Budai Napló, 1923 (20. évfolyam, 763-795. szám)

1923-01-06 / 763. szám

f xxi évfolyam. 763. szám. Buda érdekeit a várospolitika, közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáló újság. Előfizetése egy évre 800 kor., félévre 400 kor. Egy szám: 12 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1., Bors-utca 24. Telefon : 129—96. Felelős szerkesztő: VIRAÁG BÉLA. Hirdetések ára: Egy hasáb széles, egy milliméter magas sor, egyszeri közlésénél 15 korona. 20 mm. magas hirdetés 300 K. Nyilttér sora 80 korona. Szöveg után 100, szöveg között 200 korona. — A hirdetések dija a megrendeléskor előre fizetendő. 1923Í ianu'áF 6-án. Ős szimbóluma a keresztény vallásnak a szív volt, az emberszeretet jelképe. A Megváltó hirdette a kasztokra osztott, egymást gyűlölő emberek között először : — Szeresd felebarátodat, mint ten magadat" — és azt, hogy : — Bo­csássátok hozzám a kisdedeket, mert övék a mennyek országa". Pedig akkor sok volt az apátián árva. A szeretet vallását hirdették az apostolok szerte a világon és gon­doskodtak róla, hogy ennek a sze­retetnek mindig legyenek uj apos­tolai itt a földön és minél többen ott, ahol nagy a gyíilölség és sok az özvegy és sok az árva. A világháború a szeretet országát is megcsonkította, megsarcolta. Csak a gyülölség gyarapodott, csak az árvák és özvegyek szaporodtak. A szeretetnek intézményei leromlottak, rémesen közeledett felénk e téren is az összeomlás. Apostolok kellettek. * Százhúsz magyar árvát neveinek a budai Klotild szeretetházban s ennek a százhúsz árva fiúnak a sorsa egészen a jó Isten kezében van, mert ennek az árvaháznak nincsenek sem alapítványai, sem dotációi, ennek nem viseli a gondját se a város, se az állam. És talán épen azért, hogy tisztán az ember­szerető szivek jóságára van utalva, az isteni gondviselés valami csodás véletlenjei révén kerülte el eddig az összeomlás katasztrófáját. A háború alatt csaknem utolérte ez a végzete, amikor dr. Ripka Ferencet választot­ták meg a szeretetház elnökének, aki maga is apátián árvasága idején, saját nehéz sorsában ismerte meg ezt a keserű kenyeret. Talán épen azon a napon vette át az elnökséget, amikor másnapra már nem volt a szeretetházban egy betevő falat, egy megszeghető kenyér. Ebbe a kétségbeejtő sötétségbe saját erős hitének fáklyájával világított bele Ripka Ferenc és azóta, ha ne­héz küzdelmek árán is, esti imájuk­ban nem hiába kérik mindennapi kenyerüket az árva magyar fiuk. Szinte elképzelhetlen, hogy saját nagy felelősségű hivatalos elfoglalt­sága mellett, mely csaknem a meg­roppanásig terheli meg — tud időt és erőt szakítani az árvái számára. Professzionátus koldulókat megszé­gyenítő leleményességgel ragad meg minden alkalmat, hogy az áldozat­kész jótékonyság vékonyan csurgó csermelyeit helyes mederbe gyűjtve, mint jótékony patakot vezesse az emberszeretet mezőire, ruházva és táplálva igy azt a százhúsz árvát, akiket a jó Isten az ő gondjaira bízott. Nehéz volna megállapítani, hogy Ripka Ferencben a nagy munkaerő, a szívós kitartás, a csodálatos szer­vező képesség vagy a szív puritán jósága nagyobb-e a veleszületett talentumainál. Buda társadalmi szervezete omlana össze, mert betöltetlen űr támadna utána’, ha végzetünk kivonná innen Ripka Ferencet. A Krisztinaváros minden társadalmi intézményeannyira összeforrott az ő személyével, hogy