Budai Napló, 1927 (23. évfolyam, 870-898. szám)

1927-01-09 / 870. szám

XXIII. évfolyam. 870. sz. Buda érdekeit a várospolitika, a közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáld újság. Előfizetése egy évre 200.000 K, félévre 100.000 K. Egy szám 5000 K. Szerkesztőség és kiaddhivatal: I., Bors-utca 24. Délután 5—7-ig. Telefon: K. 502—96. Felelős szerkesztő : VIRAÁG BÉLA Hirdetések ára : Egy hasáb széles, egy milliméter magas sor, egyszeri közlésnél 6000 korona. 20 mm. magas hirdetés 120.000 K. Szövegsor ára 45.000 K. Közgazdasági közlemények megállapodás szerint. Ä hirdetések dija mindenkor előre fizetendő. 1927 január 9. Budai mérleg Mit váltottak be programmjukból a pártok? Dr. Ripka Ferenc másfél év előtti programmja A nagy harcot befejeztük. Mindenki hűtse le választási szenvedélyét, nyújtsunk egymás­nak békejobbot és legyünk ismét a régi jóbarátok. Oly szegény ez az ország és ez a város, hogy a választás hangulatát hónapokig nem húzhatjuk. Az élet, a munka megköveteli, hogy rövidesen meg- békiiljiink. l£s ha megbékültiink, csináljunk mérleget az elmúlt esztendőről. Politikai mérleget. Budai programmot tulajdonkép­pen más párt nem is adott, csak a Ripka-párt, mely Bethlen István gróf kezdeményezésére, mint Köz­ségi Polgári Párt vette föl 1925- ben a harcot, hogy megteremtse a társadalmi békét és megindítsa az alkotómunkát a városházán. Ek­kor történt, hogy március hó 4-én dr. Ripka Ferenc felhívást intézett Buda polgáraihoz, s azt a Budai Napló útján megkiildötte Buda összes választó polgárainak. A székesfőváros életében sors­döntő volt ez a szózat, mely Ripka Ferenc programmját foglalta ma­gában és bejelentette a Községi Polgári Párt már megalakult szer­vezeteit kerüleíenkint, epigramm- szerűen közölve az egyes kerüle­tekben kitűzött helyi programmok vezérlő pártjait. Az óbudai polgárokhoz intézett szózatában dr. Ripka Ferenc Bu­dapest megtépett, sárba tiprott zászlajához hívta polgártársait, hogy tisztítsuk meg azt a zászlót és emeljük föl magasra megint. „Tizennégy éve már, hogy súlyos anyagi és erkölcsi válságok pusz­títják azt, amit egy félszázad bé­kés fejlődése felépített és ebben az újjáépítő munkában Budának ve­zető szerepet kell vállalnia, mert Buda a magyar főváros történelmi alapja. A történelmi hagyományok itt nemcsak a kövekben, de a lel­kekben is élnek. Területében és lelkiiletében szétszakgatott hazán­kat csak az egység gyógyíthatja meg.“ Vissza kell adni a székesfő­város autonómiáját a maga nagy hivatásának. Nem foglalkozhatok országos politikával, mert ezzel el­hanyagolja a lakosság érdekeit és így súlyos mulasztást követ el. Legyen vége a felekezeti gyűlöl­ködésnek és a hazafiság nélkül való túlzásnak. Ebben a döntő küz­delemben kérte budai testvéreinek a segítségét, mert a válságokból való menekülésnek csak egy mód­ja van: a béke és a munka. Ez a szózat annak idején erős visszhangot keltett a budai pol­gárság körében, s ez volt az alap­ja annak az újjáalkotó munkának, mely azóta az egész vonalon meg­indult. Ennek a szózatnak az alapján alakultak meg. Buda öt választó- kerületében a pártszervezetek és a legjobb neveket kötötték az ak­kor megalakult Községi Polgári Párthoz. Minden kerület rövid program­mot is adott. Sok budai polgár őrzi ma is ezt a programmot s így módjában áll mindenkinek, hogy azt