Evangéliumi Hírnök, 1999 (91. évfolyam, 1-12. szám)

1999-01-01 / 1. szám

VOL. 91. NO. 1, JANUARY 1999 91. ÉVF. 1. SZÁM, 1999. JANUÁR Hungarian Baptist Convention of North America Since 1908 Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja “AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16) Dr. Haraszti Sándor: ÚTBAN A TÚLSÓ PARTRA (Máté ,4:22-n, Ez a történet megtalálható három evangélistánál, Máténál, Márknál (6:45-52) és Jánosnál (6:15-21). Mindegyik megőriz valami fontos részletet, amit nem találunk a másiknál. A Szentírás tanulmányozói egyetérte­nek abban, hogy az evangéliumi tör­téneteknek több a jelentősége annál, hogy tudósítsanak bennünket valamiről, ami valamikor kétezer évvel ezelőtt megtörtént valahol a Szentföldön. Ter­mészetesen ezek históriailag is igaz tör­ténetek, de azon felül van egy időkfeletti üzenetük minden idők hívői számára. János az ő evangéliumának ezt a célját, vagy koroktól független üzenetét így fejezi ki: “Ezekpedig azért írattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia és hogy ezt hívén életetek legyen az (Tnevéhen." (Ján 20:31) Jézus Krisztus tengeren járásának töáénetét (mert közönségesen ezzel a címmel ismerjük) leginkább annak il­lusztrálására használják, hogy neki volt hatalma a vizeken járni. Azután a nagy hittel tengerre lépő és megszeppenő Péter kicsinyhitűségét is ki szokták mu­tatni belőle. Felhasználják annak bemu­tatására is, hogyan hányódik hit hajónk az élet háborgó tengerén, útban a túlsó partra. Mindezek az üzenetek benne vannak ebben az igerészben. Úgy vé­lem, Isten Szent Lelkének a vezetésével felfedezhetünk egy további tanítást is benne: tudniillik annak leírását, aho­gyan a hívő átevez a túlsó partra: az örökkévalóságba. Mindjárt a történet elején azt olvas­suk, hogy az Úr Jézus kényszerítette a tanítványokat, hogy szálljanak be és menjenek át előre a túlsó partra. A hívő ember nem azt csinálja, amit akar, hanem amit az Úr akar. A kényszer nem idegen Isten módszerétől. Jere­miást csontjába rekesztett tűz kénysze­rítette az Isten akaratának a kijelen­tésére. Pál apostolnak jaj lett volna, ha nem hirdeti az Evangéliumot. Péternek azt mondta az Úr, hogy oda fog vitetni, ahova nem akar (Ján 21:18). Ábrahám­nak ki kellett mennie őseinek a földjéről, Józsefnek rabszolgaként kellett eladat­nia, a Megváltónak pedig ki kellett inni a szenvedések keserű poharát... És talán nem kényszer-e az, mikor az utolsó útra indulunk lelkünk törékeny hajójában, a testben, hogy átevezzünk az örök­kévalóság partjaira? Lótot is úgy kényszerítették az angyalok, hogy el­hagyja Sodomát, a pusztulásra szánt várost; “és kivezették őt az Úrnak iránta való irgalmából” (lMóz 19:16). Ugyan ki merne nekivágni ennek a nagy útnak az élet és halál Urának pa­rancsoló kényszerítése nélkül? Ne higyjük azonban, hogy most az Úr elhagy bennünket, mivel az alkonyaiban (életünk alkonyán) neki kell vágnunk az ismeretlen veszélyekkel fenyegető sötét messzeségnek. A tanítványok egy teljes éjszakát töltöttek a tenger közepén, “a haboktól háborgattatva, mivelhogy a szél szembe fújt vala’’ (24). Minden erejükkel igyekeztek, igazgatták a vitorlákat és forgatták az evezőket, de alig tettek látható előrehaladást. A partok sötét­ségbe vesztek, a csillagokat felhők takarták, a szél félelmetesen zúgott és szívükben csüggedés lett úrrá. Sokszor elgondolkodtam azon miért van, hogy az ember élete nem csendesedik meg a halál előtt sem? Miért nincs csendes elnyugvása a megfáradt testnek, miért kell küzdenie a létért az aggastyánnak is, miért vannak őrlő betegségek, hálátlan gyermekek, rosszindulatú szomszédok, hűtlen barátok, irigy munkatársak azok körül, akik már az örök nyugalom partjai felé igyekeznek? Olyan miértek ezek, amikre válaszol­ni nem tudunk. Talán nem alaptalan an­nak feltételezése, hogy Megváltónk így akarja annál kívánatosabbá tenni előt­tünk az Ő örök nyugodalmát, a hívők szombatját, (v.ö. Zsid 4:9-11). Hanem volna körülöttünk minden ellenséges és bizonytalan, akkor bizonyára nem igye­keznénk minden áron a túlsó partra. Könnyen sétahajózásnak vennők a Megváltónktól kapott megbizatást és úgy járnánk, mint a tövisek közé esett mag: “a világnak gondja és a gazdag­ságnak csalárdsága elfojtja az Igét és gyümölcsöt nem terem" (Mt 13:22). A nyomorúság és üldözés nagy veszély a köves helyre esett magnak, (Mt. 13:20) de tény az is, hogy “akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig min­dent, akit fiává fogad” (Zsid 12:6). Ne higyjétek hát barátaim, hogy Isten elhagyott benneteket, ha a halálos ágyato­kon bajok és megpróbáltatások vesznek körül. A 23. Zsoltár Írója tudja, hogy a halál árnyékának völgyében mégegyszer utoljára ott lesz a gonosz is, de nem fél tőle, “mert Te velem vagy" (Zsolt. 23:4). A túlsó parton már nem lesz kísértés, a tengeren pedig Jézus imája fedez be! folytatás a 4. oldalon A TARTALOMBÓL * English Section—page 8. « « Újévi írások • “ Missziós beszámoló Erdélyből és JJ \ Szlovákiából I ■ Gyülekezeti hírek: Chicago, l * New York * * Faulkner Terézia új könyve “ l Hát érdemes szolgálni? 1 m Az Isten-kereső lárma ■

Next

/
Thumbnails
Contents