Budai Napló, 1922 (20. évfolyam, 722-762. szám)

1922-01-01 / 722. szám

XX. évfolyam. 722. szám. Buda érdekeit a várospolitika, közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáló újság. Előfizetése egy évre 200 kor., félévre 100 kor. Egy szám: 4 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IM Bors-utca 24. Telefon: 129—96. Felelős szerkesztő: VIRAÁG BÉLA. Hirdetések ára: Egy hasáb széles, húsz milliméter magas terület egyszeri közlésénél 100 korona. Min­den további cm. 30 korona. Nyilttér Sora 60 korona. Szöveg után 80, szöveg között 100 korona. — A hirdetések dija a megrendeléskor előre fizetendő. 1922. január 1-én. Március végétől május közepéig terjedő időben valószínűleg Választ a nemzet és a budai öt választó- kerületben máris megindult a- ké­szülődés, mely alapjában akarja felforgatni a mai rendet. Uj polgári pártok, uj demokrata pártok ala­kultak és alakulnak és a keresztény irányzat izgalmas erőpróba előtt áll mert a szociáldemokrata-párt is a legnagyobb felkészültséggel megy a választási küzdelembe. Ma még tág tere van a kom­binációknak, a választási készülő­dés képe napról-napra változik. A legkomolyabb jelöltek ma még a háttérben állanak, de a tömeg­ösztönök már keresik őket. A kerületek vezéremberei állandó ostrom [alatt állanak és mint a hangyaboly mozog, csoportosul, orientálódik a választók tömege. l egérdekesebb a helyzet Óbudán. Itt már erősen kialakult a kép és a valószinüség számításai is megvannak. A kereszténypártnak 7000 biztos választója van. Ezzel szemben áll 4000 szociáldemokrata, aki a múlt választáson üres lappal szavazott és 4000 demokrata, mély a zsidóság zömét öleli fel. A pótválasztás valószínű, sőt leg­többen biztosra veszik. A kereszténypártnak nagyon egy­ségesen kell a harcba mennie és roppant ügyes taktikái kifejtenie, hogy az abszolút többséget kihozza. Ha a kéresztényszociális pá<rt is jelöltet állít, akkor vesztett ügye van és esetleg még a pótválasztásba sem jut bele. Jelöltjei ezidő szerint Kontra Aladár és Stake István. Ha Kontra fenntartja jelöltségét, akkor ő lesz a hivatalos jelölt és Stake visszalép, holott a párt egy tekin­télyes része őt kivánja. A szociáldemokratáknak még nincs' jelöltjük, azt a központ ren­deli ki és a párt minden tagja kato­nás fegyelemmel a jelölt mellé áll. A demokrata párt régi szerveze­tét újjáalakította és a választási harcok vezetésére a központ Bene­dek Jánost kérte föl. Régi, kipró­bált taktikus és kemény dió. Föl- tétlen hive a párt egyetlen jelölt­jének, Szilágyi Károlynak, aki önkéntelenül került a frontba. Nem kereste, de befutott a hendicepbe. Rokonszenves egyénisége a de­mokrata-párton kívül is bir 'varázs­erővel. Ő maga még nem nyilat­kozott, de nem térhet majd ki a Demokrata-párt központja és a helyi demokrata-kör óhaja elől. A parla­ment sokat nyerne e nagyképzett- ségü, kiváló tudásu, a mellett ge­rinces és szinmagyar egyéniségben. Megmozdult a régi Stern-párt> mely a polgári kör révén bir még befolyással. Fiatal ügyvédek igye­keznek itt érvényesülni. A választási készülődés hátteré­ben két nehéz jelölt áll: — Fenyő Miksa, a gyáriparosok orsz. szö­vetségének igazgatója és — Schubert Sándor, a függetlenségi párt házi jelöltj-e, mindketten a liberális blokkra támaszkodnak. /-A kisgazdapárt a szőlőmüvesekre