A Budapesti Városi Könyvtár értesítője 1922

1922 / 1-4. szám

A BUDAPESTI Városi Könyvtár ÉRTESÍTŐJE 1922 ÚJ FOLYAM 2.KÖTET 1-4.SZ. TARTALOM: Jelentés az 1922. évről ............ 1 E szám ára 1000 K Központi Könyvtár új szerze­ményei 1920—21....................... 23 Álta lános munkák .. ............ 23 B ölcselet ............................... 24 V allás. Egyház .................... 26 T ársadalomtudomány ......... 27 S tatisztika............................... 29 Á llamtudomány .................... 30 Társadalmi kérdés ............ 32 J ogtudomány........................... 35 Közig azgatás ........................ 38 Jótéko nyság. Szegényügy.. .. 39 Közoktatás ............................ 39 K özgazdaság......................... 40 Gazd aságpolitika ................ 41 Fö ldbirtok........................ .. .. 42 Ipa rpolitika ........................... 42 Kö zlekedés .. ....................... 42 K ereskedelem........................ 43 Pénz- és hitelügy ................ 43 B iztosításügy ..................... 44 P énzügy.................................. 44 N éprajz.................................... 45 Nyelvészet............ 46 T ermészettudomány............ 46 Al kalmazott tudományok.. .. 47 Művészet ............................... 48 I rodalom ............................... 50 T örténelem............................ 51 Földrajz................................... 51 Életrajzok. Emlékiratok .. .. 52 A Budapesti gyűjtemény új szer­zeményei ............................... 55 K urrens folyólratjegyzék......... 59 B ULLETIN DER STADTBIBLIOTHEK VON BUDAPEST BULLETIN OF THE BUDAPEST PUBLIC LIBRARY 1922 NEUE FOLGE. 1922 VOL. 2. No 1-4. 2. BAND Nr. 1—4. NEW SERIES

Next

/
Thumbnails
Contents