ellenőrizhesse. A Krizstinaváros, mint vezér­kerület, sürgette a kormánnyal való együttműködés előfeltételei­nek megteremtését, amire nézve ma már garanciát nyújt a főpol­gármester személye. Mint szűkebb kerületi kérdést, az elöljáróság megosztását követelte s ez meg is indult, mert a távoleső Kelen- földön már felállították a II. adó­osztályt. Főkérdés volt a Tabán felépítése és ez a kérdés is annyira megérett, hogy már a részletes tárgyalások is megindultak. A Gellért-hegy pompás parkírozása szintén beváltott programmpont. A Kelenföld megkapta az adó­hivatalát, átépítik modern pálya­udvarra a kelenföldi vidékies pá­lyaudvart, új modern munkáslaká­sokat építenek a Lenke-úti barak­kok helyett, közvetlen villamos- közlekedést kaptak a fehérvári- I úti vonalra és megépült az Erzsé- bet-hídi villamos leágazása a Ke­lenföld felé. Stadion épül a össze- kötőhíd mellé és kiállítási terület lesz a lágymányosi holt Dunaág, amelyet sürgősen feltöltenek. A Villányi-út egyelőre omnibuszköz­lekedést kapott és ami a legfőbb: a borárostérl híd fclcpítcsct bizto­sítja a miniszterelnök űr kijelen­tése és ezzel az akkori helyig pro­grammot csaknem teljes mérték­ben beváltotta a pártvezetőség. A Ili. választókerület, mely a felső Krisztinavárost és a hegyvi­déket öleli fel, szintén beváltotta programmjában vállalt feladato­kat. Megépült a farkasréti vonal második sínpárja, — részben már kiépült, — de biztosítva van az egész Városmajor parkírozása és világítása, — a svábhegyi fogas­kerekű vasút villamos átalakítá­sának tervei most készülnek és a szerencsétlen farkasréti temető ügyének rendezését is megígérte Folkusházy alpolgármester. A Víziváros főleg külső részei számára követelt közmunkákat s azok az egész vonalon megindul­tak. Az ideeső hegyvidék fejlődé­sének főleg a régi temető állta út­ját s ott már folyik a rendezés és útépítés, ami e terület rövidesen történő bekapcsolását jelenti. A kívánt autobuszközlekedést meg­oldják az új autóbuszokkal. Óbudán a régen várt dunahíd fölépítését maga a kormány ga­rantálta rövid időn belül s ezzel Óbuda felszabadul falusi jellege alól. Ez az egy tétel biztosítja ez elhanyagolt városrész fejlődését és magával hozza a Bécsi-úton vé­gig egészen Ürömig a villamos- közlekedés berendezését. A hegy­vidék fejlesztése is megindult s a kezdet nehézségein túl van. Ripka Ferenc dr. főpolgármes­ter, a gyakorlati élet reális politi­kusa, aki párthíveivel együtt a kerületi programmok felállításánál került minden levegőben való ígé­retet. A Községi Polgári Párt in­tézőbizottságában résztvettek régi neves barátai: Becsey Antal, Hoór-Tempis Móritz, Szilágyi Ká­roly, Alpár Ignác, Sümeghi Lász­ló, Ziegler Géza, Kun Gyula, Né­meth Béla, Gordon Róbert, Hu­bert Vilmos, Gamauf Géza, Holz- spach Nándor, Drehr Imre, Ke­mény Lajos, Bartók Béla, dr. Ke­néz Béla, Baracs Károly, Rezső Antal, Tóth Imre, Szepesi Ágoston, Baránszky Gyűl i, dr. Krivoss Árpád, Bakonyi János, Hor­váth Károly, Serényi Gusztáv, dr. Lendl Adolf, Szombathy Kálmán, Ulner Ágoston, Faber Fülöp, Hódy Lajos, Szibinkics György, Ostiáiv Antal és szívesen állottak melléje a változott poli­tikai viszonyok alapján: Ugrón A főlpolgármestei i hivatalban gyűl­tek össze nagy számban a Községi Polgári Párt tagjai, de eljöttek az országos Egységes Párt új képviselői is, hogy üdvözöljék a népszerű főpol­gármestert, aki két esztendős nagy munkával lehetővé tette, hogy az Egységes Párt, mely a fővárosban csak hetekre terjedő létre tekinthe­tett vissza, itt is eredményesen ve­hesse föl a küzdelmet a régi, jól meg­szervezett pártokkal. Mialatt dr. Ripka Ferenc személyes hívei és politikai barátai gyülekeztek, fölhasználta az alkalmat dr. Siegescu József prelátus, hogy üdvözölje a párt nevében Kozma Jenő dr.