Budai Napló, 1929 (26. évfolyam, 936-978. szám)

1929-01-07 / 936. szám

XXVI­évfolya^i. 93ó. sz. Buda érdekeit a várospoliöka, a közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport torén szolgáld újság. Előfizetése egy évre 20 pengő, félévre^ pengő. Egy szám 40 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal; I., Bors-utca 24. Délután 5—7-ig. Telelőn; 502—96. Felelős szerkesztő: V1RAÁG Í3ÉLA Hirdetések ára : Egy hasáb széles, egy milliméter magas sor, egvszeri közlésnél 50 Iil ér. 20 mm. magas hirdetés 10 pengő. Szövegvor ára 4 pengő. Közgazdasági közlemények megállapodás szerint. A hirdetések dija mindenkor előre fizetendő. 1929 január 7. Budapest pályaválasztás előtt A „Budapest fürdőváros” ige megteremtője, dr. József Fe­renc kir. Fenség. Budapest főpolgármestere, aki egyúttal az idegen forgalmi tanács elnöke, Szent-Karácsony napján megszólalt a Pesti Napló hasáb­jain. A következetes emberek sza­vai mindig cselekedetnek számíta­nak, mert minden megnyilatkozá­suk kifejező jele az ő belső elhatá­rozásuk tetté érésének. A főpolgármester megállapítja, hogy Budapest gazdasági életének megelevenítését, hogy úgy mond­juk reprezentáló, „standard ”-j át a jövőben nem lehet a fővárosun­kat eddig megilletett erőforrások­tól várni, „mert ezekre, helyi erők mellett, világáramlatok is hatnak, amiket kormányozni és irányítani nem tudunk.” A fővárosokat országaik teszik naggyá, hiszen az ilyen emporiu- mok csak olyan reprezentál ói az állam háztartásának, mint a ház asszonya a családénak. Budapes­tet eleddig eltartotta, ruházta, hó- u.ítu üi.epsegekkel díszítette JSiagy- Magyarország ereje és úri gesz­tusa. Nekünk pedig, a főváros gyermekeinek, nyújtotta a megél­hetés könnyű, és finom lehetőségeit azzal, hogy ide koncentrálta az or­szág főhivatalait, a katonaság tö­megeit és rangjait, a művészetet, kereskedelmet, ipart, tudományt, vasutat és az ország földjének, er­deinek, bányáinak folyton termő kincseiből i Budapesten élő „vi­dék”, tőkéit és könnyen nyíló er­szényeit. Nagy-Magyar országot széttép­ték, megsemmisítették... és a szépséges Budapest Nagy-Magyar- ország szánandó özvegye lett, Bu­dapest elvesztette eltartóját és most a lecsúszás, a lekopás és el- ziillés érzésében ébred rá, hogy ezentúl — a rangos özvegynek most rendes sorsa szerint — a ma­ga választotta keresetből kell meg- . élnie és az elvesztett úri módnak látszatát — a megmaradt vagyon és jövedelem-roncsokból fenntar­tani, a sors valami csodás fordu­lásáig. Fel kell vetni, mert a tartalé­kok fogytán rövidesen kínokban könnyek között fel fog vetődni a kérdés: miből éljen Budapest? A hivatalok koncentrációja, ez a folyton dohogó, komoly emberi életeket hullató rosta, adjon vala- ! mit ? ^— A katonaságunk ájult í erejétől várjunk gordiusi kard- j csapást? — A tönkre ment egyház 1 sorvadt karjaiba kapaszkodjunk? — A foszlányokra tépett vasút vezethet-é- állandó vérkeringést, hogy életet adjon? — A koldus művészetünknél próbáljunk pum- polást? — A mikroszkóp és töp­rengés helyett gummi bottal, ucca- virtussal dolgozó tudományunkhoz bizakodjunk? — 'A mi áldott aka­ratú nagy Klebelsberg miniszte­rünk lassan növő növényének a „magyar kultúrá”-nak késői ter­mésére spekuláljunk? — Vagy a