Budai Napló, 1925 (21. évfolyam, 819-843. szám)

1925-01-10 / 819. szám

í; I I XXL Buda érdekeit a várospolitika, közgazdaság, tár­sadalom, művészet ás sport terén szolgáló újság. Felelős szerkesztő: Hirdetések ára: Egy hasáb széles, egy milliméter magas sor, egyszeri közlésnél 3000 korona. 20 mm. 1925 évfolyam. Előfizetése egy évre 200.000 kor., félévre lüO.OOOkor. Egy szám 4000 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIRAÁG BÉLA magas hirdetés 60000 K. Szövegsor ára 25009 korona. Közgazdasági közlemények megállapodás szerint. január 819. sz. 1., Bors-utca 24. Telefon ; 129—96 és 24—77. »• A hirdetések dija mindenkor előre fizetendő. \ 10. fit az órai Jogerős már a községi választási törvény, megjelent a választási ren­delet, elérkezett tehát az ideje annak, hogy végre — számotvetve a múlt­tal,^ tudva mit akarunk a jövőben — hozzáfogjunk erőink koncentrációjá­hoz, mert igy kívánja ezt a köz érdeke, igy kívánja ezt gazdasági érdekünk is. Polgárok, Iparosok és Kereskedők! Mi a községi választásokban nem politikumot, hanem rendkívül nagy koncepciójú újraépítő terv elkészíté- tését és a végrehajtás megindítását látjuk, — mi meddőnek tartunk minden már is jelentkező olyan aka­rást, amely a fajiság, a demokrácia, a liberalizmus, a konzervativizmus tetsző jelszavaival a polgárok sorait lazítani, fajok, vallások, társadalmi állások, foglalkozások és vagyoni cenzusok szerint széttagolni kívánja. Mi e nagy terv elkészítésénél és végrehajtásánál az evangéliumi sze­retet alapján csak a tudást, munka­készségét, áldozni akarást, hazasze­retetei vehetjük számba. Jól tudjuk, hogy a szomorú múltat, amelyben ml csak a Hcrrrupipőka ée s teher­hordó kuli szerepét játszottuk és amelyben nélkülünk — mindány- nyiunk kárára — rólunk intézkedtek, saját indolentiánknak köszönhetjük. De itt az alkalom, hogy annál a műtétnél, amellyel az ország testét, szivét, a székesfővárost ismét egész­ségessé akarják tenni, mi ne mint szemlélők, hanem mint operáló or­vosok vegyünk részt és részt is kell, hogy vegyünk, mert hisz lehetetlen, hogy ilyen eminens fontosságú gaz­dasági kérdések megoldását ne azok végezzék, akik azokhoz a legjobban értenek, számba véve a lehetetlent és a lehetőt. Délibábos képzelődések­kel, lírai hangulatokkal, szereplések­kel és fecsegésekkel nem javítható meg sem az ország, sem a főváros anyagi sorsa. Polgárok! Vessetek számot maga­tokkal, vessetek számot az adott helyzetekkel, nézzetek körül csaiá- daitok és barátaitok körében és ha látjátok azok szomorúságát, a gyászt és kétségbeesést és ha érzitek a lel­kiismeret mardosását a múltban el­követett mulasztásokért, akkor nem hiába hívlak benneteket és azt hiszem érzitek mi a kötelességetek most, tudjátok hol kell lennetek, hogy ezen szegény rombadőlt országon segítse­tek. Ne tántorodjatok meg mézes szavaktól, sem kilátásba helyezett kecsegtető hasznoktól, csillámló Ígé­retektől, mert nem a holnapról, nem múló sikerekről, hanem a gyermekeink jövőjéről van szó. Tömörüljetek a kibontott zászló alá, amelynek zászló­tartója nem ígér semmit, hanem munkát és áldozatot követel. Ez a zászló a Ripka Ferenc községi pol­gári pártjának zászlója, e zászló alatt együtt indulunk harcba a szebb jövőért és szentül hiszem, hogy a magyarok Istene is velünk lesz. Mozduljunk, mert ütött az óra ! Hubert Vilmos. Az uj esztendői Budán, a város nem hivatalos körei azzal ünne­pelték, hogy szokatlanul nagy számban jelentek meg délben di. Ripka Ferenc kormánybiztos laká­sán, ahol szerencsekiván3tokkal halmozták el a ház úrnőjét és politikai vezérüket, a kormány- biztost, akihez Budán a legtöbb számottevő polgárt személyes ba­rátság, tisztelet és szeretet fűz. És megjelentek ez évben is azok a társaskörök, egyesületek és in­tézmények amelyekben vezérszere­pet visz dr. Ripka Ferenc, hogy üdvözöljék. Az első volt a Klotild szeretetház, amelynek nevében Szőke Adolf