Evangéliumi Hírnök, 1995 (87. évfolyam, 1-12. szám)

1995-01-01 / 1. szám

POSTMASTER: Send address Change to, Evangéliumi Hírnök, Hungarian Baptist Union of America c. 2800 Fordham Road N.E., Palm Bay, Florida 32905-4312 (USPS /1D-3UU) VOL. 87. NO. 1., JANUARY 1995 87. ÉVF. 1. SZÁM, 1995. JANUÁR Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America Since 1908 Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16) "MI VAN A KEZEDBEN?" "Felele Mózes és monda: De ők nem hisznek nékem, s nem hallgatnak szavamra, sőt azt mondják: Nem jelent meg néked az Úr. Az Űr pedig monda néki: Mi az a kezedben? S ő monda: Vessző. Vesd az - úgymond - a földre. És veté azt a földre és lön kígyóvá; és Mózes elfutamodék előle. Monda pedig az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki a kezed és fogd meg a farkát! És kinyújtó kezét és megra­gadó azt és vesszővé lön az ő kezében" (2Móz 4:1-4). Mózes erőtlennek érezte magát arra a nagy feladatra, amire Isten elhívta őt. Az Úrnak nemcsak Fáraót kellett meg­győznie arról, hogy Ő az, aki Mózes által megszabadítja aző népét, hanem Mózest is. Az Úr megmutatta Mózesnek, hogy azt teszi alkalmas eszközzé az ő szol­gálatában, ami már most a kezében volt - de azt használnia kellett. Nekünk is azt mondja az Úr, hogy azt használjuk az Ő dicsőségére, ami a kezünkben van. Az egyik este a féljem ingére egy gombot kellett felvarmom és ez engem elgondolkodtatott. A gomb felvarrása egyszerű művelet, de tű nélkül nem le­hetséges. így lett a kis tű nélkülöz­hetetlenné részemre. A tű átmegy a leg­finomabb szöveten is, cérna nélkül azon­ban teljesen haszontalan a munkája, de a cérna sem ér semmit tű nélkül. A tanulság számunkra az, hogy ön­magunkban tehetetlenek vagyunk; egymást kiegészítjük. Azonban az Isten akarata szerinti szolgálat csak úgy végezhető el, ha az eszközöket Ő teszi használhatóvá. Pál apostol tanácsa mindnyájunkra vonatkozik: "És min­dent, amit csak cselekesztek szóval, vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Őáltala" (Kol 3:17). Ezt az Úr Jézus is megerősíti: "Maradjátok énben­­nem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha bennem ma­radtok" (in 15:4). A tű és cérna csak együtt végezheti el feladatát, de nélkülem mindkettő haszontalan. Tudjuk azt is, hogy néha a cérna megcsomósodik és akkor én sem használhatom. Mi is haszontalanokká leszünk Isten kezében, ha a bűn felesleges csomókat rakott az életünkre. Valamikor az eszközök megfélemlí­tenek bennünket és ilyenkor tétlen­ségünkre mentségeket keresünk. De az Úr azt mondja, hogy ami máris a kezünkben van, azt használnunk kell! Ha Istennek nem volna ránk szük­sége, el se hívott volna a szolgálatra. Azért szült újjá a Szentlélek által, hogy alkalmassá tegyen minket. Ez pedig úgy történik, ahogy arról Pál apostol beszél: "Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él ben­nem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, azt Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem" (Gál 2:20). Isten nem vár tőlünk többet, mint amire előzőleg felkészít. Az Úrnak mi vagyunk a kezei és lábai; szája a szólásra, hogy közöljük a kárhozatra ítélt világgal, hogy van részére szabadulás Jézus keresztje által. De nélküle tehetetlenek vagyunk, mint a Mózes vesszője, vagy a varrótű cérna nélkül. Ha már egyek volnánk Krisztussal, nem botránkozna meg bennünk az óem­ber állandóan. Az Úr Jézus életét áldozta fel értünk; milyen áldozatot tudunk mi hozni Őérte és egymásért? Amíg a ma­gunk erőtlenségére tekintünk, nem nézhetünk szembe a halál borzalmával félelem nélkül. Bár mindnyájan ezt mondhatnánk Pál apostollal: "A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála Istennek, aki a diadalmat adja nékünka mi Urunk Jézus Krisztus által" (lKor 15:57). Az a vágyam, hogy imáimon ke­resztül állandó közösségem legyen Ővele és mint a vessző Mózes kezében -✓ Énekeljetek Az Urnák Uj Éneket! 98. Zsoltár (új fordítás) Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az ÚR, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek! Énekeljetek az ÚRnak hárfakisérettel, hárfakisérettel zengő éneket! Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az ÚR előtt! Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók! Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind ujjongjanak az UR előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan Ítéli a világot, pártatlanul a népeket

Next

/
Thumbnails
Contents