Evangéliumi Világszolgálat, 1955 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1955-01-01 / 1. szám

í Kiadja a Magyar Evangéliumi Világszolgálat 1. Szám 1955. JANUAR VI. Évfolyam AGYMOSÁS Az emberiség sorsát a gondolatok formál­ják. Ezért az emberi agyak ideológiai átalakí­tása az emberiség életének alapvető kérdése. Külső kényszer egy ideig visszafojthatja, meg­nyilatkozásában akadályozhatja a gondolatot, mely azonban rögtön a maga akaratára alakít­ja az életet, mihelyt szabadon nyilatkozhatik meg. A gondolat mindig feszülő akaratot hor­doz magában. Ha elég erős, akkor a korlátozó kereteket szét tudja feszíteni, az útjában álló akadályokat el tudja seperni. A gondolat a legnagyobb hatalom és aszerint, hogy igaz, he­lyes-e vagy pedig hamis, téves: az ember és társadalma életét a jóba vezeti vagy a rosszba kényszeríti. A gondolat terjesztése: felfegyverzés. Nem csoda tehát, hogy minden idők legbölcsebbje, Jézus, abban látta egyik feladatát, hogy a leg­nagyobb és legnemesebb propagandista legyen: Isten gondolatait, törvényeit propagálta; Isten uralmát hirdette és terjesztette. Világuralmi céljai voltak és vannak. De a világot magán át Isten dicsőségének megnyerni nem a vagyon összegyűjtése és fegyver, nem kényszer utján akarta és akarja. Ő a problémát világosan lát­ta: A világ meghódítása az emberi agyak “ide­ológiai” átalakítása. Miképpen lehetne máskép­pen Isten országává alakítani át a földi világot, ha nem Isten gondolatainak emberek által való elfogadása révén? A gonosz: romboló szellemi, lelki valóság és hatalom; ugyanígy a tévedés és a hamis eszmék is romboló szellemi valóságok és hatalmak. Ezeket csak az isteni igazsággal lehet legyőzni és megszüntetni. “Megismeritek az igazságot (az Istenét) és az igazság szaba­dokká tesz titeket” (Ján. 8:32). A gondolati, a lelki felfegyverkezés az ember legfőbb szüksége. Nemcsak ennek a legvilágosabb felismeré­se és gyakorlatba vétele látható Jézusnál, ha­nem — helyes és nem profánizáló értelemben mondjuk ezt — a propagandista szemének éles­ségével látta meg és gyakorolta azt is, hogy a világ meghódítására irányuló törekvésnek ered­ménye csak akkor lehet, ha a jó hirt a propa­gandista a szegényeknek, a lesújtott szivüeknek, a foglyoknak, a vakoknak-betegeknek és az el­nyomottaknak mondja el. Rendkívül jellemző módon akkor, amikor nyilvános működését meg­kezdve városát, Názáretet látogatta meg és ott szombaton a zsinagógába menve neki adták oda az ószövetségi Ésaiás próféta könyvét, hogy ol­vasson fel belőle, azt a részt kereste ki, mely a könyv 61-ik fejezete első és második versé­ben igy szól: “Az Ur Isten lelke van énrajtam azért, mert felkent engem az Ur, hogy a sze­gényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szivüeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözöttek­­nek megoldást. Hogy hirdessem az Ur jóked­vének esztendejét”. Nemes célok: megszabadí­tani a világot a szegénységtől, fogságtól, vak­­ságtól-betegségtől és az elnyomatástól! Abban a názáreti zsinagógái olvasásban azonban volt még egy rendkívül fontos dolog: Jézus megál­lóit az olvasással ott: “Hogy hirdessem az Ur jókedvének esztendejét” és nem olvasta tovább azt a mondatot, mert a mondat következő sza­kasza igy szól Ésaiásnál: “És Istenünk bosszú­­állása napját”. Jézus nem akart a pusztulás, rombolás és halál prófétája lenni, hanem az életé. Ebben a dologban is: nem elnyomni, le­nyomni, visszafojtani, megfélemlíteni, hanem felszabadítani akart. Micsoda isteni jellemvo­nás! Teremtő jellemvonás: Tudatában van annak, hogy az Atya gondolata, az Ige az, ami­nek át kell formálnia a világot és az Igét olya­noknak szólja, akikben van érdeklődés az igaz­ság iránt: a szegényeknek, foglyoknak, betegek­nek, elnyomottaknak. De ez utóbbi dologban sem matériálista Jézus. A szegénységnek, rab­ságnak, betegségnek és elnyomottságnak nála az első és alapvető értelme lelki. Ezért kezdi reánk maradt legnagyobb beszédét, a Hegyi Beszédet ezzel a mondattal: “Boldogok a lelki szegények (azok, akik látják, hogy Istentől kell lelki kincseket kapniuk állandóan), mert övék a mennyeknek országa”. Senkinek sem kell tudatlanságban maradnia; mindenki részesülhet Isten bölcsességéből; mindenki megtanulhatja Jézus igazságát, amely viszont szabaddá és bő­­velkedővé teszi őt és az emberiséget, mert Is­ten igazsága minden országban olyan társadal­evangéliumi VILA6SZOI6ALAT

Next

/
Thumbnails
Contents