-t, mint pártelnököt, aki szívesen fogadta az üdvözlést. Majd pedig bevonulva a főpolgármesterhez, viszont ő üdvö­zölte melegen a vezért, azt kívánva, hogy továbbra is zászlója alatt halad­hasson a párt kitűzött céljai felé. RIPKA FERENC dr. hálásan fogadta a jókívánságokat a szeretet által teremtett e .tiszta szférá­ban, melyet a barátság tett meleggé. Visszapillantva az elmúlt esztendőre, megállapította, hogy nehéz küzdelem árán, de mégis a béke és az alkotó­munka lett úrrá a városházán s ha nincs is a párt kezében a kormány­zás, a párt győzelmét mindig bizto­sítja polgári iránya és nobilis esz­közei. Kívánja, hogy az év folyamán valósuljon meg minden vágy. A lelkesen fogadott szavak után a városház pártközi küldöttségét ve­zette dr. Ripka Ferenc a kormányzó úr őfőméltósága elé s onnan a minisz- terejnökségre, ahol váratlanul fogadta az íveket aláíró küldöttség tagjait Bethlen István gróf és a legszíveseb­ben cserélt eszmét a küldöttségben résztvett dr. Ripka Ferenc, dr. Sipőcz Jenő, Buzáth János, Becsey Antal és Müller József Leó tagokkal. Szívesen meghallgatta Becsey Antal fejtege­téseit a lakásépítés és az elektromos centrále ügyében, mindenben elisme­réssel helyeselve nézeteit. Innen úgy Ripka Ferenc, mint Be­csey Antal sietve igyekeztek haza, hogy a reájuk várakozó küldöttsége­ket fogadhassák. RIPKA FERENC LAKÁSÁN Mint hoszú évek óta rendszeresen, most is megtelt a főpolgármester Gel- lérthegy-utcai lakása a különféle tes­tületek és egyesületek küldötségeivel, kik a lakás hallját foglalták el. Első­sorban a Krisztinaváros érdemes apát­plébánosa, dr. Zelliger Vilmos üdvö­zölte két káplánja kíséretében a csa­ládja körében Ripkát, mint az egyház- község világi elnökét, majd a Hollós Mátyás Társaság,, amelynek alapí­tása óta egyik elnöke. Innen a hall­ba sietett a főpolgármester, ahol egy­másután üdvözölték: a krisztinavá­rosi egyházközség nevében Baránszky Gyula dr., aki megköszönte, hogy se­gített felépíteni a templomot, állítani orgonát_ és megtisztítani a templom környékét a hozzá nem illő árusító bódéktól — majd a Budai Társas­kör nevében Hoór-Tempis Móritz egyetemi tanár, a Kör egyik elnöke, aki nagyhatású beszédben a kögazda- sági szempontok beállításával emelte ki a főpolgármester nagy hivatottsá- gát; — Hubert Vilmos, az I. kér. Iparosok és Kereskedők Köre nevé­ben mint a megindult újraépítés ve­Gábor, dr. Kozma Jenő, Andréka Károly és többen, akik addig inás orientációkban éltek, vagy távol tartották magukat minden párt- politikától. Csupa jóhangzású név Budán, akiknek hosszú sorát ne­héz felsorolni. A beváltott Programm most be­mutatott mérlege igazolja e párt­alakítás szükségét, mert megindí­totta a társadalom konsolidálását és az alkotómunkát. zérét; — Reisinger Gyula igazgató a III. kerületi Polgári Társaskör ne­vében meleg hangú szóvial; — dr. Juba Aladár egyet. m. tanár a Clotild Szeretetház Egyesület