Evangéliumi Világszolgálat, 1950. augusztus-december (1. évfolyam, 1-5. szám)

1950-08-15 / 1. szám

Mutatványszám. EVANGÉLIUMI VILÁGSZOLGÁLAT Kiadja a Magyar Evangéliumi Világszolgálat az Evangéliumi és Református Egyház, az Amerikai Független Magyar Református Egyház, az Amerikai Magyar Református Egyesület és a Magyar Evangéliumi Világszolgálat Barátai támogatásával. 1. SZÁM. 1950 AUGUSZTUS 15. 1, ÉVFOLYAM^ ISI ekünk is kell Isten Igéje. Ezt a lapot azért indítjuk meg, hogy a szétszórt­ságba került testvéreinkhez rajta át minden felme­rülő kérdésben a Szentirás tanításai alapján szól­junk, vagy szólhasson közülök bárki ezen az alapon a többi testvéreinkhez. A krisztusi tanítások alapján akarjuk tisztázni a magunk emberi, társadalmi, egyházi, nemzeti és nemzetközi kérdéseit. Mint hazánkból kikényszerült és most részben uj hazát nyert, vagy azt kereső, részben pedig hazakészülő embereknek sajátos kér­déseink és kötelességeink vannak. Ezeket a kérdé­seket helyettünk nem oldhatja meg más valaki, sem pedig mi nem oldhatjuk meg azokat helyesen, ha nem Krisztus szemével nézzük magunkat és az em­beriséget. Ki kell beszélnünk magunkat és ezt a Krisztus ál­tal hirdetett, gyakorolt és parancsolt szeretet evan­géliumának megfelelően akarjuk tenni. Erre szolgál az "Evangéliumi Világszolgálat”, mely helyet fog adni az evangélium lelkületét hordozó vagy azt ke­reső írásnak. Felfogásunk és hitünk szerint az élet minden terén lehet és kell érvényesülniük az evangé­liumi szempontoknak és ezért egyaránt közölni fo­gunk egyházi, általános társadalmi .tudományos és művészeti kérdésekről szóló Írásokat, melyekről úgy láthatjuk, hogy szétszórt testvéreink közé áldást vihetnek. Azért indultunk el e lappal, mert nekünk kell az Isten Igéje. NEM TUDJUK LERÁZNI. Jóakaróink közül sokan mondták vagy írták, hogy a Magyar Evangéliumi Világszolgálat munká­jának végzésével nemcsak hálátlan, hanem túlságo­san terhes feladatot vettünk magunkra. Emberileg szólva, nem éppen gyönyörűség megkísérelni azt, hogy szétszórtságba került testvéreinket az Ige, hit, szeretet és szolgálat közösségébe hozzuk össze. Min­denki tudja elég sok okát annak, hogy miért van ez igy. Mégsem tudjuk lerázni magunkról azt a belső, jobban mondva felülről jövő indítást, hogy megpró­báljuk szétszórt testvéreink között az igazsáy, a jó­ság, az irgalom, a béke, a tisztaszivüség és a boldog­ság szavát, az Igét élő és ható erővé tenni és közöt­tük a hit, szeretet és cselekvés egybefogó szálait szőni. Éppen elég mindenféle érdekszálakat szövö­getnek szerencsétlenül járt menekült népünk tagjai között, amely szálak az önző egyéni érdek, vagy a bosszú, vagy a ferde magyarkodás szálai. Mi olyan közösség szálait akarjuk szőni Észak-Amerikátó! Ausztráliáig, Európától Dél-Amerikáig, Dél-Ázsiá­­tól Afrikáig, amely a mi nyelvünkön, a mi fajtánk életében Isten dicsőítése az igazságnak megfelelő művelődési, gazdasági és politikai élet felépítésével, az igazi egyház, az evangéliumi hit és szeretet közös­ségének létrehozásával. Nem tudjuk elnézni, hogy az egyébként müveit, jól képzett és nagyképesitésü magyarok is, akik a világban szétszóródtak, a legnagyobb, az egyetlen nagy tudomány, az Ige ismeretének hiányában szű­kölködjenek, vagy hogy amit az Igéből tudtak, azt a buzdítás hiánya és a nyomorúságok lélekölő őrlése következtében elfelejtsék és gyakorlását elhanya­golják.. Nem azt állítjuk magunkról, hogy mi tökéletesen ismerjük az Igét és igy mindenkinek hallgatnia kell reánk. Egyszerűen csak állandó figyelmeztető, lár­mafa akarunk lenni önmagunk és szerteszórt testvé­reink részére abban, hogy az emberi élet ,a mi éle­tünk, úgy, amint ma van, elkerülhetetlenül egyéni és egyetemes pusztulásba visz minket és embertársain­kat és hogy ebből a pusztulásból az egyetlen mene­külés a Krisztus tanításainak nem csak ilyen-olyan ismerete, hanem teljes elsajátítása, a Lélek által mind bővebb megismerése és követése. Mindnyájunk lelkiismeretét akarjuk ébrentartani arra, hogy az evangéliumot naponta olvasni, tanul­mányozni és fokozottan követni kell az egyéni, csa­ládi, egyházi, társadalmi, nemzeti és nemzetközi élet­ben, — ha valóban élni, és pedig emberhez méltó életet élni akarunk. Ezt a felelőséget nem tudjuk lerázni magunkról és ezért visszük a magyarok között az Ige hirdetését végző Világszolgálatot mindaddig, amíg erőink bír­ják, vagy míg ezt a feladatot valaki magára át nem vállalja azzal az ígérettel, hogy tartósan végezni fogja. Ez a felelősség mindazoké, akik a magyar népet Isten előtt akarják meghódoltatni. “Aki hü a kevesen, a sokon is hü az; és aki a ke­vesen hamis, a sokon is hamis az.” Lukács 16:10.

Next

/
Thumbnails
Contents