Budai Napló, 1936 (34. évfolyam, 1209-1243. szám)

1936-01-01 / 1209. szám

XXXII. 1209. sz. ELŐFIZETÉS Negyed évre 6.— P Egy évre. . 24.— P Egyes szám 40 f. Egyesületi tagok féláron kapják, ha az egyesületnek hivatalos lapja I CÖJ Napló 1936 jan. 1, HIRDETÉSEK Egy hasiá) azéles, i mm. magi* sor egy- szeri közlésnél 30 £. Szövegsor ára 2 P. Is­mertető közlemények megállapodás szerint I hirdetés dija niodeusr előre fizetendő Buda érdekeit a várospolitika, közélet, közgazda­ság, társadalom és művészet terén szolgáló újság Felelős izerkesztő: V 1 R A ÁG BÉLA Szerkesztőség és Telefon: 50-2-96. kiadóhivatal: 1, Maros-utca 23. Hivatalos órák: délután 4—6-ig ETELE-FURED? £)(J fJJ l j L~\ / Vliucs UgfiUdoic Budának, serűvízforrásoknál, az őrmezőn épülő ivócsar­noknak. Természetes, hogy ezt meg kell előznie 3 szépvölgyi!teái cementgyár és az összes óbuda- újlaki téglagyárak végleges beszüntetésének Erre a füstre már ma sincs szüksége Budának A közlekedés kérdése az, amely egyedül okozhat gondot. De itt is kínálkozik az a meg­oldás, amely a 4-es villamost vinné a Hűvös völgyből át a Szépvölgybe és körforgalmat te­remtve így — a Szépvölgy-utcán. át vinni vissza azt a Berlini-térre. Ennek lehetne egyil szárnyvonala a mátyáshegyi elágazás. Viszont ennek a szárnyvonalnak mentén kellene já ratni az új autóbuszt Etelére. A közlekedés meg^rejntése egyedül is ele gendő, hogy a Szépvölgy és vele kapcsolatos romantikus hegyvidéki részletek divatba jöj­jenek, kiépüljenek. A Szépvölgyre szüksége van az erősen fej-! lődő, épülő Lipótvárosnak, amelynek felső új! része a Margitszigettel szemben hamar válik i erős kereskedelmi városrésszé, kapcsolódva azt új híd révén Óbudához, — a legideálisabb kö-j zelfekvő nyaralóterületet kapva a Szépvölgy- ben. De megindulna ezzel Buda északi részé­nek természetes fejlődése, amely tulajdonkép­pen a hivatott fürdő — üdülő — és nyaraló része az egész városnak. Csak azok a „fordí­tott“ városi viszonyok tették lehetetlenné a vízmentén fölfelé való egészséges városépítést es férjeszkedést. Igyekeztem a legegyszerűbben, elmondani mindezt, pedig lelkes szóval szerettem volna, hirdetni, de kerülnöm kéllett minden színt, ne­hogy délibábos fantáziának mondhassa bárki Légfürdő nélkül nem lehet teljes — Buda világiiirdő í Viraág Béla. az adóhivatalok illetéktelen beavatkozása miatt az építési engedély megszerzése valóságos küzdelmet jelent. A kormány hangoztatott jó szándékait az ille­téktelen, önző tényezők és hatalmas befolyások ál­landóan zavarják, a velük való elbánáshoz pedig hiányzik a bátorság. A hatalmon lévőket legtöbb­ször magas származásokban, cselekedeteikben ál­landóan zavarják a társadalmi nekszusok. Mussolini, Hittler alulról a népből jöttek, őket nem feszélyezi cselekedeteikben semmi sem. Nálunk a tömeg letargikus, esodaváró! Az intelligencia a 150 éves törökhódoltság és a 400 éves Habsburg-uralom alatt elszokott az önálló­ságtól, az önálló gondolkodástól minden vonatko­zásban. Meg kellene szervezni a független sza­bad polgárokat, csakhogy ilyenek már igen kevesen vagyunk. — Függetleníteni kellene a sajtót az anyagi kötött­ségektől. E kettő nélkül csak diktatórikus úton re­mélhető javulás. De hol késik a mi Megváltónk! Vigasztaló azonban, hogy az egyre súlyos­bodó, kétségbeejtő helyzetben, a reakció törvénye alapján ki fog termelődni a gyógyuláshoz szük­séges ír. ÍÚJ ESZTENDŐ, ÚJ KORSZAK! KESERŰSÉGEK... — Széljegyzetek egy cikk ügyében írt levélen — írta: FISCHER JÓZSEF kir. tanácsos, építész Lehetetlenség, hogy gazdasági vonatkozású és mindnyájunk létérdekeit érintő témáról írjak a rideg tényállásokra való hivatkozás nélkül, ezek pedig ma már annyira elszomorítók, súlyosan ag­gasztók, hogy azoknak egyszerű érintése is már lá- zítás számba megy. Ha mégis azt kívánod, kedves Barátom, hogy gazdasági