A Budapesti Városi Könyvtár értesítője 1921

1921 / 1-4. szám

A BUDAPESTI Városi Könyvtár ÉRTESÍTŐJE J92Í ÚJ FOLYAM I. KÖT ET 1-4. SZ. TARTALOM: E szám ára 170 K Jelentés az 1921. évről ............... 1 A Központi Könyvtár új szerze­ményei 1920—21........................... 23 Általános munkák ................... 23 Bölcselet .................................... 23 V allás. Egyház ....................... 25 T ársadalomtudomány .......... 26 S tatisztika.................................... 28 Államtudomány ....................... 28 T ársadalmi kérdés ............... 30 J ogtudomány............................... 33 K özigazgatás ............................ 35 Jótékonyság. Szegényügy .. .. 36 Közoktatás ................................ 36 K özgazdaság............................. 37 G azdaságpolitika ................... 38 B ányászat.................................... 39 Mezőgazdaság ........................ 39 I parpolitika ............................... 39 K özlekedés ................................ 40 Kereskedelem........................... 40 P énz- és hitelfigy .................. 40 B iztosításügy .. ....................... 41 P énzügy................................... .. 41 N yelvészet.................................... 42 Természettudomány.............. 42 A lkalmazott tudományok.. .. 44 Művészet .................................... 45 Irodalom .................................... 46 Történelem................................ 47 Földrajz........................................ 48 É letrajzok. Emlékiratok .. .. 48 A Budapesti gyűjtemény új szer­zeményei ............ 51 K urrens folyóiratjegyzék.......... 55 B ULLETIN DER STADTBIBLIOTHEK VON BUDAPEST BULLETIN OF THE BUDAPEST PUBLIC LIBRARY 1921 NEUE FOLGE. I92J VOL. I. No 1—4. I. BAND Nr. I— 4. NEW SERIES

Next

/
Thumbnails
Contents