megbízásából 100 árva gyermek szeretetét tolmá­csolta; — Oszoly Kálmán igazgató a Hűvösvölgyi Társaskör nevében a bu­dai hegyvidék meleg köszöntését hozta, poetlkus szép beszéd kíséreté­ben. ők korábban és tisztábban lát ják keljii a napot és látják a szűk ha­tárok közé szorított ország hajnal­hasadását. Arra kérte a főpolgármes­tert, hogy e célért küzdjön tovább, bár vannak, akik oportunitásból íélre- állottak. Nem kereste eddig sem a népszerűséget jelszavak hirdetésével, de megteremtette a hazáját és vallá­sát .szerető polgárok egyesülését, mely­nek lobogójára van írva az alkotmá­nyos hűség, a tisztességes közélet és a társadalmi erkölcs szent igéi. E lobogó alatt győzni fog. Majd a Budai Dalárda nevében, mely oly sokat köszönhet Ripkának, Vessei Ede — a Budai Kath. Kör megbízásából dr. Puvitzky Endre, megköszönve a Kör anyagi .ügyeinek és a köri székház kérdésén1-., végle­ges rendezése körül kifejtett döntő- erejű működését; — a 33 Football Club nevében pedig Koch Nándor üdvözölte. Megható volt a Clotild Szeretetház növendékeinek hálás megnyilatkozása, mely könnyet csalt a jelenlevők sze­mébe. RIPKA FERENC dr. hálásan megköszönte, hogy a baráti szeretet virágaival rakták ki útját, amikor első lépéseit teszi az újévben. Olyan ez a baráti kör, mint egy nagy budai család, amelynek hajléka a bu­dai erkölcs szikláján épült és funda­mentuma a vallási erkölcs és a te­vékeny szeretet. Ez nem személyi kultúra, ez a budai polgár és a budai társadalom tradíciója, s ebben a tár­sadalomban él ő is, hivatalán, túl. Él azokban az egyesülésekben, ahol megengedte az Isten, hogy vezető helyen álljon. És sorra megemlékezett mindegyikről, hálát adva az Egek urá­nak, hogy az egyesülések magasztos, szép céljait szolgálhatja, de hálát mondva a barátainak is, akik meg­értették és segítik munkájában. Boldog új esztendőt kíván vala­mennyinek. Nem jós, de érzi, hogy egy boldogabb, jobb jövő küszöbét léptük át és hazánk egén látja a sö­tét felhők szakadozását. Társadalmi életünket sűrű ködfátyol borítja, mely mintha sohasem akart volna engedni. De már látjuk a nap korongját, mely­nek fénye átttöri a ködíátyolt. A kö­zelmúlt megmutatta, hogy a. magyar társadalom öntudatára ébredt, a pol­gárság megtalálta önmagát és ez az a korong, amely átsüt a fátyolon. A tevékeny szeretet hassa át mindenki lelkét, ez áldja meg az új^ esztendőt. Ha barátai eljöttek hozzá, ő ezt vi­szonozni akarja és ott lesz velük mindig, jóban-rosszban, ha kell se­gíteni, ha kell sírni, de örvendezni is. Legyen minél kevesebb a könny és sóhaj, de annál több jusson az öröm­ből, mert megbűnhődte már e nép a múltat és jövendőt. __ A Budai dalárda itt elénekelte a Hymnust, mely után Ripka Ferenc meghívta a tisztelgőket egy koccin­tásra és szívesen látta villás regge­lire az egész társaságot. Az újév köszöntése Budán Küldöttségek tisztelgése Ripka Ferencnél — Iparos­testületek és kelenföldi egyesületek Becsey Antalnál BECSEY ANTALNÁL A kelenföldi egyesülések kiküldöttei türelmesen megvárták a miniszter­elnöktől későn érkező vezért, akit a kerületi párt és a Kelenföldi Társas­kör nevében SÜMEQHI LÁSZLÓ dr. kiT- közjegyző, kormányfőtanácsos üdvözölt, meleg baráti szóval méltat­va érdemeit a közélet terén. Biztosí­totta őt, hogy a kelenföldi polgárság mind nagyob tömegekben hódol meg nagy képességei