Evangéliumi Világszolgálat, 1956. január-március (7. évfolyam, 1-3. szám)

1956-01-01 / 1-3. szám

Kiadja a Magyar Evangéliumi Világszolgálat 1-3. Szám. 1956. JANUÁR-MÁRCIUS VII. Évfolyam Szigethy Béla: A FELTÁMADÁS ERŐI (HÚSVÉTI) 1. Előfohász. — 2. Kezdőének: “E husvét ünnepé­ben.” — 3. Bibliaolvasás: Lukács 20:27-40. — 4. Bün­­valló ima és feloldozás. — 5. Főének: “Vessük le már a gyászruhát.” 6. Prófétai imádság: Életnek teremtője és Ura, mindenható, örök Isten, magasztalunk téged a húsvéti üzenetért, az élet győzelméért a halál felett. Áldunk azért, hogy akinek nevét is ki akarták törölni az em­berek emlékezetéből, Krisztus neve nem csak fenn­maradt, hanem minden név közül a legjelentősebbé vált. Köszönjük neked fiadat, ezt a drága ajándékot, akivel minket, bűneinkben vergődő gyermekeidet meg akarsz gyógyítani engedetlenségünkből, ellenségeskedé­seinkből, gonoszságainkból. — Vágyakozva szentelünk most ünnepet. A feltámadás csodája boldog remény­séggel tölti el szivünket és erősiti beléd vetett hitün­ket. Ma inkább, mint bármikor, felébred bennünk a remény, hogy nem kell bűneink áldozataiként elbuk­nunk, hanem azokat napról napra legyőzhetjük azzal az erővel, melyet te bőségesen megadsz azoknak, kik őszinte és buzgó szívvel kérik tőled. — Atyánk, ké­rünk, áraszd belénk a feltámadás erőit és azoknak bennünk megjelenésével tedd áldottá húsvéti ünneplé­sünket, a Jézus nevében. Ámen. 7. Közének: “Álleluja, álleluja, feltámadt az Isten fia.” — 8. Alapige: Lukács 20:37-38: “Hogy pedig a halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a csipke­bokornál, mikor az Urat Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákob Istenének mondja. Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert min­denek élnek ő neki.” 9. Igehirdetés: Kedves Testvéreim! A feltámadás gondo­lata olyan régi, mint az első gondolkozó em­ber, aki látta meghalni a másik embert és hitt abban, hogy van Isten. Ezzel nem akarjuk kifejezetten azt mon­dani, hogy a Jézus korabeli zsidóság egyik leg­előkelőbb osztályának tagjai, kik közül sok fő­pap származott, a sadduceusok, nem hittek volna Istenben. Ez a zsidó csoport ugyanis hitt Is­tenben, de nem hitt a halhatatlanságban, vagy legalábbis az ember feltámadásában. Többek között ezen a ponton álltak a sadduceusok szö­ges ellentétben a farizeusokkal, a másik jelen­tős zsidó csoporttal, melynek tagjai hittek a feltámadásban. De a sadduceusok istenhitével valami alap­vető tévedésnek kellett lennie. Az kétségtelen, hogy hittek Istenben, de úgy látszik, az em­beri életről úgy gondolkoztak, hogy az az egyén születésétől a haláláig tart és amint nem léte­zett a születése előtt, úgy nem fog lenni a halála után sem. Ez a hit elég kielégítő ma­gyarázatot adna arra a jelenségre is, hogy a sadduceusok igyekeztek gazdagok, befolyásosak és tekintélyesek lenni. Ebből a földi életből a lehető legnagyobb előnyöket akarták kisajtolni, merthát — úgyis jön a sir, mely örök. Bizonyára a sadduceusoknak Jézussal szem­ben az egyik alapvető kifogása éppen ezen a ponton volt. Jézus ugyanis, ugyanúgy mint a NYUGTÁZÁS 1955 julius 1.-től 1956 január 31.-ig a következő előfizetések és adományok folytak be: Somogyi László, Ausztrália, $2.20; Naráth Vilmosné, Detroit, $4.00; Dr. Kárád Géza, Melbourne, $2.82; Simonffy Lajos, Detroit, $3.00; Dr. Langsfeld Géza, Svédország, 75c; Márkosi Józsefné, USA, $5.00; Kuthy Sándor, Venezuela, $3.00; Vayda András, Sarasota, $5.00; Kovács József, South Bend, $3.00; Tenainé, Fairfield, 21c; Zitás Zoltán, Mel­bourne, $9.50; Eiserle A., Ausztrália, $4.40; Oláh Sán­dor, Keokuk, $10.00; özv. Horváth Józsefné, Cuba, $10.00; Bujdosó János, Ausztrália $4.40; Stefán György, Venezuela, $2.50; Noeszner S.-né, Trenton, $2.00; Czu­­por Ferenc, Kansas, $2:50; Szabadkai E. L.-né, Cleve­land, $5.00; N. N., $1.00; Berey Sámuel, La., $2.50; Kováts Valéria, Norfolk, $2.00; Dr. Winterhofen Otto, Svájc, $2.00; Dalmy József, Columbus, $3.00; Caracas-i Magyar Protestáns Egyház, Venezuela, $50.00; Mészöly Elemér, Philadelphia, $3.00; Alex Smith, Cleveland, $2.50; Farkas Z. J., Statesboro, $2.50; Lőrinczy Miklós, Sao Paolo, $1.00; Kilczer Márta, Oil City, $5.00; Lőte Lajos, Rochester, $2.50; Liszy K.-né, Canada, $3.00; Dr. Saly I., Montreal, $4.00; Daróczy Erzsébet, Montreal, $3.00. Amint fenti nyugtázásunkból kitűnik — ha az előfizetések és adományok ilyen mértékben jönnek be, akkor az Evangéliumi Világszolgálat legközelebbi szá­mát csak ennek az évnek második felében tudjuk megjelentetni.

Next

/
Thumbnails
Contents