Budai Napló, 1937 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1937-01-07 / 1. szám

193?. január ?. Budai Napló Bologna és Buda Nagyértékű uj történelmi anyagot találtak Bologna városában, közte olyat, amely külö­nösen Budára vonatkozik. Gróf Marsigli Ferdinánd, akiről Buda visszavételével kapcsolatban a Budai Napló számos cikket közölt, nemcsak igen értékes ostromterveket készített Budavárának elfogla­lásáról, hanem apróra meg is vizsgálta később Buda uccáit, házait és mindenfajta értékeit, a Corvina-könyvtárt éppúgy, mint a fürdőket és kitűnően le is rajzolta a fontosabbnak vélt részleteket, továbbá alapos könyveket irt Ma­gyarországról. A Marsigli-hagyaték Bologná­ban van és ott sikerült további anyagot talál­ni, ami bennünket várostörténelmi nézőponi- ból érdekelhet. Lehetséges, hogy az anyag egy- része átkerül az úgynevezett Venturini-palo- j tába, amely valaha a Magyar-Illir intézet ott­hona volt és a bolognai podeszta ígérete sze­rint ismét magyar célokat fog szolgálni, mint a város ajándéka. J. YIRflflG ILONA II., MARGIT KDRtJT Ma. MOZDULAT- MŰVÉSZETI ISKOlilB TELEFON* 1-640-27. A budai téglagyárak környékének rendezése Az' utóbbi időben a sajtóban és a közvéle­ményben élénk viták folytak az óbudai téglagyá­rak kitelepítése körül. Sok hive van annak a gon­dolatnak, hogy a kérdést radikálisan oldják meg és a tereprendezés érdekében állítsák le a tégla­gyárak üzemét. Nem érdektelen, hogy mi a köz­vetlenül érdekelt téglagyárak véleménye ebben a kérdésben. A magyar téglaipar egyik vezető egyé­nisége szerint a probléma tengelyében a budai hegyvidéknek a Rózsadombtól kiinduló területe, a Mátyáshegy, Remetehegy, Táborhegy. Westvér- hegy vonal áll és e részeknek földtani összetéte­lében mutatkozó eltérésekre városépítési és ren­dezési szempontból különös figyelemmel kell len­ni. A églagyáraknak Szorosan vett ipari szem­pontjaikon túl is érdeke, hogy üzemük keretében rendezzék egész környéküket és azt beépítésre al­kalmas állapotba hozzák. Erre vonatkozóan üzem- tervet is dolgoztak ki, amely alkalmas arra, hogy a téglagyárak termelési érdekeit összhangba hoz­za a telektulajdonos és a közönség szempontjaival. E terveket a háború ulán eljuttatták a fővá­roshoz, amely azonban ezeket még nem tárgyalta le. A téglagyárak szerint ahelyett, hogy közigaz­gatásilag támasztanak egyre nagyobb nehézséget, amint az utóbbi két évben történt, a székesfővá­rosnak oda kell hatni, hogy ez a kérdés a szüksé­ges szakemberek bevonásával oly módon rendez- tessék, hogy végeredményben a téglagyárak hajt­sák végre azt a racionális tereprendezést, amely minden beépítésnek elkerülhetetlen előfeltétele. Félre az útból! Irta: Orova Zsigmond dr. szfőv. th.-bizottsági tag Fizikai és kémiai kísérletezők igazolni tudják azt a megállapítást, hogy nagyjelentőségű ered­mények bekövetkezését sokszor hátráltatják apró akadályok. A siker tökéletességének glőfejfélcle minden tényezőnek harmonikus együttműködése. Elméleti fejtegetések helyett a gyakorlati élet­ből merített egyes körülményekre óhajtok rámu- I látni. A fővárosi közlekedés lassúsága miatt fel- I hangzó panaszok okait kutatva, nem hagyhatjuk I figyelmen kívül, hogy közönségünk igen gyakran I hátráltatja az utascsere lebonyolításának ütemét. I 4 megállóhelyek sűrítésére <törekvő kívánalmak I nem mozdítják elő a közlekedés gyorsítására irá­nyuló óhajaink teljesedését. Már áll a megállóhelyeken a villamoskocsi >agv autóbusz és az utasok csak ilyenkor kezde­nek