mondott tartalmas üdvözlő beszédet, amelyben ezt a kort a „gyermekíelenség“ korának mon­dotta. Az állam elrendelte, hogy minden hadiárvának apát kell ke­resni a társadalomban, de alig volt jelentkező. így a Klotild árva­ház 120 árvája nem találna apát, ha nem volna itt az ő szerető apjuk, az intézet meleg szivü el­nöke, dr. Ripka Ferenc. Ezután két árva lépett elő* s az egyik versben, a másik beszéddel kö- oaőn-tc meg az elnök atyai gxm- ! doskodását. — A Budai Társas Kör nevében Ziegler Géza kormány­főtanácsos üdvözölte a kör elnökét, — a Krisztinavárosi Kath. Egyház- község és a Budai Kath. Kör nevében pedig Baranski Gyula dr. kormányfőtanácsos.— A közelmúlt­ban alakult IITik kerületi Társaskör jókívánságait az elnök .Andréka Károly főkapiíányhelyeítes, tolmá­csolta, hogy a szentesztendő tőrje meg a tiz évi gyűlölködés reánk nehezedő átkát es jöjjön el a vezér által hirdetett béke. — A fíüvösvölgykörnyéki ■ Társaskör üd­vözletét Holtzspach Nándor hozta a kör diszelnökének, mely kört az ő nevének varázsával tudták ily nagy keretekben iéüsiteni. — A Budai Dalárda nevében Dunai Jenő alelnök köszöntötte a hervadhatlan érdemeket szerzett elnököt, akit még a politikában is követnek, mert az ő politikája a munka és a szeretet. Ripka Ferenc dr. hálás szívvel mondott köszönetét azoknak, akik , jókívánságaikkal fölkeresték, nem mint kormánybiztost, hanem mint régi jóbarátjukat, mert a hatalom fénye, hideg fény. csak a szeretet sugároz éltető meleg fényt. Azt látja, hogy régi barátai vannak többség, ami azt bizonyítja, hogy ő nem változott, — mert ha vál­tozott volna, akkor uj barátai vol­nának itt többen. Á polgárságot különféle táborokba szervezik most azzal, hogy csak* a szélsőségek küzdhetnek sikerrel, de ő bízik a józan budai polgárságban, mely a saját kárán tanulta meg, hogy ez lehetetlen. Ö a békét és egyet­értést igyekszik megteremteni s azoknak a társasköröknek a mun­kájában, ahol szerepet szántak neki teljes erejével részt fog venni. Bízik a magyar jövőben, mert ha újév táján legrövidebbek a napok és leghosszabbak is a éjszakák, érzi, hogy jönnie kell a magyar tavasznak. Aki a szent évben át­megy a szent kapun, az bün- bocsánatot nyer. Nekünk is van ilyen szent kapunk s aki átmegy rajta, hagyja kívül a gyülölséget és a közélet minden hitványságát hogy megtisztulva dolgozhassák a magyar haza és a magyar főváros fölvirágzása érdekében. — A meleg és közvetlen beszéd után zajos üdvözlésben részesítették Ripkát akinek Hödy Lajos a hegyvidéki polgárság üdvözlését; Viraág Béla szerkesztő pedig a „Hollós Mátyás Társaság“ legjobb kívánságait tol­mácsolta.' -Az üdvözlés után a vendéglátó házigazda és családja egészségére kocintott a társaság. Nemes Antal püspököt könnyebb termé­szetű betegség az ágyhoz köti. Uj év nap­ján tisztelgett nála a Hollós Mátyás Tár­saság tisztikara. Üzemellenőrző budaiak. A székesfővárosi üzemek ellenőrzésének végrehajtására nyert felhatalmazás falapján dr. Ripka Ferenc kormánybiztos megalakította a bizottságot, amelynek tagjai között vannak: Becsey .inteti, Jjvár-Ttrapis Mór, Schintantk fVrmi, Ereky Károly, Tjiesz Károly, Molnár József, Kun Gyula, Kádár Gusztáv Edvi Illés Ala­dár, Angyal Dezső és Ziegler Géza, a budai közélet jelentős tagjai. Továbbá maga az elnök Némcthy Károly és a pénz­ügyi szakértő, Papanek Ernő. Jókai ünnep Budán. A Hollós Má­tyás Társaság elhatározta, hogy Budán külön Jókai emlékünnepet rendez a nagy iró születésének századik évfordulója alkalmából és közreműködésre kéri fel mind­azokat az egyesületeket és társas­köröket, amelyek kulturális célokat is tűztek ki magok elé. E közösen rendezett ünnep programmját e hó 19-én d. u. 6 órakor tartandó ülésen állapítja meg a H. M. T. választmánya. (Dél* vasúi éttermei felett levő emeleti körhelyiség dísz­termében). Az igy megállapított sorrendet terjeszti a január hó 25-én délelőtt 11 órára külön meghívó­val