A Budapesti Városi Könyvtár értesítője 1918

1918 / 1-3. szám

// { A BUDAPESTI Városi Könyvtár ÉRTESÍTŐJE J9Í8 XII. ÉVFOLYAM 1-3. SZÁM TARTALOM: E szám ára 60 fillér A Városi nyilvános könyvtár 11. évi jelentése az 1917. évről 1 Braun Róbert: A könyvtári gyakornokok tanítása .......... 24 A könyvtár kurrens folyóiratai­nak jegyzéke, 1918...................... 27 A Központi Könyvtár új szerze­ményei 1918 febr.—jún........... 49 Á ltalános munkák .................. 49 B ö' elet ................................... 50 Va ll«. Egyház ....................... 51 T ársadalomtudomány .. .. .. 52 Statisztika. Népesedés.......... 54 Á llamtudomány ....................... 54 Társadalmi kérdés .. .. .. .. 56 jogtudomány.................... .. .. 58 K özigazgatás ........................... 60 K özoktatás .................. .. .. . 61 K özgazdaság ............................ 62 B ányászat .............. ;.................63 M ezőgazdaság ....................... 64 I parpolitika ........................... 64 K özlekedés ............................... 64 K ereskedelem........................... 65 P énz. Hitelügy........................... 65 B iztosításügy ........................... 66 P énzügy....................................... 66 Néprajz....................................... 66 T ermészettudomány.............. 67 K özegészségügy -...................... 67 M űvészet ...................... 67 I rodalom .................................... 68 Történelem................................ 68 F öldrajz........................................ 69 É letrajzok. Emlékiratok .. .. 68 Adományozók jegyzéke, 1918. I. felében................................... 71 H írek és közlések ....................... 72 Név- és cimmutató a szerze­mények jegyzékéhez ............... 74 B ULLETIN DER STADTBIBLIOTHEK VON BUDAPEST BULLETIN OF THE BUDAPEST PUBLIC LIBRARY 191812. JAHRG. Nr 1-3 191812th YEAR No 1-3 LEZÁRATOTT J9J8 JULIUS J5-ÉN

Next

/
Thumbnails
Contents