töprengeni azon, Ieszálljanak. vagy tovább utazzanak-e? Ugyanez az eset a felszállásnál; az utas akkor azon gondolkozik, felszáll jón-e, vagy sem, hogy a gépes kocsit használja-e. vagy a pót­kocsit? A jegyváltásnál nem siet az utasok jó ré­sze a kalauz segítségére, hanem megvárat ja azt azzal, hogy keresgélni kezd előbb a pénztárcájá­ban1 a neki nem tetsző pénzeszköz, vagy az össze­gyűrt jegy után. Ha ezekben az aprólékosnak tű­nő tényekben az utas több előzékenységet tanúsí­tana, lényegesen csökkenne a közlekedést hátrál­tató, illetve lassító tényezők hatása. A hatóságról’ sem mondhatunk egyebet. Figyel­jük csak meg az autobuszmegállóhelyek környé­két. A hirdetővállalat hirdetőoszlopot állít oda, a kertészet, fát ültet, amelyet-öntözési célra szol­gáló gödörrel és vasketreccel vesz körül, az elek­tromos müvek és a gázművek villanyvilágítás! vagy gázvilágitási kandelábert helyez ott el.. Pedig ezek miatt torlódás áll be a fel- és leszállásnál, holott a torlódás elkerülése céljából a megállóhely környékéi üresen kellene hagyni. így van ez egyéb területeken is. A Közmunka- tanács összevásárolta a rozoga óbudai házakat az uj hid feljárójának megépítése céljából. Ezek a házak a legniyomoruságosabb állapotban vannak. Szegény emberek laknak bennük és nem történik semmi, ami az ott lakó emberek és a környék egészségügyi igényei szempontjából szükséges vol­na. De a szomszédos, még magántulajdonban álló házak tulajdonosaival szemben a kerületi elöljá­róság kötelességszerüen előírja mindazoknak az épitésrendőri és közegészségügyi követelmények­nek a teljesítését, amit jogszabály tesz a háztu­lajdonos kötelességévé. Kérdezzük; miért kell a magánosnak házában és háza körül javításokat és beruházásokat eszközölni, amikor a hatóság a sa­ját házában felmentve érzi magát ezek alól? Súlyosbítja a helyzetet az a körülmény, hogy a kerületi elöljáróság határozata ellen való jogor­voslat feletti döntés a Közmunkatanács hatásköré-1 be tarozik, amely eként a saját ügyeiben akarat- * lanul kénytelen a biró szerepét betölteni. Hasonló a helyzet példának okáért a járdatisz­togatás és’ hóseprés körül. Ha az utcán járunk, feltűnik nekünk, hogy a hótól megtisztított járda­részek között alvadnak helyek, ahol szüzén fek­szik a' hó, anélkül, hogy azt valaki eltakarítaná. Ha érdeklődünk ennek a háznak .tulajdonosa iránt, azt a választ kapjuk, hogy ennek a háznak a jár- dá -áról azért nem seprik el a havat, mert ez a ház állami vagy városi hatóságnak a székhelye, hivatal, kaszárnya, stb. A rendőr a közhatóság iránti tisztelőből nem meri figyelmeztetni a ház felügyeletével megbízott személyt a hóseprés köte­lezettségére. Sokszor üres bekerített házhely az, ahol nincs házmester. Hogy lehel ilyen módon biztosítani az utcák rendjét és tisztaságát? A lakbérleti sazbályrendelet kötelezővé teszi a lépcsőházak világítását. Érdemes megfigyelni a Érdekes a története az egykori zöldoszlopos fürdőnek, a mai Rudas-fürdőnek. Már jóval a tö­rök idők előtt nevezetes fürdő volt, a mo­hácsi vész korában a kalocsai érsekség tulajdona. Két évvel Buda elfoglalása után, 1543-ban Mo­hamed basa már bővíti s tizenhárom év múlva Buda fürdőváros nagy tervezője: Szokoli Musztafa basa építteti ujiá olyan formán, ahogy ma is nagy­részt fennáll. A törökök nagyon szerették ezt a fürdőt, amelyet Jessil Direkte Ilidzse —* zöldoszto- posnak — neveztek. Jobban tetszett nekik, mint a Királyi Fürdő: a Zsigmond király állal épített és Hollós Mátyás által igen