Evangéliumi Világszolgálat, 1952 (3. évfolyam, 1-6. szám)

1952-01-01 / 1. szám

2. oldal vagy vidéki csoportokban és egy-egy férfi, nő vagy* ifjú ajkán felhangzik'az előfohász: “A mi segedel­münk legyen az Isféntől . . és utána sokszor a meghatottságtól remegő ajkakról száll az együtt énekelt zsoltár vagy dicséret. Jön a bibliaolvasás, ima, prédikáció . . . végig az áldásig ... És az ördögi erők által hazájukból elűzött magyarok szerte az öt világrész számukrá még mindig többé­­kevésbé idegen pontjain úgy érzik, hogy az Isten, aki otthon szólott hozzájuk, most is velük van. “A szentek egyessége” valósággá válik sok szét­szórtságban élő testvér számára, akik mind tud­ják,’ hogy láthatatlanul hatalmas gyülekezetnek ANGLIAI MAGYAR REFORMÁTUSOK KÖSZÖNETÉ A HOLLANDI EGYHÁZAKHOZ Azz Evangéliumi Világszolgálat októberi szá­mában közöltük azt a körlevelet, amelyet a Hollan­diai Református Egyházak Egyetemes Zsinatának Imabizottsága intézett Hollandia összes reformá­tus gyülekezetéhez kérve őket, hogy imádságaik­ban emlékezzenek meg a magyar egyházról. Az angliai Magyar Református Egyház lelkésze és presbitériuma ezzel kapcsolatban levelet intézett a Holland Egyházak ökumenikus Tanácsához, melyben az angliai magyarság háláját fejezik ki a holland egyházaknak. “. . . Örömmel értesültünk arról,” — írják az angliai magyar reformátusok — “hogy a holland egyházak velünk együtt imádkoznak egyházun­kért és népünkért s ezáltal az igazi keresztyéni szolidaritásról tesznek bizonyságot a világ előtt. Amikor ezt Isten előtti hálaadással tudomásul vettük, angliai egyházunk és presbitériumunk tagjai felkértek bennünket arra, h'ogy szeretet­teljes köszönetünket tolmácsoljuk a holland egy­házaknak. Köszönetünk a szivünk mélyéből jövő möszönet s mint ilyen őszinte felelet arra a szere­­tetre, amellyel a holland egyházak immár évszáza­dok óta kisérik és segítik a messze távolban élő hittestvéreiket. A holjand egyházaknak szóló köszönet mellett kötelességünknek tartjuk, hogy örömmel emlékez­zünk meg a holland kormánynak a deportáltak érdekében tett lépéseiről. Szenvedő népünk ma nem tud kifejezést adni hálájának. Felkérjük ezért Főtiszteletii Urakat, szíveskedjenek a holland kor­mány előtt az Angliában s az egész világon szám­űzetésben élő magyarok őszinte háláját és köszö­netét tolmácsolni . . .” válnak tagjaivá az írott Istentiszteletek végig­­élése kapcsán. Uj esztendő elején szeretettel hívjuk minden testvérünket arra, hogy az igazságot kereső és tartalmazó cikkeinken kívül mindig olvassák el istentiszteleteinket is. Ha egyedül vannak, egye­dül. De ha családjuk van, akkor a család minden tagjával olvassák. Ha pedig másokat is össze tud­nak gyűjteni, tegyék meg és olvassák együtt ezeket az istentiszteleteket. S mindnyájan kérjük az Istent, hogy ezeken a gyarló eszközökön át árassza ki reánk, megtépázott gyermekeire, az embert ujjáteremtő áldását: Igéjét. JOHN FOSTER DULLES Az Evangéliumi Világszolgálat októberi számá­ban örömmel üdvözölte a japán békeszerződés tervezetét — amely azóta San Franciscóban alá is íratott — és kiemelte, hogy ez a szerződés, amely más hasonló szerződésekkel ellentétben a bosszuállás helyett a kiengesztelődés szellemében készült, tulajdonképpen John Foster Dulles, egy kiváló amerikai presbiteriánus férfiú müve. A protestáns közvélemény ugyancsak megelége­déssel emlékezik meg a japán békeszerződésről és vele kapcsolatban John Foster Dulles szerepéről. Szeptember végén ülésezett New Yorkban az Egy- \ házak Világtanácsa amerikai konferenciája, amely levélben üdvözölte John Foster Dullest és fejezte ki háláját, amiért a japán békeszereződésben egy vitális keresztyén elvnek, a kiengesztelődésnek érvényrejuttatásáért dolgozott. “Azért imádko­zunk,” — fejeződik be a levél, melyet G. Bromley Oxnam methodistá püspök, a konferencia elnöke irt alá — “hogy a kiengesztelődés szelleme minél hamarább hassa át a világ minden nemzetének és népének egymással való viszonyát.” Dr. 0. Frederick Nolde, a Nemzetközi Ügyek Egyházi Bizottságának igazgatója a japán béke­­szerződéssel kapcsolatban annak a reményének adott kifejezést, hogy a japán békeszerződésben érvényre jutott megbocsátás és kiengesztelődés szelleme fogja irányítani a Németországgal és Ausztriával kötendő szerződéseket is. Talán — mondta Dr. Nolde — az Egyesült Államok és Oroszország egymás közti viszonyában is lehetne olyan utat' találni, amely anélkül, hogy megalku­vásra vezetne, a kiengesztelődés szellemében meg­akadályozhatná olyan feszültség létrejöttét, amely uj világháborút eredményezne. (Ez az ut, termé­szetesen, csak akkor nyílhatna meg, ha a Szovjet nem Béliál, Szerk.)

Next

/
Thumbnails
Contents