mi csupa szívjóság Fass miniszte­rünk türelmi cseppjeit szedjük al­tató gyanánt? — A belső struktú­rájának átváltoztatása miatt Bu­dapesttől egészen elszakadt, fe­nékig faluvá savanyodott „vidék” marokban tartott garasainak hul­lását várjuk-e? — Vagy talán a kereskedelemben reménykedünk ? amelyet első úri felbuzdulásunk­ban kihajítottunk, megmaradt há­zunk ablakán, amely alatt most összetört csontjaival alig életké­pesen kesereg. — Az ipar adjon életlehetőséget? mikor a nagy ál­lami és szociális terhek alatt és a külföldiek tilalmi táblái között még a hajdani „Wanderbursok” füttyös nyomorult élete sem jut ki neki. -— Vagy legyünk kelet és nyugat kártyafészke? Sőt amint a magyar „great old man” mondta: j legyünk a szabadnak tartott Szent Korona házalói? A főpolgármester pedig fájó aggódásaink közepette rámutat Buda hegyei alatt fakadó gyógy­források „Kajna-kincsé”-re és bi­zakodva adja: — Legyen Buda­pest —- fürdőváros! Igaz, magyar szemnek az is hit- vény özvegyi- sor: penziót trvtani, meg fogadót nyitni és az ősi úri modorért, jó ellátásért és a legfi­nomabb íz gyanánt beleadott ven­dégszeretetért számlát nyújtani és pénzt elfogadni. Pedig hát ez. a vi- lágfelfogásban, illő munka, amely már a nagy-, sőt a góliát-ipar, arisztokrata magaslatára emelke­dett. És a főpolgármester szavai alatt már látjuk a tettet is. Ma még csak javasol, hogy holnap már j programmot és nyomban utána i mozgató utasítást adjon. A fürdő­várost a gellérthegyi forrás cso­porton akarja kezdeni. A lágymá­nyosi sósvizek és a már meglevő Gellért-fürdő és a Gellért-hegy be­vonásával a Rudas- és Rácz-íürdő helyén kell a nagy központi épüle­tet és vele járóit felépíteni, addig, amíg a Tabán fehér lap, amelyik elrontva még nincsen. Ez legyen első avatása a Budapcst-fíirdővá- rosnak. És ime! A főpolgármester „in médiás rés” lép. Szerinte a legelsői fel­adat a Tabán szabályozásának a gellérthegyi fürdőcsoporthoz való illesztése és már meg is jelöli az erre legalkalmasabb egyetlen em­bert, Vargha Lászlót, Vargha László olyan nagyméretű és olyan magas gondolkodású, hogy Buda­pest fürdőváros alapvetésénél minden tudásával a főpolgármes­ter mellé áll még akkor is, ha a Tabán eddigi szabályozásának modelljét le kéne takarnia. Mikor Stefan Helmer, a nagy­hírű színházépítő (az ő munkája a Vígszínház és az Orfeumnak épült Fővárosi Színház) évekkel ezelőtt, 1912-ben megbízást kapott a bécsi Diana-fürdő tervezésére, lejött Budapestre, hogy itt tanul­mányozza a kontinens akkori lég­ii? ^obb fürdőjét, ahová azzal ál­lított be: „Igazgató Uram, legyen szíves rámutatni a hibákra, amik­be beleesett, mert amit jól csinált, azt meglátom magam is.” A fő­polgármesternek módjában áll az új fürdőcsoport elhelyezésének vo­nalainál és a közpon i fürdő és gyógyépület kialakításánál igény­be venni Bánlaky Gé;a és dr. Ben­czúr Gyula, ZomborvjIstván igaz­gatók évtizedes tapa-étalatait; ők ismerik a rejtett hibákat, amiknek ismétlését kerülni kell és ki fog­ják szerezni Vargha ! László nagy jóakaratából és nagy tudásából azt az előkelő elhelyezést, amit egy ilyen nagy alkotás megkövetel. Exner Kornél, a gyáripari kép­viselők országos testül(tének elnö­ke, újévi beszédében jelezte, hogy kereskedelmi mérleg ifik hiánya napi egy millió pengő A Budapesten eddig feltárt for- | rások napi hozama kereken 30.000 köbméter 23°-os féllnvvíz és 20 ezer köbméter 40—T3°-os teljes hév víz, ami napi ka íüriaértékben kb. 30 waggon szenei jelent, ami mint ingyenes íizeméiték áll ren­delkezésre. 