díszesen befejezett mai Szent Imre, egykori Rác-fürdő. Pedig a Királyi Fürdővel szemben a mai Rudast Wernherr György 1549-ben megjelent ^leírása csak „közönségesnek” nevezi, amelyre „a szikla, mint valami természe­tes tető ereszkedik alá”. Mohamed és Musztafa is a sziklát vájták ki jobban és igy nagyobbitották a fürdőhelyet. Épü­leteket emeltek köréje, ólomtetővel borították és színes ablakokkal díszítették. Buda visszafoglalása után több ízben változik a fürdő neve és tulajdo­nosa is. Az ostrom után a király adományából Ilmer Wartenberg udvari tanácsos birtokába kerül és száz éven keresztül élte az akkori időknek megfelelő csendes életet. Az 1790-es évek végén Buda város kisajátította, bővitette és bérbeadta. Ekkor kerül a fürdő emeletmagas homlokzatára ez a felírás: „Bruckbad 1794”. I. Valóságos vágóhíd a fürdő — mondja egy 1821.-i leírás — ahol a vérrel összefröcskölt érvágók egyik vendégtől a másikig futkosnak. Ugyanez a leírás középületek lépcsőházál ebből a szempontból. Pe­dig a rossz példa ragadós, meglazítja a jogszabály­nak mindenkire egyforma szigorúsággal kiható erejűje vetett hitet. 'Egy, ma már a történelem örökkévalóságában helyei foglaló kormányelnök egy ízben megállítot­ta a gyorsvonatot olyant állomáson, ahol az menet­rendszerűen nem állott volna meg. Azóta gyakran láthatjuk a főváros utcáin, hogy egy rendőr, vagy szolgálatban nem • álló villamosvasúti alkalmazott kedvéért a .szabad pályán megáll a villamos vagy autóbusz, hogy az illető fel- vagy leszállhasson. Az ilyen esetek felsorolását vég nélkül lehet­ne folytatná, de nem az a célom, hogy az utókor számára megörökítsem azokat. Csupán rá akartam mutatni arra. hogy mindenkinek, aki az emberi közületben helyet foglal, át kell érezni a közös­ségből folyó kötelezettségek kőtelező voltát és tel­jesíteni kell egyformán azokat, mért csak igy re­mélhető' a mindnyájunk boldogitásót és jobb .He­tét biztosító rend és igazság idejének bekövetke­zése. \ I jogosan panaszolja, hogy Karlsbadban a magya­rok cseppkövet vásárolnak, pedig az itteni forrás­ból származó cseppkő, amely néha több mázsa súlyú is, van olyan ritkaság mint amaz. „Reggeltől estig — írja — láthatunk itt még szép időben is (vájjon rendesen csak csúnya idő­ben fürödtek?!) jövő menő gyalogosokat, elegáns kocsikat a csinos bejárat előtt. Á „Rudas” elnevezés különben a tabáni rácok­tól ered. A ruda szó ásványt, a rudás pedig ás­ványost tehát ásványosvizű fürdőt jelent. A svá­bok a rnrfás-ból Rudasch-Bad-ot, a magyar pedig a eh elhagyásával Rudas-fürdőt alkotott. Helyes lenne, ha ezt a történelmileg teljesen jelentéktelen szláv rudás szói letörölnék a nagymultú fürdő cég­táblájáról és helyette a Buda-fürdővárost megala­pító s Budán Pesten szorgalmasan építő legna­gyobb budai basáról: Szokoli Musztafa basáról ne­veznék el. Nagy barátja volt ő a magyarnak, de rajongó szeretettel csüngött Budán is, ahonnan a szultán kegye sokkal magasabb, előkelőbb rangba akarta helyezni, de ő csak itt érezte jól magat, ahol ne­mes, művészi lélekkel több szép épületei emelt. Rendkívül fényes volt a budai Várban épített temp­loma, a pompás budai hévfürdő (a „Tábla”; mai nevén Király fürdő); amelynek a török írók sze­rint éppen úgy nem volt párja ,mint a bölcseség kövének s amelynek „ezüstszínű kupolája az ég oszlopainál is fényesebb volt”. Idegenforgalmunk és keleti kapcsolataink csak jelentősen nyernének e -félezer évesnél idősebb fürdőnév változtatásával. (R. R. S.) UJ nevet a Rudas-fürdőnek! A Pénteki Borgazda- társaság 35 éve Irta és a jubiláris ülésen felolvasta: Zboray Gyula dr. Harmincöt esztendeje annak, hogy 1901. dec. 11.