A Fővárosi Könyvtár értesítője 1913

2013 / 1. szám

A FŐVÁROSI KÖNYVTÁR ÉRTESÍTŐJE m3 VII. ÉVFOLYAM i. SZ. TARTALOM: Évi jelentés az 1912. évről .......... 5 Ú j szerzemények 1913 jan.—febr. 23 Általános munkák ................. 23 K önyvészet. Könyvtárügy .. .. 23 Bölcselet .................................. 27 Vallás. Egyház ...................... 28 T ársadalomtudomány .......... 30 S tatisztika. Demológia.......... 33 Á llamtudomány ...................... 34 Társadalmi kérdés .............. 41 J ogtudomány............................. 53 K özigazgatás. Hadügy .......... 59 Társadalmi tevékenység .. .. 62 Nevelés. Közoktatás.............. 63 K özgazdaság ........................... 65 M ezőgazdaság ...................... 70 Ip ar. Bányászat ..................... 73 K özlekedés .............................. 74 K ereskedelem. Vámügy .. .. 76 Pénz. Hitelügy.......................... 78 P énzügy................................ .. 80 T ermészettudomány .............. 84 Alkalmazott tudományok.. .. 85 Közegészségügy...................... 85 M űvészet. Városépítés.......... 89 N yelvészet. Szépirodalom .. 91 Történelem.............................. 91 F öldrajz .................................. 94 A dományozók jegyzéke .. .. .. .. 95 Hírek és közlések ......... .. 97 B etűrendes név- és címmutató .. 103 Mellékelve: A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Értesítője BULLETIN DER STADTBIBLIOTHEK VON BUDAPEST Í9I3 7. JAHRG. Nr I BULLETIN DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BUDAPEST 1913 7e ANNÉE No I

Next

/
Thumbnails
Contents