A Budapesti Városi Könyvtár értesítője 1916

1916 / 1-3. szám

Í9Í6 X. ÉVFOLYAM 1-3. SZÁM TARTALOM: Jelentés ax 1915. évről ............. 1 A Központi Könyvtár új szerze­ményei 1916 jan.—jún........... 61 Á ltalános munkák ................ 61 K őnyvészet ........................... 61 B ölcselet ............................... 62 V allás. Egyház .................... 64 T ársadalomtudomány ......... 66 S tatisztika. Népességtan .. .. 68 Államtudomány .................... 69 T ársadalmi kérdés ............. 70 J ogtudomány.......................... 72 K özigazgatás .. .. ................. 77 J ótékonyság........................... 79 K özoktatás ............... 79 K özgazdaság ........................ 81 Ő stermelés ............................ 84 Iparpolitika ........................... 65 E szám ára 40 fillér Közlekedés ........................... £5 K ereskedelem -.................... 8Ò P énz. Hltelflgy........................ 86 Biztosításügy ........................ 87 P énzügy .. -...................... _ SS N éprajz................................... 89 N yelvészet ............................ 90 Természettudomány ........... 90 A lkalmazott tudományok.. .. 90 Közegészségügy.................... 91 Művé szet. Városépítés » .. .. 91 Irodalom ...................... .. ,. 92 T örténelem............................ 92 F öldrajz................................... 94 É letrajzok. Emlékiratok .. .. 94 Folyóiratok jegyzéke................ 96 Az 1. sz. fiók folyóiratainak jegyzéke ................................ 117 A dományozók jegyzéke...............120 H írek és közlések ......................121 B etűrendes név- és cimmutató 125 BULLETIN DER STADTBIBLIOTHEK VON BUDAPEST BULLETIN OF THE BUDAPEST PUBLIC LIBRARY 1916 lO.JAHRG. NrI-3 191610th YEAR No 1-3 LEZÁRATOTT 1916 AUGUSZTUS 10-ÉN A BUDAPESTI Városi Könyvtár ÉRTESÍTŐJE

Next

/
Thumbnails
Contents