-én a Budai Vigadó vendéglőben 24 fiatalem­ber gyűlt össze, név szerint dr. Baittrok József, Csabke Emil, Duma Béla, Fasching Antal, Hampek Vince, Hanusz László, Jatzkó Károly, Illy Rezső, Kallina Béla, Kállina Oszkár dr., Laczkovich Ele­mér, dr. Lugmayer József, dr. Mészáros József, Nyá- rády Béla, Pándy József, Schmidt Imre, Schober Károly, Szabó Elemér, Szabó Jenő, Szemes Ferenc, Szemler Jenő dr., Weimess Marián, Weinek Ká­roly dr. és én (Zboray Gyula), akik egyhangú lel­kesedéssel elfogadva Lackovich Elemér dr. indít­ványát, a baráti együttérzés ápolására borgazda- társasággá alakultak. A mai nemzedék az elmúlt 35 év alatt köztu­domásúlag oly történelmi időket élt át, amilye­nekben előzőleg nemzedéknek része még nem volt, hogy a mi baráti körünk is átélte mindazt a szen­vedést, mely ennek a nemzedéknek osztályrészül jutott. A belső villongás, ellanyhulás, világháború, forradalom és ellenforradalom, a konjunktúra és dekonjunktúra végtelen sora több évi kényszerszü­netre vezetett, de a háború előtti szellemet jelké­pes és írott hagyományainkkal együtt átmentettük a jelenbe, sőt működésünket a régi szellemben, újabb célkitűzésekkel kibővítve folytattuk ott, ahol elhagytuk és fájdalmas veszteségeink pótlására társaságunk friss erőkkel, patinás nevekkel meg­erősödve, él és működik a jobb jövő biztos re­ményében. Baráti társaságunk ’ kifejezetten hangoztatott célja az volt, hogy az egy társadalmi körben élő budai intelligens fiatalságot, mely részint a Budai Polgári Körben, részint hivatásuk gyakorlásában, fészlnt h közéletben egymással érintkezik, — egymással megismertesse, megbecsültesse és kö­zöttük szoros baráti kapcsolatot létesítsen. Ennek a célnak i szolgálatában mondották ki már nemsokára az alakulás után, hogy a társa­ságnak legfeljebb 31 tagja lehet, hogy uj tag csak valamely hely megüresedése esetén vehető fel és, hogy a felvétel csak egyhangú titkos választással eszközölhető, ezt a szigorú feltételt azzal indokol­va, hogy semmilyen uj tag nem éri meg egy régi tag elvesztését. A társaság a „PÉNTEKI BORGAZDATÁRSA- SÁG” elnevezést az 1903. évi szeptember havában megtartott évadnyitó értekezleten határozta el és azóta változatlanul viseli. Társaságunk alakulásától a mai napig összesen 88 tagot vett fel; az alakuló értekezleten jelen volt 24 alapító tagon kívül a háború előtt belépett, illetőleg felvétetett még 32 tag, a háborút követően ugyancsak 32. Az alapító tagok közül meghalt 13, kivált 8, jelenleg is tagja a társaságnak 3. A há­ború előtti időkben felvett 32 tag közül meghalt 21, kivált 6, jelenleg is tag 6. A háború utáni idők­ben felvett 32 tag közül meghalt 5, kilépeti 5, je­lenleg is tag 22, vagyis összesen '31. A halál kiragadta közülünk 1.) az alapitó ta­gok sorából: Csabke Emil, Duma Béla, Fasching Antal, Hampek Vince, Jatzkó Károly, Kallina Béla, Laczkovich Elemér dr., ■ Mészáros József dr., Nyá- rády Béla, Schmidt Imre, Szabó Elemér, Szabó Jenő és Weimess Marián volt borgazdatársainkaL 2. ) a háború előtt felvett tagok sorából: Bor­dán Gyula, Bozóky Ádám dr., Cicatricis János, Csáky Elek, Fábry Alfréd, Frommer Zsigmond dr., Fertsek Gyula dr., Günther Pál, Havas Károly, Koffler Adolf dr., Kugler Miklós, John M. Károly dr., Ludvik Elemér dr., Neuschloss-Knüsli Kornél dr., Szalay László, Toldi Lajos, Trombauer Árpád dr., Tury Zoltán dr., Vladár József dr., Wladár Tivadar dr.