Rákos Vidéke, 1923 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1923-05-13 / 19. szám

19 szám. RÁKOS .YIDÉXE 5 oldal Hetvenöt kilépés. A MANSZ rákosszentmihályi osztályának a héten hetvenöt tag közös nyilatkozatban jelentette be kilépését. A tömeges kivonulás a legutóbbi közgyűlés és választás ügyével áll összefüggésben. A munkás rokkant egyesület újítása. A Magyar- országi Munkások Rokkantsegélyző és Nyugdijegylete újabban felemelte a tagdijakat és a segélyeket. Május 1-től kezdőleg osztályonként a következő tagdijak fize­tendők, I. o. 30, 11. o. 40, III. o. 50, IV. o. 60, V. o. 80, VI. o. 100 korona hetenként. Ezzel szemben a havi nyugdijak a következők, az I. o.-ban 3000, a II. o.-ban 4000, a III. o.-ban 5000, a IV. o.-ban 6000, az V. o.-ban 8C00, a VI. o.-ban 10.000 korona. Az egyesület a rokkant és árvasegélyfekre 10 millió koronát fizet ki havonta. A beiratási dij 150 korona. Felvilágosítással az egyesület 332. rákosszentmihályi fiókja szolgál vasárnap délután 3—5-ig a községháza I. emelet 6 |i számú szobájában. Fiiárverés. A lakosság érdekében az idén utcánként \ értékesítette a közterületen termő füvet a község elöljárósága \ Kecskeméthy Vince bíró gondoskodott arról, hogy az állat- ‘ tartók vásárolhassanak a legközelebbi utcák terméséből s < ezért nem adták el árverésen az egész község fütermését. ! A méltányos intézkedés közmegelégedést kelt. Felemelték a kéményseprő dijakat. A kereskedelmi * miniszter jóváhagyta Pest vármegye törvényhatóságának azt a < határozatát, mellyel április elsejétől kezdődően a kéményseprő 11 dijakat száz százalékkal felemelte. Az i*y kétszeresre emelt > dijak tehát már esedékessé váltak. Strobl I. Nándor nyilatkozata. Strobl I. Nándor, Rákos- ' szentmihály közismert fotográfus-művésze eltávozott közsé- ; günkbői, hol igen keresett műtermet tartott fenn. Ez alkalom- f ból a következő sorok közlésére kérte fel a .Rákos VidékéM: „Van szerencsém ezúton szives tudomására adni tiszteit meg­rendelőimnek, barátaimnak és ismerőseimnek, hogy a Rákos­szentmihály Corvin-utca 16. szám alatt lévő fényképészeti műtermem f hó 7-ikétől bizonytalan időre megszüntettem. További felvételeket a fővárosban végzek és közelebbi cimem ; a lap egyik későbbi számában fogom ismét közölni. Távozá- | som azonban nem jelent szakadást Rákosszentmihály kedves községétől, honnan sok kedves emléket v szek magammal és í mint eddig, készséggel állok továbbra is szives rendelkező- ■' sükre. Egyben kérem tisztelt megrendelőimet, barátaimat és \ ismerősei net, tartsanak meg továbbra is szives jóindulatuk- < ban és tiszteljenek meg a jövőben is nagybecsű megrendelé- j seikkel, mélyért Ígérem a legpontosabb kiszolgálást, mérsékelt < árak mellett. Isten áldását kérve kedves Rákosszentmihályra. Rákosszentmihály, 1923. május 9-én. Teljes tisztelettel Strobl mester. Tyúklopás. Rákosfalván, a Pesti Gábor-utcában özv. Dokáné udvaráról fényes nappal azalatt loptak el a tyúkketrecből három pár baromfit, mialatt a házbeliek a konyhában ebédeltek. A merész és bizonyára a hely- J zettel ismerős tolvaj után megindult a rendőri nyomozás. Sporthírek. Bajnoki atlétikai verseny. A Pestkörnyéki atlétikai j kerület julius 15-én rendezi a bajnoki viadalokat. Atlétikai verseny megszállott területtel. A volt észak- ! keleti kerület (most cseh) és a Pesti kerület augusztus ' 29-én atlétikai versenyt rendez Kassán* Adományok az atlétikai felszerelésre. Az atlétika életünk igen szépen fellendült. Tréningek alkalmával moz­galmas a pálya, mert egyre újabb s újabb jelentkező fog tréningbe. Az atléták számával azonban nem nő a szükséges felszerelés. A hiány pótlására a szakosztály következő ado­mányokat kapta az idén : Weisz Oszkár Bpest 200, Wiligorszky Ede 500, Neuberger Géza 200, Putz Károly 200, Zsaludekné 1000, Jablonszky János ICO, özv. Kálmánná 100, Szántó István 200, Szénás Antal 100, Farkas Jenő 2000 K. Összesen 4600 K. Az atléták nevében hálás köszönetét mond a sportszerető adakozóknak a szakosztály vezetősége. Olcsú jászol eladó. Szentkorona-utca 37. sz. GRFSA MHN «Jumperek és ruhák wiíkmiiwin újdonságai megérkeztek. SCHEIBER SÁNDOR, IV., Egyeíem-u. 7. pvirág- és tollmunkásnőkct 3533?" SS* felvesz Szekulesz Ede müvirágkészitö Budapest, IV. kerület Koronaherczee-u tea 1«. CORSO KÄVEHAZ JÓZSH;UTCA Újonnan átalakítva. Kitűnő házi konyha, meleg és hideg ételek. Elsőrendű italok. Szolid árak. Minden este cigányzene. Labancz TI vadamé. Ac^istlncntr SIPQnU figyelmébe ajánlom tűzifa tele- fW&lralUotmj föUdUiV pemen újonnan berendezett épületanyag Iforólfnuártnl# figyelmébe! kocsi­raktáramat. nCICRyjol UJI\ riad, keréktalp, küllő és más szerszám anyagok. Aprított tüzitát házhoz szállít: Weisz Béla Sándor-utcza 34, sz. H'dikÚIÖX minőségben legolcsóbb árban böröndők Meleg Gábor np lltilÁffÁk bőröndös és bőr-díszműáru Od *■' készítőnél. Budapest, (Belváros) Váczi-utcza 65 az uj városnázával szemben. Estélyi, tánc es utcai ruhák nagy választékban REICH HENRIK czégnél Budapest, IV., Egyetem-u 9. Telefon 142-06. A Rákos Vidéke olvasói 5°/f árkedvezményben részesülnek. Régi magyar és osztrák BÉLYEGEKET és GYŰJTEMÉNYEKET lehetőleg eredeti borítékon MAGAS ÁRON VESZ: Neuberger S. béi>egkeres.kedő, Budapest IV. Károly-körut 6 szám. Nyugágyak borítva, kaphatók SEFFER ANTAL tornaszerek és sporteszközök gyárában Budapest IV. Kamermayer Károly-Ua 3. Telefon 15—56,

Next

/
Thumbnails
Contents