A Fővárosi Nyilvános Könyvtár értesítője 1925

1925 / 1-4. szám

FŐVÁROSI NYILVÁNOS KÖNYVTÁR ÉRTESÍTŐJE Í925 ÚJ FOLYAM 5.KÖTET 1-4. SZ. E szám ára 24.000 K TARTALOM: Jelentés az 1925. évről ............... 1 A Központi Könyvtár új szerze­ményei 1925 .............................. 27 Általános munkák .................. 27 B ölcselet ................................... 31 V allás. Egyház ....................... 35 Társadalomtudomány .......... 38 S tatisztika................................... 43 Á llamtudomány ...................... 44 T ársadalmi kérdés ............... 47 Jogtudomány.............................. 52 K özigazgatás ........................... 57 Jótékonyság. Szegényiigy.. .. 59 Közoktatás ............................... 60 K özgazdaság............................ 61 G azdaságpolitika .................. 64 Ő stermelés ............................... 65 I parpolitika ............................... 65 Közlekedés ............................... 66 K ereskedelem........................... 66 P énz- és hitelügy .................. 67 B iztosításügy ........................... 69 P énzügy....................................... 69 Néprajz......................................... 72 Nyelvészet.................................... 72 Természettudomány .............. 73 A lkalmazott tudományok.. .. 76 Művészet .................................... 80 Irodalom ................................... 92 T örténelem............................... 95 F öldrajz........................................ 98 É letrajzok. Emlékiratok .. .. 100 A Budapesti gyűjtemény új szer­zeményei ......................................107 K urrens folyóiratjegyzék..........121 B ULLETIN DER STADTBIBLIOTHEK VON BUDAPEST BULLETIN OF THE BUDAPEST PUBLIC LIBRARY 1925 NEUE FOLGE. 1925 VOL. 5. No 1-4. 5. BAND Nr. 1—4. NEW SERIES

Next

/
Thumbnails
Contents