-t és Szeszlér Sándort. 3. ) a háború utáni időkben felvett tagok közül: Benedek Sándor, Makoldy Viktor, Rittinger Imre dr., Szalay József és Szávay Gyula volt borgazda- társainkat. Ma is tagja a társaságnak: vitéz bárciházi Bár- czy Boldizsár dr., Benedek Szabolcs dr., Fabinyi Tihamér dr., Fekete Géza, Fekete Jenő, Guth Fe­renc dr., Heyduck Ödön dr., Huszka János dr., zilahi Kiss Jenő dr., zilahi Kiss László, Melczner Jenő, Major Árpád dr., ifj. Móczár Elemér dr., Ötömösy Zenó dr., ÍVtracsek Lajos dr., Pénzes Mihály dr., Prost János, Ripka Ferenc dr., Rózsás Pál, Thordai Lajos dr., Oláh István dr. és Vezér Károly dr. A XX. század hajnalán, boldog Nagy-Magyar- országban mások voltak a közjogi, társadalmi és gazdasági viszonyok. , „Boldog Nagymagyarország!” — ezt tulajdonkép­pen csak ma mondhatjuk az akkori időkről, mert bizony akkor is voltak emberi és társadalmi, sőt nemzeti problémák, amelyek megoldásra vártak s bár akkor is nagynevű, sőt történelmi becsű ál­lamférfiak és más közéleti tényezőkkel büszkél­kedhettünk, akkor sem hiányoztak olyanok, akik légvárak építésével mételyezték meg embertársai­kat és tekintélyrombolással igyekeztek érvénye sülni. A mi társaságunk, mely túlnyomó részben fia­tal, még ki nem forrott, a társadalmi és közélet­ben még le nem higgadt emberekből alakult, az egymás iránti mély és bensőséges barátság ápolása mellett a tekintélytiszteletet is szolgálta és rövid­del megalakulása után örömmel látta vendégei gyanánt a köz- és társadalmi élet akkori kiváló­ságait, akiket a fehér asztal mellett ünnepelt, sőt tisztelete jeléül jegyzőkönyvbe foglalta, ha vala-. mely estét közéleti, vagy társadalmi előkelőség tiszteletére rendezte. A kifelé való tekintélytisztelet mellett egymás­sal szemben a teljes demokratikus felfogást vál­tottuk, mellőztünk minden különbséget és ez ok­ból nem szerveztünk meg semmiféle tisztséget sem a tagok teljes egyenlőségének demonstrálására, minthogy azonban már az 1903. év szeptember havában megtartott évadnyitó értekezleten egy összekötő szerv létesítése szükségesnek muatkozott, ugyanakkor, amidőn a jogfolytonosság kidombo­rítására a „PÉNTEKI BORGAZDATÁRSASÁG” ne­vet vettük fel, a múlhatatlanul szükséges írásbeli teendők elvégzésére s az érintkezés közvetítése céljából jegyzői állást szerveztünk, melyre akkori borgazdatársaim engem választottak meg, aki ezt a tisztet azóta is megszakítás nélkül viselem. Ez a választás nem akart kitüntetés, vagy a bi­zalom jele lenni, inkább részemről volt a készség megnyilatkozása az iránt, hogy ennek, a nekem ply kedves társaságnak mindenben szolgálatára kívántam lenni. A magam részéről ennek a meg­bízatásomnak mindenkor igyekeztem az összesség érdekében és javára lenni és jólesik az a tudat, hogy kényszerszünetünk, a háború és forradalmak idején társaságunk szimbólumát, valamint irattárát megmentenem sikerült. Mint társaságunk múltjának fontos mozzanatát kell megemlítenem, hogy tekintélytiszteletünk nem tett az akkori hatalmasok meghunyászkodó szol­gáivá, sőt, mint napjainkban az úgynevezett „re­formnemzedék”, mi is helyet kértünk az ifjúság­nak. A XIX. század utolsó évtizedében, amikor az aktiv és passzív választói jog igen szűk korlátok közé volt szorítva, a közéleti stallumok is szűk korlátok közölt oszlottak meg; választásról-válasz- tásra ugyanazok a nevek kerültek ki győztesen, akiket a törzsfőnökök kijelöltek s akiket a közvé­lemény csak gondosan