itt minden lehetséges Ripkával, de sikertelen küzködés nélküle. A mély és becsületes, hazafias törekvés meg­fogta szivét lelkét és méltónak tartja, hogy saját megterhelt vállaira uj terhet emeljen, azt a törekvést viszi előre, amíg sikert ér. Nemcsak a név varázsa ez, hanem a szívós munkáé, mely lebirja a nehéz aka­dályokat. Az a két könnycsepp mely végig­gördült az arcán amikor a Klotild szeretetház karácsonyünnepén a dú­san megrakott karácsonyfa előtt, ahová milliókat érő adományokat hordott össze, — és emberfeletti tevékenységét méltányló barátai azzal lepték meg, hogy az ő és nemes- szivü neje nevére félmilliós alapít­ványt gyűjtöttek össze, — az a két könnycsepp bizonyította, hogy nem a külső sikerek vezérlik embersze­rető munkájában. Ripka Ferencz nagy kvalitásai és óriási munkabírása olyan társadalmi poziciót biztosítanak neki, hogy úri kényelemben élhetne. Nem csökkene iránta a közbecsülés és nem csor­bulna a tekintélye, ha minden tár­sadalmi tevékenységtől visszavo­nulna. De mintha hivatását még nem töltötte volna be, viszi tovább a tár­sai^1 mi közmunka nehéz terhét azon a rögös utón, mely a hálátlanság éles köveivel van kirakva, egyetlen nagy ideálja: — a polgári egyet­értés és a társadalmi béke fenséges ideálja felé. * A szeretet vallását nemcsak szó­val kell hirdetni, de tettekkel gyako­rolni és nem mindig azok az apos­tolok, akik ezt önmagukról fennen hirdetik. A reánk borult sötétségben • sokan ragadták meg a zászlót, sokan emelték föl a keresztet. És szavukra nem akart megviradni, mert csak az apostoli ihlettség fénye oszlatja el felölünk a szenvedések sötét éjsza­káját. J. Viraág Béla. Buda történelmi kalauza és emléktáblái. Irta: Aggházy 'Kamii. A budai embernek legnagyobb büszkesége az, hogy szükebb ha­zája a magyar történelem számos nevezetes eseményének színhelye és nemcsak jelentőségében, hanem külsejében is sokat megőrzött a legendás időkből. Ez a büszkeség azonban ritkán nyugszik rendszeres történelmi tudás, vagy tájékozottság alapján. S ha ez is megvan, úgy nélkülözi a pontos úgyszólván nyom­hoz fűződő, részletes helyszíni adatok ismeretét. Nem csodálható azonban, hogy ez igy van. Hiszen Buda történelmi irodalmának nagy sokaságában egyetlen olyan népszerű müvet sem ismerünk, mely a tőbbé-kevésbbé nevezetes helyeken gyakorlatiasan és igy valóban érdekfeszítően kalau­zolná végig akár a benszülötteí, akár az idegent. Holott a benszü- löttnek nevelési, az idegennek mű­velődési szempontból feltétlenül szüksége van ilyen megbízható ka­lauzra. Még nagyobb hiány az, hogy magán a helyszínen sem találunk olyan megjelöléseket, melyek az arra haladókat annak nevezetességeire figyelmeztetnék. 1868 óta, amikor a Magyar Tudományos Akadémia a várbeli házak egyrészét emlék­táblákkal látta el, úgyszólván semmi­sem történt ilyen irányban. Még annyi sem, hogy az azóta jórészt megdőlt adatokat tartalmazó táb­lákat kicserélték volna, nehogy a gyanútlan laikust megtévesszék Pedig' nem szorul bővebb magya­rázatra, hogy milyen szükségünk van, — ma jobban, mint valaha, — egy népszerű helytörténeti kalauzra és hiteles történeti adatokat tartal­mazó emléktáblákra, melyek úgy a budait, mint az idegent, lépten- nyomon megállítják, oktatják, lelke­sítik, áhítatra hangolják. Ma már sok, biztos és érdekes adatunk van ahhoz, hogy a fel­adatot tervszerűen, szabatosan, ta­nulságosan és stílusosan oldhassuk meg. Viszont nem egy olyan prob­lémánk van, amely csak ezután kerül megfejtésre. Legtöbb adatunk van Mátyás király korából, az 1684.