kérdésekben véleménye­met nyilvánítsam, alábbiakban egyelőre néhány észrevételt leszek bátor tenni: Teljes meggyőződéssel állítom, hogy gazda­sági bajaink orvoslására, eltüntetésére, minden tárgyi és anyagi előfeltétel megvolna. A gátlások, az akadályok, az egyének mentalitásában, a meg­zavart tiszta meglátásokban és az erkölcsök rom­lottságáén és züllöttségében, továbbá a túltengő egyéni önzésben és hiúságban látom. Elképzelhettük volna mi valaha például azt, hogy a gonosztevőket üldözni, knrtani hivatott fő­kapitányok és helyetteseik nyugdíjaztatásuk után aktív ügyvédi prakszist folytathatnak, magukra vállalván a gonoszok védelmét megfelelő honorá­rium ellenében. Cinikus dolog, amikor az illető, most mint védőügyvéd, volt alantas referenseivel a gonosztevők felmentésének lehetőségeiről tárgyal. Ily kisiklásokkal azonban nemcsak a jogász­világban, hanem minden más foglalkozási téren is, sajnos, bőségesen találkozunk. Nem találkozunk-e lépten nyomon, pl. mű­szaki vonatkozásban is, könnyelműséggel eszközölt, hibás, káros befektetésekre, magas pozícióban ülők részéről felmentő véleményekkel? (Bethlen- udvar, Albertfalva stb. esetek.) Az állandóan letagadott, de a valóságban fennálló álláshalmozások ismert ténye, nem elke- serítően vöröspolaó-e a küszködő, gyötrődő, két­ségbeesett munkanélküliek tömegének szemében? Megélhettük azt a csodát is, hogy adóható­ságaink, — a finánc — töltik be ma a legmagasabb műszaki polcot, felleb- bezhetetlenül ítélkezve a beépítések mikéntje és módja felett! Vagy, amikor cementünk, cukrunk, vajunk stb. fél- és harmadárban kaphatók külföldön csak azért, hogy legnagyobb bankunk pénzügyi- és de­vizapolitikáját végelpusztulásunkig folytathassa! Beszélünk továbbá magas nívójú városrende­zésről, mikor az új létesítmények legtöbbje, min-1 den normális alkotás megcsúfolása (kelenföldi, óbudai városi kislakások, a texasi ízű új Zugló, aj Lágymányos), de a város szívében, központjában! is rövid 30 év óta elkövetett rombolások csupán az ötletszerűséget, a kapkodást igazolják. Ilyenek a lebontott Nemzeti színház, a Dréher-palota esete, a megoldatlan belvárosi templom ügye. Ezzel szemben Budán: a lebontásra ítélt Közmunkatanácsi épület és Wekerle háztömb, a Fehérsas-téri iskola, a lebontásra ítélt Bethlen-udvar, mennyi vagyonpusztítást jelentenek egy, az ide­genforgalmat előmozdítani hivatott szép városkép kialakulása helyett. Ki, vagy kik felelnek ezekért az elítélendő, á polgárokat súlyosan károsító tényékért? A Lágymányoson természetadta tavakat töltenek be, drága pénzen, aminőket külföldön városkép szépítése érdekében, sport és egyéb célokból áldozatok útján létesíte­nek. Avagy talán a városgazdálkodás nyugtat meg? Mi annak idején, a közlekedési mizériák ellen nép­gyűléseket hívtunk össze. A régi B. K. V. T. vil­lamosain tolongás, — a kocsik belsejében állóhely nem létezett — az utazás olcsó volt és a vállalat képes volt tartalékjaiból azt a „Nova“ R. T.-ot lé­tesíteni, amelynek 50-nél több jövedelmező bér­háza van. Ezt a vállalatot a város megváltotta, de a „Nova" nélkül és csapni való gazdálkodással ma ez a vállalat — drága díjtételek mellett is — pasz- szív és sok millióval el van adósodva. A hibák és bűnök tömegeivel állunk szemben szinte tehetetlenül! A szabadpályán működők szervezetlenek és intézményesen tönkretétetnek a túlzott közterhek és a hivatali vegzatúrák révén. , Az építési engedélyek gyors megadása he­lyett Borult az ég Keleten is, Nyugaton is es Délen is, — de a magyar élniakarás akkor nyi­latkozik meg a legerősebben, amikor — szinte kétségbeejtő súllyal — nehezednek rá az élet­viszonyok. Lehet, hogy e súlyos harcban összerop­panunk, — dé csüggednünk nem szabad. A Kelet borúján át —- onnan is csillan felénk a fény, — ha újabb eltiprásunkra készül a Nyu­gat .M^^örtént