Fejér Megyei Történeti Évkönyv 19. (Székesfehérvár, 1989)

FEJÉR MEGYEI TÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 19 Fejér vármegye címeréről Fejér vármegye 1694. október 10-én kapta címeres pecsétjét I. Lipót császár­tól. A magyarországi vármegyékben a címeres pecsét használata a 16. század közepe óta általános volt, de a török hódoltság alatt lévő egykori vármegyék, - köztük Fejér is - nem működtek. így a török kiűzését követően gondoskodott az uralkodó arról, hogy a felszabadított vármegyék és szabad királyi városok ha­talmi jelvényeiket működésük megkez­dését követő években visszanyerjék. Egyébként még 1550-ben intézkedett I. Ferdinánd az országgyűlésen, hogy a vármegyéknek pecsétjük legyen, és a kiadandó leveleket a vármegye nevében hiteles pecséttel ellássák. Fejér várme­gyét régi jogaiba visszahelyező 1694. évi oklevél nem szól arról, hogy Fejér vár­megye korábban rendelkezett volna cí­merrel és saját pecséttel, holott az álta­lános gyakorlat az volt, hogy ezek újra­adományozása esetén megemlítést nyert az a tény, hogy a kérdéses hatóság régi címer- és pecséthasználattal bírt, melyet régi, dicső királyok adományoztak neki. 1837-ben V. Ferdinánd király Fejér vármegye pecsétjét magyar köriratúra megváltoztatta. (Sigillum Comitatus Al­bensis helyett: Fejér vármegye pötsétje.) Ebben az újonnan kiadott királyi diplo­mában sem nyert említést az ősi címer, így ma már bátran állítjuk, hogy ilyen nem is volt. Egyébként a Lipót császár­féle diploma 1857-ben, az abszolút kor­mányzat idején veszett el Fejér várme­gye törvényhatósági levéltárában. Fejér vármegye címerpecsétjének belső szerkezete barokk festményként hat. A címer vallásos tárgyú: Szent Ist­ván, első keresztény királyunk térdeplő alakban, kezében tartva a Szent Koro­nát, s azt a felhőből előtűnő Szűz Máriá­nak, (akinek kezében a gyermek Jézus látható) felajánlja. Az aktus egyben az ország felajánlását is jelzi, azt a tényt, hogy Magyarország Mária országa. Ez a transzcendens ábrázolás a várme­gye székhelyének, Székesfehérvárnak a történelmi tradíciójához kapcsolódik. A 18. században monarchiaszerte a barokk vallásos szemlélet elemei hódítottak tért. A török kiűzésében vezérszerepet vivő férfiak, köztük Lipót király, Savo­yai Jenő, : Károly lotharingiai herceg, Pálffy János stb. mint kongreganisták

Next

/
Thumbnails
Contents