50.000 köbméter víz bőven elég 20—25.000 fürdőző el­látására. Számítsák ki a szakem­berele, mit jelent ekk-ra hévvíz­tömeg jó kihasználás mellett a ke­reskedelmi mérleg irályának pót­lásához és szegémiA’ lett. Buda boldogulásához. Számítsanak rá, .íogy a Főpol­gármester hamaroséitfkiadja nekik ezt a feladványt. . Ezzel Budapest új pályára lép­ve — fürdővárosnak indul. És mi, akik az önkéntes betegápolást arisztokrata passzióvá emeltük, ne szégyeljük becsületes polgári ke­nyérnek elismerni a hivatásos gyógyítást: a fürdőt dr. R. L. Budán, igzQ január ó. BUDAI TÁRSASKÖR csütörtökön tartott választmányi ülése után rendkívül látogatott társasva- csorát rendezett, ame.yen Baránszky Gyula és Faller Mihiiy köszöntötték föl Hoor-Tempis Míritz dr. társel­nököt, aki rendkívüli munkát fejt ki a Társaskör érdekébei és az őt kör­nyező tiszteleten kívül megszerezte számára a tagok őszinte szeretetét. Balás Farkas kiilfökön tett tanul­mányútjairól, az ott szerzett tapasz­talatairól és a nagy arányokban fej­lődő gazdasági életre, számolt be ér­dekesen. Azután viti indult meg a tervezett központi utóbusz garage es a jövő évben építendő nagysza­bású szeretetház tervpályázata fe­lett, amelyhez hozzászóltak több-ke­vesebb szatírával György Lajos, Ziegler Géza, Krivoss Árpád. Majd Virciág Béla a közelelő választásokra való tekintettel köietelte, hogy a párt fektessen még nagyobb súlyt a kispolgárok érdekeinek, főleg lakás­szükségleteinek kielégítésére és kifo­gásolta a kispolgárolira való tekin­tettel, hogy az autol ixi rendszámok­nak csak kisebb résije jut a kispol­gároknak, főleg a budai bérkocsisok­nak, pedig egyszerűin engedni kel­lett volna, hogy a lpüzemről áttér­hessenek a gépüzemr:, mert a szabó- hfiy sem gátolta abbin senki, hogy a tű-üzemről áttérhesselek a varrógép üzemre. A kérdés elintézését Hoor- Tempis Móritz sem tártj a szerencsés­nek rámutatva arra, hogy a milliós Budapesten ezer, a 700.Ó00 lakosú Rómában hatezer auiotaxi szaladgál. Bakonyi János és Marik Ernő felszó­lalása után még Oszoly Kálmán igye­kezett összeegyeztetni a véleménye­ket, ami sok tréfás évődésre adott alkalmat. Markó Elek új programmot sürgetett, Krivoss Árpád az iparos­ság ügyét ajánlotta a párt figyel­mébe és befejezte az estét Hoór- Tempis Móritz befejező felszólalása, mely intelem volt az iparossághoz, mert nem jön el komoly helyre, hogy panaszait megvitassák és így nehéz azokat az ő megelégedésükre elin­tézni. akvikkum Kozma' Jenő dr. élénk vitát provo­kált a becsi-úti új temetőhöz veze­tendő yillamosvonal kiépítésének kér­désé körül a főváros közlekedési bi­zottságában, ahol még dr. Boteen- hardt János, Scheuer Róbert és Büch­irr József a villamos mielőbbi meg­építését sürgették, míg Kossal ka Já­nos, — aki budai képviselő is — a villamostársaság mellé állott, a közön­ség érdekével szemben, amikor ki­jelentette, hogy „egyelőre elég lesz egy vágány”. Kozma Jenő kifogá­solja városfejlesztési szempontból a mai kapkodást