sokszor, tanultunk belőle. De már az a tudat, hogy folyton erőseb- Jben fog össze a magyap, — megadja az erőt, gy szembe nézzünk a joveiüiovei.J Mindnyájunk büszkesége, Budapest, talán sohasem volt olyan öntudatosan erős, mint ma. X budai írók, művészek és tudósok egyesülete, a „Hollós Mátyás Társaság“, amely sohasem olt szervilis, élt a maga szerénységében és ápolt minden gondolatot, amely a magyarság múltját, jelenét és jövőjét érinteni volna hi- atva, — most hódoló felirattal készül üdvö­zölni a székesfőváros nagyrahivatott Tanácsát abból az alkalomból, hogy Szendy Károly pol­gármester és Felkay Ferenc tanácsnok útnak indították azt a fenséges gondolatot, mely sze- int a város iskoláiban minél rövidebb időn belül megkezdi a magyar ősiség, a sokezer éves dicső magyar múlt rendszeres tanítását. Gyönyörű magyar gesztussal törli le ezzel ólunk négyszáz esztendő gyalázatát, arany­betűkkel írva be nevét a Nemzet történetébe. X belső meghódolást követi majd az idegen vi­lág meghódolása. Az új esztendő hozza meg az áldott új kor­szakot, amelyben ismét önmagára ismer a magyar! A Nemzet áldása kíséri mindazokat, akik a nagy nemzeti meglátások korát nyit ják meg számunkra! Hennyey Vilmos. Monte Carlo — a Margitszigeten — Játékkaszinóról tanácskoznak — A legnagyobb sláger az idegenforgalomban — Érdekes tárgyalások folynak azokban a párnázott ajtajú hivatali szobákban, amelyek­ben a magyar idegenforgalom ügyeit intézik. A legnagyobbjelentőségű ezek között a nemzet­közi játékkaszinó felállításának terve. Kovács- házy Vilmos dr. tanácsnok, a városgazdasági ügyosztály vezetője, aki az idegenforgalmi ügyek legkitűnőbb szakemberei közé tartozik, tárgyalásokat folytatott az illetékes tényezők­kel a játékkaszinó felállítására vonatkozó aján­lat ügyében. Ebben a nagyhorderejű kérdés­ben a főváros a kormánnyal is beható tanács­kozást folytatott s úgy látszik, ezeknek a ta­nácskozásoknak volt a következménye, hogy a múlt héten Kovácsházy Vilmos tanácsnok Bécsbe utazott, hogy a külföldi tőkecsoport megbízottjaival megtárgyalja a játékkaszinó ügyét és az ezzel kapcsolatos idegenforgalmi vonatkozású kérdéseket. A Budapesten felállí­tandó játékkaszinó megvalósítása ezzel döntő stádiumba jutott. Az a körülmény, hogy a fő­város idegenforgalmi ügyeinek egyik legfőbb irányítója személyes érintkezésbe lépett a kül­földi ajánlattevőkkel, azt mutatja, hogy a já­tékkaszinó felállítása elől mereven elzárkózó és bizonyos szempontból aggodalmaskodó kor­mányköröket sikerült a tervnek megnyerni. Ügy a kormány, mint a főváros most már vég­leges formában hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy Budapesten nemzetközi játékkaszinót ál­lítsanak fel. Az az érdeklődés, amellyel a nyu­gati országok nemzetei Magyarországot kísérik — a játékkaszinó felállításával kétségkívül olyan idegenforgalmi réteget fog idevonzani, amely a magyarországi idegenforgalmat nagy merteRöeö fogja növelni, mert azok; akik az ilyen szórakozások iránt érdeklődnek, nem ki­számított fillérekkel és a társasutazások beosz­tott programmja szerint jönnek Magyar- országra. Az óbudai villamosközlekedés javításá­nak lehetőségeit társasvacsora keretében beszélték meg a III. kerületi egyesült Polgári Társaskörben. A társasvacsorán a társadalmi alakulatok vezetőin kívül részt vettek: a budai érdekeket oly nagy gonddal ápoló Usetty Béla, a BSzKRT elnöke, dr. Hanthy Haidekker János III. kerület elöl­járója és vitéz Komárnoky Gyula a közlekedési szakosztály elnöke. Érdekes adat Budapest idegenforgalmá­ról. Az idegenforgalomnak az a lendületes fejlő­dése, amely az 193Aes évben tapasztalható volt, az idén is folytatódott. Az elmúlt évben az első 9 hónapban 470.000 volt a külföldi utasok száma, míg az idén körülbelül 560.000-ret tesa ki az ide­genekből előállott forgalom. Feltámasztják a