Evangéliumi Hírnök, 1992 (84. évfolyam, 1-12. szám)

1992-01-01 / 1. szám

POSTMASTER: Send address Change to, Evangéliumi Hírnök, Hungarian Baptist Union of America 2800 Fordham Road N.E., Palm Bay, Florida 32905-4312 (USPS 716-300) VOL. 84., NO. 1, JANUARY, 1992 84. ÉVF., 1. SZÁM, 1992. JANUÁR AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATAL M A " (Róma 1:16) KRISZTUS MUNKATÁRSAI „Mint Krisztussal együttmunkálko dók intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyel­mét.” — írta Pál apos­tol a II. Kor. 6:1-ben. Aztán a következő versekben leírja, hogy miképpen töltsük be szolgálatunkat, s mi­lyen megtiszteltetés ez a megbízatás. A 8. Zsoltárban meg azt olvassuk: „Hiszen ke- Kish j. Emö véssél tetted őt kiseb­bé az Istennél, és dicsőséggel és tisztes­séggel megkoronáztad őt!” Kétségte­len, hogy Isten segítőtársai vagyunk! „Neki nincs más keze, csak a mienk, mely munkáját manapság végezné. Neki nincs lába, csak a mienk, mely az embereket Krisztushoz terelné. Neki nincs hangja, csak a mienk, mely haláláról zengene. Nincs más segítsége, csak a mienk, mely embereket Hozzá terelné. ” Bár, a Szentlélek által világszerte hangozhat az Ige, Isten mégis embe­rekre bízta akaratának teljesítését e föl­dön. Minden olyan kezet felhasznál, amely szolgálatába áll. Magasrangú nők és férfiak kezét ugyanúgy használ­ta, mint az egyszerűekét. Mózest, Áb­rahámot, Dávidot, Salamont, tanítvá­nyait és sok egyéb egyént felhasznált. Ezekről a Bibliában olvasunk. De ugyanúgy felhasználta Livingston Dá­vidot, Dr. Schweitzert, Billy Grahamat, misszionáriusainkat, prédikátorainkat, orvosainkat, vasárnapi iskolai tanító­inkat, ifjúsági vezetőinket, karmestere­inket, és egyebeket... Téged és engem is használ, hogy általunk környeze­tünkbe érezhetővé tegye jelenlétét. Ki­csire és nagyra egyaránt szüksége van. Ki hallott Bésaléelről? A II. Mózes 31:3-4-ben így szólt felőle Isten: „És betöltöttem őt Istennek leikével, böl­csességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez. Hogy tudjon ki­gondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, rézből kell csinálni.” Isten templomának építésében segített. Egy­szerű ember volt, mégis nagy dolgo­kat tett Istenért. Konvenciónkban is volt sok egyszerű ember, akinek segít­sége sokat jelentett, mert nagy dolgo­kat végeztek gyülekezeteinkben. Nézz körül saját gyülekezetedben és sok olyan „névtelen” emberre bukkansz, aki nagy dolgokat végez az Úrért ma is. Ezek mind Krisztus munkatársai. Előfordul, hogy SOK kéz műve ala­kít EGY személyt. Pl. Isten megteremt egy pici gyermeket s világrahozatalá­­hoz felhasználja az orvost. Aztán fel­használja a prédikátort, hogy Isten szolgálatára felajánlja. Majd hívő szü­leit, vasárnapi iskolai tanítóját, iskolai tanítóit, és később professzorait hasz­nálja nevelésére. Igen, mindenkit fel­használ, aki felajánlja magát szolgála­tára. Emlékszünk arra a két emberre, aki Mózes imádkozó kezeit fenntartotta? S arra, aki Jézusnak elhozta a vemhet, mikor Jeruzsálembe vonult? Oly sok példát említhetnénk még. De ezek mind olyan munkatársai voltak Krisz­tusnak, mint te meg én, akik gyüleke­zeteinkben különböző megbízatással működünk, az énekkarban éneklünk, tizedünket Neki adjuk, imádkozunk... Szolgálhatjuk Megváltónkat a zajos csatatéren, vagy a néma csendben. Ő hív: legyünk munkatársai! Isten nem várja el tőlünk, hogy olyat tegyünk, amire nincs képessé­günk. S mikor munkába állunk, szá­míthatunk arra, hogy fáradtságunkat már itt e földön, s odaát is jutalmazza. Adná az Úr, hogy komolyan vennénk munkatársi szolgálatra való felszólítá­sát! Stradivári Antonió, a híres olasz hegedűkészítő így nyilatkozott: „Ha egy művész nyaka és álla közé veszi azt a hegedűt, melyet én készítettem neki, boldog lesz, hogy létezett, hegedűket készített, s kiváló munkát végzett egy Stradivári. Mert, míg Isten adja nekik a tehetséget, én adom hozzá hangsze­remet. Az Űr használ fel engem, hogy én segítsem őt. Ha tétlen lennék, Isten rabló lennék. Ürességet hagyva ma­gam után, hegedűk helyett. Mert Ő nem tudna hegedűket készíteni Stradi­vári Antonió helyett.” Kish j. Ernő (Magyarra fordította Mátrai Irma) — ■ ---------------------------------------------------------- ■ Rónay György JELENLÉT Nézz föl az égre: olt van felhők és csillagok közt. Pillants körül a földön: ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Áss le a föld alá: csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan. Mindenben látható.

Next

/
Thumbnails
Contents