s rendszertelen útépít­kezést, amely azt eredményezi, hogy főútvonalak elsatnyulásával bárki építhet magának házat a Búsadban, a Szemlőhegy tetején, a Csatárka- dülőben, mire a következő lépés az, hogy deputációk jönnek vízért, útért. Rengeteg olyan utat építenek, amelye-" két előzetes terv szerint megcsinálva, meg tudnák indítani a város fejlődé­sének irányát. Ha meglesz a bécsi-úti villamos nem fognak az emberek fel­mászni a hegytetőkre, hanem a. villa­mos mentén fog a város fejlődni, j úgy, hogy rentábilis lesz ez a vonal is, még pedig a legrövidebb időn belül. Ne tessék bevárni, amíg a Tá­borhegy oldala benépesül. A vonal . közvetlen körzete fog benépesedni, akkor rentábilis lesz a vonal. Annak az útépítésnek a híve és a támoga­tója, amely a várost fejleszti és a várost abban az irányban fejleszti, amelyet akarnak, nem pedig oly irányban, amely csak az egyes magá­nosoknak érdekeit követi. Amikor a magánosok rapszodikus kívánságait teljesítik, mérhetetlen költségekbe ke-, í'űiö ápfübo’ ufakiít 'kác.:íLc::..k; ott állanak, hogy a főútvonal nincs kiépítve. Ugyanez a helyzet Budá­nak majdnem minden részén. A helyes irány lenne, ha a városháza adná a tempót, az irányt és ne várjuk a ma­gánosoktól, hogy saját érdekük, apró­lékos dolgaik kerüljenek előtérbe, mert a mai rendszer mellett állandóan zavarják a biz. tagokat és a város­házat kéréseikkel. Nem lehet elodázni a temetői vonal kiépítését azért, mert a bécsi-úti vonal kiépítésére a teme­tőig szerződésileg is köteles a BSzKRT. Ne beszéljenek rentabili­tásról akkor, amikor a rentabilitás úgyis meg fog jönni. A temetőhöz valamilyen tisztességes közlekedési eszközre van szükség. — Scheuer Ró­bert az általunk már évek óta ajánlott terv mellett szállt síkra, hogy a HÉV és a MÁV pályaudvarainak Fiiul őri gátra, illetve Óbuda, állomásra való kihelyezésével a villamosvasút,at e pá­lyaudvarokhoz kell vezetni Óbuda-- Főtérről a Laktanya-utcán, Szeut- endrei-úton át Akvinkum állomásig s onnan balra a töltés mentén Óbuda, illetve Üröm állomásig és a Bécsi- útón vissza a városba. Ez a vonal hal­latlanul fejlesztené e vidéket s for­galmikig óriási jövedelmet is jelen­tene. ELTEMETETT FORRÁSÓK címen a Hollós Mátyás Társaság által rendezett előadássorozat leg­közelebbi előadó estje jan. hó 14-én lesz a Császárfürdő Mátyás- termében, este hét órakor, emelj/re a meg hívókat e héten küldi szét a háznagyi iroda. Elő­adások tartására felkérte a Társa­ság Pávay - Vájná Ferenc fö- geologust, aki ez évben tartja az első előadást. /> c c sej/ Antal, Á & v t ó'ü s t , : i' .'1’ m dr. 7í e - key Imre Gábor és Pfeiffer Gyula min. tanácsosi. IMÉV BSJIIÁM Ripka Ferenc ünnepellaüése Az új év nem a visszafelé tekintés­nek, hanem az előrenézésnek, az eljö­vendő év programm adásának ünnep­napja. Különösen nagy jelentőségű ez fővárosunkban, ahol ilyenkor hallja a polgárság a vezérek elgondolásait, •terveit, álmait és vágyait a város ja­vára. A városházán ez évben is a tisz­telgők hosszú sora jelent meg dr. Ripka Ferenc főpolgármester előtt az Egységes Községi Polgári Párttal az élén a hűség, a barátság, a biza­lom nyilvánítása mellett. A pái’t tag­jai teljes számban vettek részt a kö­szöntésen, amelynek beszédét Kozma Jenő