propellerforgalmat a Dunán, mihelyt megalakul az állam új hajósválla­lata: a Magyar Királyi Duna-Tengerhajózási Rt. A propellerforgalmat annakidején azért szüntet­ték be, mert üzletileg nem volt jövedelmező. Nem törődött senkisem azzal, hogy a propellerek eltün­tetésével romantikus színfoltot töröltek le a Duna I tükréről. Sváb-telepítés — Új kataszter szerint kell megkeverni a lakosságot — Budapest környéke nem maradhat svábjellegű Évszázados harcok alatt kipusztultak a Budát, Pestet környező ősmagyar falvak első telepesei: — a magyarok. Budakeszi, Budaörs, Törökbálint, Üröm, Üzbég, Üllő, Ráckeve, Zsámbék, Párnáz, Csobánka, Soroksár, Csepel lassan megteltek a bécsi kormány alattomos intézkedései révén sváb telepesekkel. Néha alattomban* néha gúnyos merészen irá­nyították ide a települést, még előjogokat is biz­tosítva a sváb és tót települők számára. A magyar kormány most bölcsen a telepítés rendszeresítését vette tervbe és ennek keretén be­lül meg kell oldani Budapest székesfőváros ide­gen körzetének kérdését is, mert lehetetlen, hogy éppen a magyar főváros látképét zavarja meg az az idegen szín, amely ma méltán kelti fel az ide­genek olyirányú gondolkodását, hogy talán éppen ezek a környező falvak az őstelepülések és maga a főváros, de főleg Buda valami ős-germán telep. A kérdés megoldása egyszerű. Ha voltak a monarchiában kormányok, ame­lyek lehetővé tették, elrendelték ezt a megtévesztő idegen települést — akkor kell, hogy módja és joga legyen a mostani magyar kormánynak olyan intézkedésekre, amelyek lehetővé teszik az itt nem kellemes telepesek — károsodása nélkül, sőt ta­lán valami anyagi előnyök nyújtása mellett — más vidékre való telepítését. Valami új kataszter, valami törvény révén meg lehet erősen ritkítani e Budapestet környező falvak idegennyelvű lakosságát — helyükre tős­gyökeres magyar családokat telepítve. Törvényhozó bölcseink bizonyára hamar meg­találják ennek a módját, amit szívesen szolgál Budapest székesfőváros tanácsa is. Most megvan rá az alkalom. (V. B.) pompás hegyvidéke dacára, pedig a hévízkú­rák így nyernének végleges befejezést. A lég­fürdő tulajdonképpen csak folytatása a gyógy­kezelésnek és ez képezi az átmenetet a rendes életmódhoz. Fontos azonban azért is, mert a hévízkúrát használó beteg kísérete szívesen használja mint üdülést. Tenyerén hozza e fontos kérdés legkedve­sebb megoldását az a jobb sors, amely most Budára köszöntött. Van a székesfővárosnak egy csendes hi­vatala, az „erdészeti hivatal“, amely közvetlen pénzbeli hasznot nem igen hoz, de áldásos mű­ködést fejt ki, mert fásítja Budapest környé­két és javítja ezzel levegőjét. Ennek a hivatal­nak az élén állott évtizedeken át Gukler fő­mérnök, aki a Mátyáshegy tetejét képező, el­hanyagolt platót harminc éven át rendezte és mintegy háromszáz holdas parkot létesített ott, amely ma már teljesen kifejlődött, csak éppen útjai nincsenek kiépítve, csak kijelölve. Némi áldozattal egységes, összefüggő te­rületté alakítható át ez a hatalmas park, de csatolható hozzá a Schmidt-féle hagyaték is, ami a területet még növelné és itt épülhetne fel az „Etele“ nevű füred, mintegy párja „Lillafüred“-nek. Vizet majd fúr hozzá Pávai Vájná Ferenc dr.,.hogy saját melegvizű strand­fürdője legyen, fent a platón. „EfeZe“-füred föltétlenül vonzaná Pest előkelő cégeit, eset­leg Buda „százéves“ cégeit is megmozgatná s így rövid időn belül előkelő fürdőhely épülne Óbuda-Űjlak fölött, and föltétlenül fejlesztené ezt a városrészt, amit az új híd is erősen növel majd. A levegő gyógyhatásúnak szentelve ezt a helyet, — valami rendkívül nagyarányú, de Vön ovii csarnokot killen? berendezni a külön­böző belélekzési kúrák számára, — ami emlé­keztetne a reichenhalli „GradierKäus“ ismert csarnokára. Pándánja volna ez a kelenföldi ke-

Next

/
Thumbnails
Contents