Evangéliumi Hírnök, 1996 (88. évfolyam, 1-12. szám)

1996-01-01 / 1. szám

POSTMASTER: Send address Changes to: Evangéliumi Hírnök, Hungarian Baptist Union of America (USPS 716-300) _______________________________________2800 Fordham Rd. N.E., Palm Bay, Florida 32905-4312____________________________ VOL. 88. NO. 1., JANUARY 1996 88. ÉVF. 1. SZÁM, 1996. JANUÁR Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America_________Since 1908_________Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja ____________________“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)____________________ Kulcsár Sándor: r r ÚJÉVI ÚTRAVALÓK Ésaiás 58:11-12 Istentől egy új esztendőt kaptunk ajándékba. Ezzel egy jó kezdés le­hetősége is adva van részünkre. Józan meggondolással indulhatunk az is­meretlen útszakaszra, azzal a szent vágyakozással, hogy mindvégig hűsége­sek maradjunk Urunkhoz. Szinte biztosra vehetjük, hogy ebben az évben is sok meglepetés fog érni minket. Azonban, Isten kegyelme min­dannyiunk számára teljesen elég. Az Igéből, Megváltó Urunk csodálatos ígéretei hangzanak felénk. Nélkülözhe­tetlen lelki útravaló ez mindannyiunk számára az egész esztendőre, hiszen is­meretlen és félelmetes jövő áll előttünk. Ésaiás próféta, az Ószövetség evangélistája igei tanácsot és ezzel egy­bekötve áldott ígéreteket közöl Isten népe számára. A Szentlélek azokat ma számunkra is megerősíti, akik az Ő megváltott népe vagyunk. Nyitott fulet­­szívet és engedelmes lelket igényel tőlünk az Úr, hogy életünkben is meg­valósuljanak. Apokaliptikus időket élünk. Egyedüli biztos menedékünk az Úr! Az Ó áldott karjaiban mindenkinek oltalom van felkínálva. Áldott Szavának biztatásával bátran indulhatunk és üdvösen járhatjuk életutunkat. A Szentlélek vésse szívünk­be Isten ígéreteit! 1. Az Úr vezet! így hangzik Isten ígérete: "És vezérel téged az Úr szün­telen!" Nagy és ismeretlen út előtt ál­lunk. Olyan vezetőre van szükségünk, Aki ismeri az utat, annak minden részletével. Az Úr hűségesen vezette választott népét a pusztai vándorlásában a Kánaán felé, és minket is vezetni akar a mennyei Kánaán felé. Egyedül Ő is­meri egyéni gyengeségeinket, valamint az ellenség ravaszságát, elejtésünkre készített terveit. Ő azt ígéri néked és nékem, hogy vezetni fog szüntelen. Mennyi aggodalom és félelem van szívünkben, ha a jövőre gondolunk. A vég idők félelmetes eseményei között is számíthatunk áldott és biztonságos vezetésére! Megvéd a gonosztól, lábain­kat az ellenünk kivetett csabdáktól. Vezetése alatt biztosan nem tévesztesz utat, vagy célt. Számára nincsen legyőz­hetetlen akadály. Minden nap élvezhet­jük áldott jelenlétét. Vezetése alatt utadat öröm-zengve végezheted. 2. Az Úr táplál! A táplálék életszük­séglet számunkra. Az Úr biztosít arról, hogy gondoskodik eledelünkről. A lelkünket megelégíti, szól az ígéret. Jézus Krisztus a testté lett Ige, lelkünk eledele és itala; mennyei kenyér és élet víz. Milyen gazdagon táplált az elmúlt esztendőben az Úr. Vedd magadhoz hit­tel naponként. Dávid Pásztorának vallja Őt, és ezt mondja: “Asztalt terítesz nékem...! ” (Zsolt 23:5). Az Ő gondosko­dó szeretete kirendeli minden nap, úgy a fizikai, mint a lelki eledelünket. ígérete érvényes, a "nagy szárazságban is!, ” mert az Ő készlete soha ki nem apad. Illés táplálására parancsolt a hollók­nak, majd az özvegy kevés eledelét sokasítja meg, hogy az elég lesz min­­dannyiuk táplálására. Hányszor megta­pasztaltuk ezt már mi is életünk folyamán. Az énekiró által így tanít az Úr: "Ne aggodalmaskodjál, nézz Istene­dre fel. O felruház és táplál, rád gondot O visel!" Bízzál meg Őbenne és legyél hálás gondos táplálásáért! 3. Az Úr megeró'sít! Az erőnk feletti útra, feladatokra az Úr tud felkésziteni. Erő nélkül élő-halottak vagyunk! Csont­jaink megerősítésével képesekké tesz minket terheink hordozására. Különben járni sem tudunk. Nincsen bennünk em­beri tartás, nem vagyunk képesek saját terhűnk hordozására, hogyan hordozhat­nánk akkor a másokét? Az Úr Jézus azt ígéri tanítványainak: "És vesztek erőt...!" (Csel 1:8). Mert egymás terhét is hordoznunk kell! Pál apostol örömmel mondja: “Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!” (Fii 4:13). Ő hordozta erőt­lenségeinket és betegségeinket. Se­beiben gyógyulást ad és most erőt ígér. Csodálatos kiváltság ez. Ha erőtlenség és csüggedés venne rajtad erőt, emlékez­zél az Úrnak ezen áldott ígéretére. Naponként jöjj Hozzá új erőért! 4. Az Úr bó'völködó' életet ad! Milyen megragadóan érzékelteti ezt a “megöntözött kert” és a “kiapadhatatlan vízforrás” fogalmával. Az Úr gondozá­sában levő, gazdagon megáldott élet olyan, mint a megöntözött kert és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. A szárazsággal megbirkózó gyümölcsöző élet tárul elénk az első Zsoltárban is, amikor ezt mondja: “Olyan lesz, mint a folyó mellé ültetett fa... ” Folytatás a 3. oldalon A TARTALOMBÓL English section - page 8. Szövetségi felh ív ás Újévi jótanács Mátrainé: Biztató jövő Torontói Ifjúsági Találkozó (2) Az apostolok lován - 6. rész New Yorki hírek Otthon történet Ungár Aladár: Hazahívó szavadat várom Lapozgassuk a Bibliát!

Next

/
Thumbnails
Contents