-i és az Í686.-Í, valamint az 1849.-1 ost­romok idejéből. — A két török­kori ostrom hely - és hadtörténete különösen gróf Marsigli Alajos Eerdinánd olasz hadimérnök 1901- ben fel fedezett nagybecsű kézirat­anyagának ismerete óta bővült lényegesen. Az 1849.-2 ostromra vonatkozóan pedig húsz évi kuta­tása alatt, főleg az utolsó négy évben, e cikk Írójának sikerült a páratlan érdekességü adatok egész tömegét összehordania. Rendkívül értékes anyaggal rendelkezik dr. Lechner Jenő és Palóczi Edgár Buda épületeire és utcáira, Stőhr Géza az egyházi épületekre, Lux Kálmán a királyi várpalota múltjára, dr. Nagy Lajos Óbudára stb. vo­natkozóan. Alig van tehát helye Budának, amelynek ne volna meg­írható története, s amelyet ne jelöl­hetnék meg. A helytörténeti kalauz ügye, rész-, ben az említett urak közreműködése folytán, a közeli megvalósulás utján van. Az emlék táblák ügyében azon­ban, boldogult első feleségemnek a Pesti _ Hírlap 1913. május 21-én „Emléktáblák,, címen megjelent cikke óta, egyedül a Hollós Tltátyás Tár­saság és a Budahegyvidéki és Kultu­rális Egyesület tett komoly lépése­ket. Előbbi társaság indított mozgal­mat azon célból, hogy az I., Albrecht­ul Hunyady János-utnak, az I., Palota-ut pedig Nagysándor józsef- utnak neveztessék el s a terv első része meg is valósult. Az utóbbi egyesület a Szép juhászáé, a Ferenc- halmi csatatér, Görgei zugligeti fő­hadiszállása és Szilágyi Érzsebet lakóházának megjelölését a közel­jövőben valósítja meg. Én azonban nemcsak a történelmi adatok fel- használásában, s az emléktáblák megalkotásában ■ és elhelyezésében, hanem az erre irányuló mozgalom megszervezésében is fokozottabb tervszerűséget óhajtanék. Csak igy lehet a feleslegest elkerülni, hibáktól mentesülni, tudományos, műszaki és pénzügyi tekintetben a iegjobbat alkotni s igy a nevelés, az idegen- torgalom érdekeit leghatásosabban szolgálni. A megjelölés sorrendjére a helyek­hez fűződő emlékek fontossága és száma, a történelmi adatok felhasz­nálására a jelentőség szerinti kiváló­ság, a feliratok megszövegezésében a tényállásokon túl nem menő rö­vidség, a megalkotásban a korszerű stilus, az elhelyezésben az érthető­séget növelő gyakorlatiasság mérvadó. A mozgalom megszervezése a Hollós Mátyás Társaság feladata volna, mely a Budahegyvidéki Gaz­dasági és Kulturális Egyesületen kívül elsősorban a Székesfővárosi Idegenforgalmi Hivatalt (Zilahy De­zső igazgatóval) és az Idegenforgalmi és Utazási Vállalatot (Gálos Kálmán vezérigazgatóval), a budai kaszinókat, társasköröket, egyesületeket, intéze­teket stb. tömöritené egy alkalmi bizottságba. Az emléktáblák helyének, számá­nak, szövegének* stb. megállapítása után az érdekelt házak, utcák, terek környékének lakosaiból összeállított helyi bizottságok végeznék az anyag- és pénzszerzés munkáját. Ennek eredményéhez képest állapíttatnék meg az emléktáblák költségvetése és íratnék ki a nyilvános pályázat, vagy adatnék megbizás a kivitelre. Az elhelyezés, illetve leleplezés azután lehetőleg az egyes emléktáblákkal kapcsolatos évfordulókon menne végbe, a jelentőségükhöz mért ün­nepségek keretében.

Next

/
Thumbnails
Contents