támaszkodik, de hire jár, hogy ezeK megalakítják Óbudán a „Kispol­gárok“ pártját és külön jelöltet állítanak. Jelölt sok volna, de meg­állapodás még nincs. Újlakon pedig azon töprengenek, hogy miképen lehetne Újlakból kü­lön kerületet kikérekiteni, mert az Óbudával való közösségben ök húz­zák mindig a rövidebbet. Kevésbbé alakult még ki a heh - zet, de erősen forrong a Vízivárosban. Rassay Károly dr. még nem nyi­latkozott. A kereszténypárt itt-már régebben ketté vált és erős a ke- resztényszociálisták tábora. Most folynak a tárgyalások, hogy a két tábor együtt maradjon és Wolff Károlyt jelölje, akinek megválasz­tása érdekében hívei már hónapok­kal ezelőtt gyűjtöttek aláírásokat. A rezignált régiek, akik a múlt választáson semmiféle akciót nem fejtettek ki, most dr. Kollár Lajos meghívására tanácskozást folytat­nak, de eddig még nincs határozott állásfoglalásuk. A múlt alapján szá­mit rájuk a liberális blokk. Weimess Marian egy uj polgári párt megteremtésén fárad, mint előretolt pionír és nem nehéz ki­találni, hogy kik állanak mögötte. Lehet, hogy a Kollár - csoporttal egyesülnek és kooperálnak az ere­jéből sokat vesztett függetlenségi párttal. Önállóan szervezkednek a de­mokraták, akik mintegy kétszázan erős agitációt fejtenek ki és első­sorban a kispolgárokat igyekeznek megnyerni. Ennek egyelőre útját állja a II. kér. Iparoskor, ahol a kézmüiparosok tömörülnek és várják a helyzet kialakulását. A szociáldemokraták itt is állíta­nak jelöltet, vagy támogatják a Méhely-pártot, ha TUéhely Kálmán föllépne ismét. A szocialista párt itt is a központ utasításait fogja szigorúan követni. Minden párton mint mumus kisért a hir, hogy a pénzügymin’szter itt lép fel és aki ismeri ennek a kerü­letnek félvilági észjárását, az nem is lepődne meg, ha pénzügyminisz­ter jelölése esetén sok párttöredék vakon idekapcsolódnék, mert a tisztviselőket is külön akarják szer-, vezni a kerületben, ami az erőket még jobban szétforgácsolná. Itt egy bukófélben lévő szövetkezet uj ve­zetősége is szerepet keres, mert a szövetkezeti tagokat ebbe a pártba szeretnék beterelni, ami azonban kétes igyekvés. Kár, hogy,a kézmüiparosság a múlt választás óta egyetlen lépést sem tett a szorosabb szervezkedés érdekében, mert jelöltje most na­gyobb sikerrel vehetné föl a harcot. Sokan Kozma Jenőben látják a jövő emberét. A kép még erősen zavaros, a háttér teljesen sötét, a színpad üres és a színészek most festik magukat. Az előjátékból sejteni sem lehet a színdarab végét. Buda legnagyobb kerülete a Krisztinaváros két részre oszlik: a belső Krisztina és a hegyvidék. Slachta Margit kerületében a nők eiubCii kéS^űvOuiiCk j "2Z C SOl’SS' a nők választójogához van fűzve. Mellette áll Joanovics Pál, a párt­vezér, akire automatice átszáll a jelöltség, ha a női választójog csorbái szenvedne. A Tabán Szigeti János mellett van, hacsak az egyházközség révén nem állítanak ott külön jelöltet, akinek személyében már nagyrészt megegyeztek. A háttérből dr. Ripka Ferenc alakja kezd kidomborodni, akit ha­talmas társadalmi munkája, nagy koncepciójú egyénisége fog kitolni a porondra. A közvélemény, azt tartja, hogy ma ő a helyzet ura, de n,€m kötötte le magát eddig, semmiféle nyilatkozattal. Benne csúcsosodik ki a közmunka fogal­ma. Állja, bírja, gránitcsucs. Meg­érti az élet minden .megnyilatko­zásában és személyes hiveinek nagy a tábora. Döntő erejű a kerületben dr. Platthy György állásfoglalása. A hegyvidéki kerületben két év óta néz farkasszemet a Perczel- és a Wirter-párt. Az erőviszonyok csak­nem egyformák. Megzavarhatja a helyzetet Hó.dy Lajos, akit a szer­vezkedő kispolgárok pártja óhajt fölléptetni és lehetséges, hogy ezt az irányzatot támogatja majd az újjászervezett I. kér. Iparoskor. A helyzetkép itt még sehogy sem alakult ki. Legcsendesebb a Kelenföld. Emlegetik Kossalka Ferenc egye­temi tanár jelöltségét, de a legtöbb szem Becsey Antal felé néz. Becsey azonban elment a színpadról. Nem szereti a komédiát. Dubonai Pál. B0LD06 ? U3É17ETÍ Buda, 1921. dec. 31. A jótevők. A Klotild szeretetház karácsonyi ünnepéről a múlt szá­munkban közölt tudósítás csonka volna, ha nem közölnénk ama jó­tevők neveit, akik nagyobb ado­mányokkal segítették ezt a budai árvaházat dr. Ripka Ferenc elnök megkeresésére. Első helyen áll Gregersen Endre norvég kir. főkon­zul, aki 30.000 koronát küldött. Pedlov kapitány 10.000, a herceg­prímás 5000, dr. Horváth Lipót, a Magyar Általános Takarékpénztár vezérigazgatója 5000 koronát ado­mányoztak, a Szent István Társulat pedig könyveket nagy értékben. Dr. Kollár Lajos udvari tanácsos a hadifogságban elhunyt fia emlékeze­tére, 2000 koronát juttatott a sze- . reteíháznak, ezenkívül számosán kisebb és nagyobb adofnanyokat, az egyesületi tagok ajándékaiból pedig elhalmozták az asztalt süte­ménnyel és édességgel. Gr. Apponyi Aíbertné elnöklége alatt az „/. kér. Általános Közjótékonysági Egye­sület“ igazgató választmánya december 20-án évzáró ülést tartott, melyen dr. Rótt n- bilter Fülöp ügyvnzető elnök jelenfást tett az egyesület évi működéséről, a polgári konyha és népkonyha, valamint a mele­gedő létesítéséről és a tetvezett kará­csonyfa ünnepről, melyet lapunk más he­lyén méltatunk. Ezután meghallgatta az igazgató választmány Kádár Gusztáv igaz­gató jelentését áz egyesület könyvtárának, irattárának, leltárának és éléskamrájának renbehozásáról szóló jelentését s e nagy­munkáért az egyesület fáradhatatlan igaz­gatójának az igazgatóválasztmány jegyző- könyvi köszönetét mondott. Rottenbiller Fülöp államtitkár ügyvezető elnök végül bejelentette, hogy Apponyi Alhertné grófnő 2000 K-t adományozott az egyesület cél­jaira, az igazgató választmány köszönetét mondott. Lclketemelö ünnepély köretében köszönték meg az 1., Horthy Miklós ut 27. sz., 1., Váii-uíi, I., Hengelmalom-uti, 1., Fehérsas- jéii és 1., Kelenföld vasútállomási iskolák gyermekei dec. 23-án a Váli-uti iskola tornatermében az amerikai segélyakció szeretetadományait. Az ünnepélyen részt- vettek Ms. Thompson, Pedlow kapitány. Sipőcz Jenő dr. polgármester, Platthy György dr. a tabáni iskolaszék elnöke, és Zilahy Kiss Jenő tanácsnok és Mosdossy Imre tanfelügyelő. A gyermekek a Himnuszt és irredentadalokat énekeltek. Platthy György dr. magasszárnyalásu beszédben a tabáni iskolaszék nevében mondott köszönetét a szeretetadományokért. Szőllősy Elemér mérnök angol nyelven a szülők háláját tolmácsolta. Martos Ágostonné szintén angol nyelven a tanitók nevében köszön­Buda készfii a választásra. Megindult a szervezkedés. — Uj pártok, uj jelöltek. — Óbuda vezet.

Next

/
Thumbnails
Contents