és jó szíve előtt. Utána Szecsödy István a keresz­tény szocialistapárt keleuföldi párt- szervezete megbízásából biztosította őt a párt hűségéről és ragaszkodásá­ról. Meleg, hálás szavakkal kérte, bogy kipróbált vezéri képességével vezesse őket tovább, nehéz küzdel­meik útján. A Budapesti Bádogosok és Szerelők ipartestiilete, mely a főváros legna­gyobb ipar testületé, s melynek évek óta elnöke Becsey, megjelent testületi­leg az elnökséggel és vezetőséggel az élén, akiknek nevében Kardos Bernát. az ipartestület legrégibb tagja és ügyv. elnöke üdvözölte a vezért. Kérte, hogy az iparosság törekvéseit támogassa úgy, mint eddig, mert tőle várják a kézműiparosok szomorú sorsuk jobbra- fordulását. BECSEY ANTAL megköszönte, hogy megvárták türe­lemmel, de szolgáljon mentségül, hogy Bethlen István miniszterelnök (zajos és hosszas éljenzés) nagy horderejű kérdéseket tárgyalt velük, amelyek a főváros, az egész polgárság, de főleg a kézműiparosságra nézve, nagyjelen- tőségüek. A miniszterelnök közvetlen, őszinte szavaiból azt a meggyőződést merítette, hogy nagy szeretettel és __ ala possággal foglalkozik a lakásépítés problémájával s ez röviden a legjobb mederbe kerül. Kifejezett álláspontja, hogy az összes beruházások csak a főváros és az ország közhiteli szem­pontjának szigorú szem előtt tartásá­val, a legnagyobb takarékosság és a legszélesebb körű nyilvánosság előtt bonyolíthatók le. Látja örömmel, hogy a választás izgalmai után sem vesztette el polgár­társai bizalmát és szolidárisak marad­tak vele a székesfőváros és a Kelen­föld fejlődését, jólétét szQlgáló nagy feladatok teljesítésében. Nagy sor van még hátra, bár visszanézve az elmúlt évre, nagy eredményeket értek el vállvetett munkájukkal a nehéz viszo­nyok dacára. A jövő legfontosabb teendői, hogy a társadalom széles rétegeit fokozott kereseti lehetőségek és munkaalkal­makkal lássák el, ami megszüntetné a nyomortanyákat, de meghódítaná így a polgári gondolat számára az el­keseredésbe vitt nélkülözőket. Lakás­hoz kell juttatni a polgárságot és munkásságot, mert az építkezés nem­csak jólétet biztosít, de az együvé- tartozás érzésével megköti azokat is. akik lélekben meghasonlottak a nem­zeti érzéssel. A Kelenföld közművek­kel ellátott része _és a Tabán, ez a romváros, széles területet biztosíta­nak e törekvések számára. Ebbe a nagy munkakeretbe kell beleilleszteni az élet igényeinek kielégítését a szo­ciális szükségletek egész sorozatán. Oly szép és nagy feladatok ezek, amelyek méltók arra, hogy a polgár­ság legjobb erőit egyesítsék. E célra és munkára alakult a Kelenföldi Tár­saskör. Kéri a tagokat, hogy e célok érdekében Kitartó lelkesedéssel tömö- rítsék a polgárságot. Ebben a gondolatban köszönti az új év küszöbén polgártársait és barátait, akiknek jobb és boldogabb új évet kíván. Üjabb küldöttségek érkeztek. A Fővárosi Iparos Dalárda Egyesü­let, amelynek nevében Szabó István köszöntötte, amit szívesen fogadott Becsey és vállalta a továbbra is bi­zalommal járó kötelezettséget. Majd a Lenke-úti barakktelep lakói­nak küldöttsége lépett elő és nevükben Koszorú Imre köszöntötte és üdvö­zölte Becsey Antalnét, Kelenföld nagy­asszonyát, hálás szívvel, meleg szó­val köszönve meg azt az áldozatkész, nemes munkát, amelyet Becseyné és a Kelenföldi Társaskör hölgybizott-

Next

/
Thumbnails
Contents