ugyan e helyre meghívott társas­körök és egyesületek által kikül­dött iagok és a H. M. T. összes tagjai által tartott nagygyűlés elé. Az ünnepet február hó végére, vagy március hó elejére tervezi a Hollós Mátyás Társaság. Becsey Antal magas lázzal járó hülés 'következtében megbetegedett. Orvosai ki­jelentései szerint betegsége múló jellegű Elrontották Budának egyik legszebb és legkeresettebb téli sétautját a Kriszíina- körut Vérmező menti oldalát, mely télen különös nagy közönséget vonz. Még őszkor valami csőhálózatot cseréltek ki, mely épen itt a sétány közepe alatt fekszik s most hepehupás a sétaút egyik része. Azt hittük a város ezt sietve rendbehozza, de hát rosszul hittük, mint ahogy csalódottan látjuk, hpgy a városmajori templomhoz a Csaba-utcán át vezető átjárót sem kövezték ki, igy sár és télviz idején sok keserűséget vált ki a hivőkből. Ángyán Béla dr. min. tanácsos, a sajtó­iroda főnöke a Hollós Mátyás Társaság tagja, aki a budai oldal társadalmának is számottevő tagja, lázzal járó megbetege­dése miatt kénytelen volt hivatalos műkö­dését néhány napra félbeszakítani, Kelenföld—Lágymányos és Sasad választópolgárságának az a része, amely a szélsőségek helyett Bethlen István gróf törekvéseit kívánja tá­mogatni, amelyeket a székesfőváros községi politikájában Ripka Ferenc dr. képvisel, — szervezkedő moz­galmat indított s e célból január hó 14-éu szerdán este 8 órakor a Gellért-szálló magasföldszint’ már­ványtermében társasvacsorát ren­dez, amelyen a kormánybiztos is résztvesz. A meghívót az előkésztő bizottság nevében a következők írták alá: Balogh Gyula, a Falu- Szövetség igazgatója ; Becsey Antal mérnök, az Orsz. Iparegyesület alelnöke ; Fehér István, a Pénzinté­zeti KÖzp. igazg.; Dr. Halász Andor orvos ; Dr. Hódy Lajos, ny. posta- íakp. igazgató ; Dr. Natzler Ervin, ügyvéd ; Ostián Antal, ny. osztály­tanácsos ; Pompéry Elemér, a m. kir. Szabadalmi Bíróság elnöke; Sütneghi László dr. kir. közjegyző ; Zwack Lajos, gyáros. A nagy bálok sorát Budán az „Országos Magyar Tjadimuzeam Egyesület“ bálja nyitja meg, mely január hó ,;3-án este 9 órakor lesz a Budai Vigadó összes termeiben.. Jőzs-f főherceg és neje, dr. józseí Ferenc főherceg és neje és Zsófia főhercegnő védnöksége alatt. A rendkívül fényesnek Ígérkező bál 28 diszelnöke, 80 elnöke van, a magyar társadalom szine-java. A bál­bizottságnak van 270 hölgy és 100 férfi tagja. A 250 tagú rendezőbizottság élén állanak Horváth Károly mint elnök, Agg- házy Kamii, Fábry Dániel, fai Fáy Zoltán és Makich Károly mint társelnökök. Belépő­díj személyenkint 100 ezer korona, táncos jegy 50 ezer korona s a jegyek a számo­zott meghívó mellett, lehetőleg január 8-ig előre megváltandók, a bálbizottságnál: Astória szálló IV., Kossuth Lajos-utca 19. ahol mindennemű felvilágosítást megad a báliroda d. e. 10—1-ig és d. u. 3-7 óráig. Temunovics Zoltán dr. ügyvéd, a kiváló sakkmester és a Hollós Mátyás Társaság illusztris tagja, ügyvédi irodáját január 8-án áthelyezte V., Akadémia-utca 13. szám alá. Telefonja 132—97, Vizmizériákkal küzd Buda egyik része, mely a budai vízmüvekhez van kapcsolva, Óbudától a Déli vasutig. Éjjel 11 órakor elzárják a vízcsapokat ami főleg a kávé­házakban és vendéglőkben nagy zavart okoz. A vízművek vezetősége ezt az el­járást a Duna alacsony vízállásával menti és magyarázza. Sáp-, Iiq- is tornacipői mindig legolcsóbban SCHÁFER-cógnél Budán í„ Döbrentei-tér 4 KÉPES- és mesekönyvek, díszes levél­papírok, minden fajta naptár 1925. évre nagy választékban KOMÁROMI KÁROLY könyv-, papír- és zenemű- kereskedésében 1. kér, Krisztina-körut 8 í. sz. Frack ingeit házilag, gépek és maróanyagok nélkül mossa, hófehérre, csont­keményre, tükör fényesre vasal­tatja, 24 órán belül is elkészítteti MENCZER fest, tisztit, mos ooo BUDAPEST ooo Főüzlet: V., Lipót-körut 19. sz. Fióküzlet: 11, Fő-u. 60. Telefon: 163-68

Next

/
Thumbnails
Contents