Evangéliumi Hírnök, 1991 (83. évfolyam, 1-15. szám)

1991-01-01 / 1. szám

VOL. 83., NO. 1, JANUARY 1, 1991 83. ÉVF., 1. SZÁM, 1991. JANUÁR 1. Postmaster: Send address change to Hungarian Baptist Union of America, 2800 Fordham Rd., N.E. Palm Bay, Fla. 32905 — (USPS 716300) Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America Since 1908 Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja ______________________"AZ EVANGELIUM ISTENNEK H A T A L M A " (Róma 1:16)____________________ ÖRÖKKÉVALÓ AZ Ő KEGYELME Gondviselő Istenünk jóvoltából egy új esztendőbe, és vele a 20. század utol­só évtizedébe léptünk. Immár 1991-et írunk. A 100. Zsoltár 5. versének sza­vai jutnak eszünkbe, amelyeket a Zsol­tár szerzője Isten Leikétől ihletve így fogalmazott meg: „Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemze­dékről nemzedékre való az ő hűsége!” Hadd ragyogja be az új esztendőt Is-Talán egy évig A kiáltó szava elhallgatott, repedt nádakat ingat a szél. Nem zeng ének az Olajfák hegyén, a kerteken fehér már a dér, „a fejsze a fák gyökerén!” — Nem halljátok, milyen csikorogva fordul az esztendő a tengelyén? ítélettel terhes a jövő; annak, aki csak magának él dús lombozattal, de gyümölcstelenül: „a fejsze a fák gyökerén!” Mindegy az, hogy minek álcázzuk önzésünk üdezöld leveleit, a Gazda jár a szőlőskerteken, és megjelöli a fák törzseit... Ha a Vincellér elébe nem áll könyörgő szóval: „Hátha terem még?!” — vajon esztendő virradna-e még? Átszegzett keze tartja vissza — talán egy évig — tőlünk a fejszét! T Lukatsi Vilma tenünk jósága és örökkévaló kegyel­me. Történelmi események szemlélői és megtapasztalói vagyunk. Napjainkban népek, országok, rendszerek átalaku­lása megy végbe, szinte hihetetlen gyorsasággal. A történelem Ura óriási változásokat eszközöl a földön. Ő cso­dálatosan cselekedett Szövetségünk életében is. Az elmúlt esztendőben, Clevelandban Urunk jósága és kegyel­me folytán megvalósult a két amerikai Magyar Baptista Szövetség szervezeti egyesülése. A több éven át kitartó, egy­ségre törekvő fáradozás eredményre vezetett. Boldogság volt látni a testvé­ri megbocsátás jeleit, Isten Lelkének diadalmas munkáját népünk életében. Most már megbékélt, szabad szívvel, testvéri szeretetben és egységben szol­gálhatjuk Isten országának szent ügyét. Az Evangéliumi Hírnök és A Kürt egyesülve indulhat szent küldetésének betöltésére ebben az évben. Lelkipász­tor testvéreink: Novák József és dr. Herjeczki Géza, konvenciónk által föl­hatalmazva, havonként egymást vált­va végzik az immár kibővült lap szer­kesztését, szövetségünk és baráti körünk lelki épülésére. Testvéreinket ebben a nem könnyű szerkesztői fel­adatban igyekezzünk erkölcsi és anya­gi támogatásunkkal elősegíteni. Ifjúsá­gunk számára is igyekszünk helyet biztosítani, és ezért kérjük őket, hogy szerkesztő testvéreinkhez küldjék el a lap részére megírt cikkeiket. Igen nagy örömet jelentene számunkra egy aktív ifjúsági munka. Anyagi támogatásunk pedig lehetővé teheti lapunk eljuttatá­sát Magyarországra, Erdélybe és világ­szerte élő magyar testvéreinkhez. La­punk jellege továbbra is evangéliumi marad. Évközi tanácskozásunk alkal­mával, melyre februárban kerül sor Palm Bayban, a végleges kidolgozás­ra, a részletek megbeszélésére is időt szentelhetünk. Elsődleges missziós fel­adatunk megvalósításában közös erő­vel indulunk, mely a lélekmentés. Imádságos szívvel kérjük megbízó Urunk segedelmét magasztos felada­tunk megvalósítására. Egyik legfontosabb feladatunk az, amit Pál apostol is cselekedett, melyet így jelent ki: „De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett van­nak, elfelejtvén, azoknak pedig, ame­lyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annakoká­­ért tökéletesek vagyunk, ilyen értelem­ben legyünk: és ha valamiben máskép­pen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek. Csakhogy amire elju­tottunk, ugyanabban egy szabály sze­rint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk!” (Fii. 3:14-16) A Szentlélek által sugalmazott, áldott tanácsok ezek! Áldott eredményre vezetnek minket is, csak engedelmesen cseleked­jünk. Útmutatás és Krisztus nyomdo­kaiban való járás szabálya tárul elénk. Próbáljuk ezt naponként megélni! Istenünk csodálatos irgalmából mi is megtapasztaltuk, hogy a zsoltáros szavai, személyes bizonyságtételünkké lettek. Boldog, hívő életünk titka eb­ben a felismerésben van. És mi na-

Next

/
Thumbnails
Contents