A Fővárosi Nyilvános Könyvtár értesítője 1929

1929 / 1-4. szám

FŐVÁROSI NYILVÁNOS KÖNYVTÁR ÉRTESÍTŐJE Í929 ÚJ FOLYAM 9.KÖTET 1-4. SZ. E szám ára 2 P TARTALOM: Jelentés az 1929. évről ............... 1 A Központi Könyvtár új szerze­ményei 1929 .............................. 27 Á ltalános munkák .................. 27 B ölcselet .................................... 33 V allás. Egyház ....................... 44 T ársadalomtudomány .......... 51 S tatisztika.................................... 59 Államtudomány ...................... 61 T ársadalmi kérdés .............. 72 J ogtudomány.............................. 83 K özigazgatás ........................... 105 J ótékonyság. Szegényfigy.. .. 112 Közoktatás .. ..............................114 K özgazdaság...............................117 Gazdaságpolitika ............. .. 123 Ő stermelés .. .............................Í2f> • I parpolitika .................................129 K özlekedés ..................................130 Kereskedelem.............................131 P énz- és hitelügy ....................133 B iztosításügy .............................136 P énzügy .........................................138 N éprajz............. 142 N yelvészet......................................143 T ermészettudomány.................145 Alkalmazott tudományok.. .. 151 Művészet .. .. ................. .. .. 159 I rodalom ........................... .. .. 168 T örténelem..................................172 F öldrajz...........................................178 Életrajzok. Emlékiratok .. .. 181 A Budapesti gyűjtemény új szer­zeményei .. ..................................188 K utrens folyólratjegyzék............199 N évmutató.........................................207 * B ULLETIN DER STADTBIBLIOTHEK VON BUDAPEST BULLETIN OF THE BUDAPEST PUBLIC LIBRARY 1929 NEUE FOLGE. 1929 VOL. 9. No 1-4. 9. BAND Nr. 1—4. NEW SERIES _ ______________t_____________

Next

/
Thumbnails
Contents