dr. mondotta, kérve, hogy a fő­polgármester vezesse és támogassa a pártot és Isten áldását kívánva mun­kásságára. Ripka Ferenc dr. főpolgármester komoly és szép beszédben köszönte meg az üdvözlést, amelynek súly­pontja az a nagyhorderejű gondolat volt: az autonómia van a közön- | ségért s nem a közönség az autonó­miáért. A párt üdvözlése után Frühwirth Mátyás orsz. gy. képviselő a Kézmű­vesmesterek küldöttségét vezette a főpolgármesterhez, aki ezután Sipőcz Jenő polgármesterrel a főváros kül­döttségét vezette a Kormányzó elé, akit a főpolgármester üdvözölt magas- szárnyalású beszéddel. Sipőcz polgármestert is több kül­döttség kereste fel újévi üdvözleté­vel, aki köszönetében erősen állást foglalt a mostani autonómia épsége mellett. Ezt megelőzőleg az Egységes Köz­ségi Polgári Párt tisztelgett elnöke, dí. Kozma Jenő előtt és a párt ne­vében dr. Ereky Károly volt mi­niszter üdvözölte, biztosítva őt a párt­tagok ragaszkodásáról. Kozma Jenő dr. tartalmas politikai beszéddel vá­laszolt, rátérve közéletünk minden je­lentős kérdésére. Itthon — Budán. A déli harangszó után egymás nyomában jöttek a budai küldöttségek a Ripka-család Gellérthegy-utcai há­zához és a tágas hall hamar megtelt. Zengő éljen fogadta a kormányzótól érkező főpolgármestert, aki barátsá­gosan rázta meg látogatói kezét. Az üdvözlés sorát Baránszky Gyula dr. kormányfőtan áesos nyitotta meg, aki az egyházközség és a Budai Katii. Kör megbízásából, — majd Hoór- Tempis Móritz dr. egyetemi tanár, aki a Budai Társaskör nevében Ripkát és élete párját, — aztán Fábián Jó­zsef az I. kér. iparosok és kereske­dők, — Szőke Adolf a Klotild Sze­retetház, -— Szemere Samuné a Budai Nők Köre, Ripka Ferencnét a kör el­nökét, — Kollár Gábor az I. kér. Ipa­roskor és a Mészárosok Ipartestülete, — majd a villamos vasutak alkalma­zottainak szakcsoportja, Hódy Lajos a Farkasrét és környéke, — Barna a Klotild árvaház árváival, — Lukács a Magyar Dolgozók Orsz. Egyesülete és végül Dunai Jenő a Budai Dalárda és 33 Futball Clubja nevében mon­dottak igaz szeretettől izzó üdvözlő­beszédeket, amit befejezett a dalárda áhítatos éneke. Könnyes szemekkel, szinte elfogód- va mondott a lelkes ovációért kö­szönetét dr. Ripka Ferenc. Nagy érzelem fogja el mindig a szí­vét, amikor az ő budai hívei halmoz­zák el jókívánságaikkal, aminél szebb ajándékot nem kívánhat. Min­denki elhozza ilyenkor lelke egy ré­szét, mely megfoghatatlan, mint a virágillat és illat a lelkek megnyi­latkozása is, az élet illata. Mélységes hálás köszönetét mond érte. Úgy érzi magát e napon, mint az utas, aki elérkezett az idő egyik ha­tárállomásához, ahol nehéz az át­kelés, mert megállítja az utast a vámvizsgálat. íveli, hogy rendben legyen a podgyász, amit át akar vinni és rendbe kell lenni a valutá­jának is. A mi útiköltségünk a munkakészség, a tettrevágyás, az akarás. És a szeretett e megnyilvánulá­sára azért van nagy szükség, mert mindenkinek szüksége van ember­társaira. Ez az a védő erdő, mely körülveszi, s ha egy fa kidől, jöhes­sen helyébe más. És az erdőnek il­lata is van, a kultúra és a nő. De szüksége van az utasnak ví­zumra is s ez nálunk a jó Istenben való megingathatatlan hitünk a nem­zet életébe vetett bizodalommal, hi­1 /

Next

/
Thumbnails
Contents