A Budapesti Városi Könyvtár értesítője 1914

1914 / 1-2. szám

A BUDAPESTI Városi Könyvtár ÉRTESÍTŐJE Í9U VIII. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM TARTALOM: Egyes füzet 20 fillér Kettős füzet 30 fillér Évi jelentés az 1913. évről .. .. 5 A könyvtár használatáról ......... 33 D r. Zambra Alajos: A Fővárosi JKönyvtár Zlchy-kódexel......... 61 Né hány nevezetesebb új könyv 75 A központ új szerzeményei 1914 január-április........................ 79 Általános munkák................ 79 K önyvészet. Könyvtárügy .. .. 79 Bölcselet ............................... 82 Va llás. Egyház .................... 84 Tár sadalomtudomány ......... 86 S tatisztika. Népességtan .. .. 90 Államtudomány .................... 92 Tár sadalmi kérdés ...............102 J ogtudomány.............................120 Közigazgatás. Hadügy ...........129 Tár sadalmi tevékenység .. .. 134 Nevelés. Közoktatás...............136 Kö zgazdaság ...........................138 Bányászat ..............................144 Őstermelés ..........................144 I par............................................147 K özlekedés .............................148 Kere skedelem. Vámügy .. . 151 Pénz. Hitelügy.........................153 P énzügy....................................157 Nyelvészet .............................163 A lkalmazott tudományok.. .. 164 Közegészségügy......................164 T echnika .................................169 M űvészet. Városépítés.........170 Irodal om ............................. 173 T örténelem..............................173 Földrajz.......................... .. .. 175 É letrajzok .. .. ......................176 Ado mányozók jegyzéke...............177 H írek és közlések ......................179 Betűrendes név- és cimmutató 187 ■ BULLETIN DER STADTBIBLIOTHEK VON BUDAPEST j 1914 8.JAHRG. Ni* U-2 BULLETIN OF THE BUDAPEST PUBLIC LIBRARY 1914 8th YEAR No 1-2 1

Next

/
Thumbnails
Contents