előkészített, úgynevezett választói nagygyűléseken fogadott el; ha néha- néha akadt egy kívülálló törtető, aki egyéni am­bíciója kielégíthetése végett egy kis társaskört ala­kított, hogy azok vállán emelkedhessék, a törzs­főnökök igyekeztek az ellenzéki mozgalmat pak­tummal leszerelni azáltal, hogy magát a vezért a paktumos listára felvették. Ezzel minden komoly ellenzéki megmozdulást lehetetlenné tettek. Arról szó sem lehetett, hogy valamely fiatalembert por­táljanak, a jelszó az volt: várjon! Ilyen volt a polgári légkör 1903. év decemiber havában, amikor a székesfővárosi törvényhatósági bizottság tagjainak újraválasztása volt esedékes. A mi társaságunk tagjaiban megvolt a bátorság arra, hogy az akkori községi választáson aktiv résztvegyen és „II. kér. községi Reformpárt" elneve­zés alatt a törzsfőnökökkel szemben, mint ellen­zék, síkra szállt. Pártunk ügybuzgalma, lelkesedése és agitatórius tevékenysége kerületünk alvó közhangulatát any- nyira felrázta,, hogy az ezen működés szülte vá­lasztási harc csak a hosszú évekkel ezelőtt folyt választási küzdelmekhez volt hasonlatos. A politi­kai szárnypróbálgatás nem járt ugyan a kívánt eredménnyel, jelöltjeink elbuktak, de tartós siker gyanánt jegyezhetjük fel, hogy a II. kerületben vezető BUDAI POLGÁRI KÖR vezérférfiai társasá­gunkat fokozott figyelmükre méltatták s annak tu­datára jutottak, hogy a fiatalabb nemzedéket a társadalmi- és közéletből teljesen kiszorítani, őket mellőzni nem lehet. Ennek a megismerésnek kö­szönhetjük, hogy társaságunk egyes kiváló tagjai, de maga a társaság is a kerület köz- és társadalmi életében mind nagyobb és nagyobb részt és mű­ködési kört kapott. Neuschloss-Knüsli Kornél dr. annak emlékére? hogy társaságunk tagjainak hathatós támgotásával a BUDAI POLGÁRI KÖR alelnökévé választott, a baráti összetartás állandó jelképeként remek ki­vitelű ezüst serleget adományozott, melyet 1905, április 14-én avattunk fel. Erre a serlegre a ne­mes adományozó nevét, jelmondatunkat és az ak­kori borgazdák neveit vésettük és azóta is állan­dóan használjuk azzal a rendeltetéssel, hogy az borestélyek alkalmával az asztal dísze legyen és annak tartalmát a mindenkori borgazda ürítse ki. Társaságunk megbecsülését látom abban, hogy a BUDAI POLGÁRI KÖR még 1905. évi közgyűlé­sén 13 tisztség közül 7-re, valamint 13 választmá- nyi tagsági helyre társaságunkbelit választott és évi jelentésében rólunk a következőkben emlékezett meg: „Meg kell emlékeznünk ez alkalommal is a körünk kebelében fiatalságunk tagjaiból több évvel ezelőtt alakult „PÉNTEKI BORGAZDATÁRSASÁG” múlt évi működéséről, s midőn ezt tesszük, öröm­mel konstatáljuk, hogy ez a társaság a helyisé­geinkben hetenként megtartani szokott borgazaa- estélyeik által szintén hozzájárult társadalmi éle­tünk és a kedélyes baráti érintkezés fejlesztéséhez s minthogy ezen társaság tagjai sorából többen a kör ügyeinek elintézésénél, mint annak megválasz­tott funkcionárusai sikeresen közreműködnek és ezenkívül számosán nemcsak összejöveteleink és estélyeink rendezésében, de körünk mindennapi társadalmi és kaszinói életében is élénk részt vesz­nek, csak kötelességet vélünk teljesíteni, midőn a PÉNTEKI BORGAZDATÁRSASÁG tisztelt tagjainak körünk érdekében kifejtett működésükért ez alka- lammal is teljes elismeréssel adózunk.” Ebben az időben a BUDAI POLGÁRI KÖR elnöke Ludvigk János, a m. kir. közigazgatási bíróság nyug. má­sodelnöke, főrendiházi tag volt. Meg kívánom je-

Next

/
Thumbnails
Contents