Evangéliumi Hírnök, 1994 (86. évfolyam, 1-12. szám)

1994-01-01 / 1. szám

POSTMASTER: Send address Change to, Evangéliumi Hírnök, Hungarian Baptist Union of America 2800 Fordham Road N.E., Palm Bay, Florida 32905-4312 (USPS 716-300) VOL. 86., NO. 1. JANUÁR 1994 86. ÉVF. 1. SZÁM, 1994. JANUÁR C. H. SPURGEON: EGYEDÜL JÉZUS Nem lehet elég gyakran, és elég nyomatékosan ismételni, hogy szaba­dulásunk egyedüli reménysége az Űr Jézus Krisztusban van. Jézus elegendő ahhoz, hogy megszabadítson a bűn adósságától és hatalmától. Azért ne­vezték Jézusnak, „mert Ő szabadítja meg népét bűneiből” (Mt 1,21). „Az Emberfiának van hatalma e földön bűnöket megbocsátani” (Mt 9,6). Azért magasztaltatott fel, hogy „adjon bűn­bánatot és bűnök bocsánatát”. Tetszett Istennek, hogy olyan üdvtervet készít­sen, amely teljes egészében az Ő egy­szülött Fiában teljesedik be. Az Úr Jé­zus a mi üdvösségünkért lett emberré, értünk „engedelmeskedett mindhalá­lig, mégpedig a kereszthalálig” (Fii 2,8). Ha szabadulásunknak más lehető­sége is lett volna, akkor nyilván elmúlt volna tőle a keserű pohár. Ha olcsóbb áron is megválthatott volna, akkor Isten Fiának nem kellett volna meg­halnia, hogy megmentsen minket. A végtelen kegyelem gondolta ki ezt a nagy áldozatot, és a végtelen Szeretet engedelmeskedett, s meghalt érettünk. Január ím újat kezdhetünk megint! Csodálatos az élet. De szent Igéd szava szerint Urunk a Te beszéded marad csak változatlanul. Ég s föld elmúlik végleg. S mi újat kezdhetünk megint. HG Hogyan is gondolhatnánk, hogy más út is létezhetne, mint az, amit Isten ilyen nagy áron készített elő, és amelyet a Szentírás olyan egyszerű módon és olyan nyomatékosan állít elénk? „Nin­csen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhet­­nénk” (Csel 4,12) — ez teljesen bi­zonyos. Bűn azt feltételezni, hogy az Űr Jé­zus csak tökéletlenül váltotta meg az embereket, és ezért a magunk részéről az Ő műve teljessé tételéhez még bizo­nyos cselekedetekre vagy érzésekre van szükség. Mert ugyan mit tehetnénk hozzá még az Ő véréhez és az Ő igaz­ságához. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha” (Ézs 64,5). És még ha lenne is bizonyos igazságunk, amire büszkék lehetnénk, ha „fügefa­leveleink” (1 Móz 3,7) még oly szélesek és nagyok lennének, akkor is bölcsebb lenne levetnünk azokat, és elfogad­nunk azt az igazságot, amely Istennek sokkal kedvesebb, mint a mienk. Én, aki e sorokat írom, őszintén megvallom, hogy nincs egyetlen jó tu­lajdonságom, vagy cselekedetem sem. Még egy darab rongyot sem tudnék belőle készíteni! Teljesen mezítelen va­gyok. De még ha a legszebb ruhám lenne is jó cselekedetekből, úgyhogy büszkén mutogathatnám, akkor is szét­szaggatnám, és nem öltöznék fel mást, mint az „üdv ruháját” (Ézs 61,10), amelyet Jézus a maga érdemeivel meg­szerzett, és ingyen nekem ajándéko­zott. Az Úr Jézust legjobban azzal dicsőít­jük, ha minden jót tőle várunk. Ezzel tiszteljük Őt, úgy, ahogy Ő megérdem­li! Ezért nem tehetünk mást, mint hogy Rá tekintünk, hogy megszabaduljunk. Elvárja tőlünk, hogy menjünk hozzá, mert Ő mindazokat, akik megfáradtak és megterhelődtek, magához hívja, hogy nyugalmat adhasson nekik (Mt 11,28). A tűzvészben levő gyermek erősen belekapaszkodik a tűzoltóba, aki kar­jában hordozza, és egyedül benne bí­zik. Nem kérdezi, elég erős-e, azt sem kérdezi, őszinte szándékkal hozza-e ki, hanem belekapaszkodik. A hőség el­viselhetetlen, a füst fojtogató, de a sza­badító gyorsan biztonságba helyezi őt. Kapaszkodj ugyanilyen gyermeki bi­zalommal Jézus Krisztusba, aki ki akar és ki tud hozni téged a bűn lángjai közül! Az Úr Jézus személyének teljes bi­zalmat kell ébresztenie bennünk. Mivel Ő Isten, van hatalma arra, hogy meg­szabadítson; mivel Ember is, ezért tel­ve van áldással; mivel egyszemélyben Isten és Ember, egyesül benne az em­beri természet és Isten szentsége. A létra elég hosszú, hogy a földön fekvő Já­kobot összekösse a mennyben uralko­dó Istennel. Ha más létrát hoznánk, ezzel azt feltételeznénk, hogy az a létra nem képes áthidalni a távolságot. Gon­doljatok arra, hogy ö maga az út. Milyen orcátlanság lenne annak felté­telezése, hogy valamiképpen mi is hoz­zátehetünk valamit az isteni úthoz. Akkor azt is állíthatnánk, hogy Jézus­hoz magához hozzá kell tennünk va­lamit. Már önmagában ez a feltétele­zés a szeretet Urának káromlása lenne. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents