Evangéliumi Világszolgálat, 1951 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1951-01-15 / 1. szám

EVANGÉLIUMI VILÁGSZOLGÁLAT Kiadja a Magyar Evangéliumi Világszolgálat az Evangéliumi és Református Egyház, az Amerikai Független Magyar Református Egyház, az Amerikai Magyar Református Egyesület és a Magyar Evangéliumi Világszolgálat Barátai támogatásával. I. SZÁM. 1951 JANUÁR 15. II. ÉVFOLYAM. ELÖLRŐL KEZDENI. Amit hibásan tettünk, hiába foltozgatjuk, soha sem fog belőle egészen jó lenni. Ami tévedést elkö­vettünk és ami tartozást az élet törvényeivel szem­ben a nyakunkba vettünk, azt vagy csak kevéssé, vagy sehogy sem lehet jóvátenni. Miképp lehessen jóvátenni azt, ha valakinek tegnap kitörtük az uj­ját, vagy ha olyan mértéktelenül lakmároztunk, hogy miatta napokig betegek vagyunk? Vagy mi­képpen lehessen jóvátenni a paráznaságban szét­szórt erőnket? Helyre tudják-e hozni a nagy kárt azok, akik háborúk felidézése által embermilliók életét oltják ki és helységek tízezreit döntik romba? Amit egyszer rosszul tettünk, azt helyrehozni nem lehet. Akár testünk, akár értelmünk ellen követtünk el valamit, azt a kárt jóvátenni nem lehet. Ezt a törvényt mindenütt láthatjuk. A fizikában az elron­tott kísérlet egyszer s mindenkorra elromlott. Az el­tört kémcső egyszer s mindenkorra tönkre­ment. Az elrothadt alma ugyanazzá a gyümölccsé soha többé össze nem állítható. Az elpazarolt teg­napi napot visszahozhatatlanul elvesztettük. Lehet mással pótolni az ablaküveget vagy a kiégett rádió­csövet, de a könnyelműségből kiszúrt szem helyébe nem tudunk látó szemet helyezni. Az elkótyavetyélt életet soha többé nem tudjuk visszahozni és fizetni sem tudjuk érte a törlesztést, mert ha ma igazán élünk is, ez nem lehet fizetség a múltért, hanem csupán kötelező tiszta életünk, melyet a jelenben élnünk kell. Amit rosszul tettünk, arra csak egyetlen lehető­séget ismer a teremtő Úristen: Elengedni a jóváté­telt. Mert képtelenek vagyunk a jóvátételre. Miért követeljen az élet elégtételt ott, ahol az lehetetlen? Mi nem tudunk jóvátenni, hanem újból kezdhet­jük az életet, amelyet eddig elrontottunk! Jézus több helyen kifejezésre juttatta ezt az élet­törvényt. Két adós példájával mutatja meg minden ember közös helyzetét, mikor igy szól példázatában: “Nem volt neki miből megadnia (a tartozást), ezért (a gazda) mindkettőnek, elengedte. (Lukács 7:42.) Elölről kezdeni mindent mindaddig lehet, mig ezt az újrakezdést meg tudja érteni az ember. Mindegy, hogy mi maradt a tékozlás után. Még mindig elég az újrakezdésre, ha annak lehetőségét el tudja is­merni. Közülünk bárki, — a leggarázdább gonosztevő is — úgy tekinthet magára, hogy részére készen áll a megbocsátás mindenért. Igaz, hogy testében talán “Meg is fogjuk neki adni“ A bizalom a jövőben elengedhetetlenül szükséges. Az önbizalomra is szükség van ahhoz, hogy az em­ber küzdeni és győzni tudjon. Mind a bizalmat, mind az önbizalmat tisztelettel nézzük az emberben. Van­nak azonban a bizalomnak olyan elferdülései, mint az indokolatlan magabizás; az erő, a megbízhatóság lát­szatát felkelteni igyekvő nagyot mutatás. Az ilyenek nem tudnak örömmel eltölteni. Különösen akkor nem, ha olyanok-részéről halljuk, akiknek a közélet­ben szerepük volt és ezért felelős embereknek kel­lene tartanunk. Megütközve olvastuk az egyik amerikai magyar lapban az egyik emigráns magyar politikusnak azt a kijelentését, mely szerint “népünk a tiszta demok­ráciába gyökerezett szabadságra vágyik és ezt meg is fogjuk neki adni”. Azért döbbent meg az ilyen ki­jelentés, mert nem látjuk benne a parányát sem an­nak az alázatnak és a saját emberi helyzetével tisz­tában levésnek az ilyen kijelentést tevőnél, amely alázat pedig egyik előfeltétele annak, hogy valaki élete egy népnek (akármelyik népnek!) “a tiszta demokráciába gyökerezett szabadságot” segítsen el­következni. Megütközésünknek nem csak azért adunk kifeje­zést itt, az evangélium szempontjait a magunk életé­re kereső lapban, hogy ez által alapvető elvi szem­pontra mutassunk reá, hanem azért is, hogy sorsunk alakulásával foglalkozó és törődő testvéreink figyel­mét ráirányítsuk egy, sajnos, eléggé általános beteg­ségre. Az az elbizakodottság, mely a fenti kijelentés­ből kiütközik, a szétszórt magyarság köreiben az egész világon megnyilatkozik elég számos vezérke­­dő embernél. Ausztráliából nem is egy helyről, Né­metországból és másfeléiről több helyről kapunk tá­jékoztatásokat hasonló emberekről, akik egyedül rengeteg a rombolás, talán szelleme elmaradt a ha­nyagolások követkéztében, lelke pedig a sivár élet­folytatás következtében szinte teljes pusztaság és lehet, hogy eddigi életében alig lát valami értéket. De mindez semmi akadályt sem képez, mert ha meg tud érteni annyit, hogy semmi elkövetett bűnéért és mulasztásáért jóvátételt fizetnie nem kell, hanem megmaradt erőivel uj életet kezdhet, — akkor már megmentettnek tekintheti magát. Azzal, amije még maradt,mindig tudhat uj életet kezdeni. Erre is mond­ta Jézus azt a tanítást: “Jobb neked csonkán vagy

Next

/
Thumbnails
Contents