Evangéliumi Hírnök, 1988 (80. évfolyam, 1-24. szám)

1988-01-01 / 1. szám

Postmaster: Send address change to Hungarian Baptist Union of America, 2800 Fordham Rd., N.E. Palm Bay, Fla. 32905 — (USPS 716300) VOL. 80., NO. 1. JANUARY 1. 1988. 80. ÉVF., 1. SZÁM, 1988. JANUÁR 1. Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America Since 1908 Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK H A T A L M A " (Róma 1:16) AZ IRGALMASSÁG ÉVE „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. ’’(Máté 5:7) A kínaiak minden évet egy állat ne­vével azonosítanak. 1987 a nyúl éve. Jövőre a sárkány évében leszünk. Én is szeretném a jövő évet jellemezni. Egy kellemetlen, durva, és önző vi­lágban élünk. Naponta olvasunk az ember elképzelhetetlen kegyetlensé­géről saját embertársa ellen. Sokszor eszembe jut Jeremiás siralma. „Csa­­ládrabb a szív mindennél, javíthatat­lan; ki tudná kiismerni.” Ebben a barbár világban gyengéd szívekre van szükségünk. Ezért ezt az új évet az „Irgalmasság Évé”-nek ne­vezem ki. Három tizenéves fiú szállt fel az au­tóbuszra New Jersey állam Trentoná­­ban. Az előttük levő ülést egy szegé­nyesen öltözött ember foglalta el. Nem beszélt senkivel, zárkózott volt. Mi­kor az autóbusz megállt ebédszünetre, mindenki leszállt, csak ez a magányos ember maradt ülve, a semmibe bámész­kodva. Az egyik fiú az emberhez for­dult és megkérte: „Gyere már le ve­lünk. Legalább nyújtózkodjál egy ki­csit.” A koldus elfogadta a meghívást. A fiúk ebédet is vettek neki. Beszélgetni kezdtek. Az egyik azt mondta: „Flori­dába megyünk egy hét végére, sütké­rezni a napban. Mindenki azt mond­ja, hogy szép a tengerpart Floridá­ban.” „Nagyon szép” — válaszolta a koldus. „Voltál már ott?” „Persze, hogy voltam. Ott éltem sokáig.” „Még mindig vannak rokonaid ott?” A zár­kózottság majdnem tapintható volt. Habozva válaszolt. „Nem... igazán nem tudom.” „Mi az, hogy nem tu­dod? állhatatoskodott a tizenéves. A barátságos modor és az őszinte érdek­lődés végül is letörte a magányosság kapuját. A koldus elmondta a történe­tét. „Sok évvel ezelőtt a bíróság az álla­mi fegyházba zárt. A feleségem egy igazgyöngy volt. Gyermekeim csodála­tosan szépítették az életünket. Mielőtt elvittek, azt mondtam a feleségemnek: ,Drágám, ne írj és ne látogass meg. Én sem fogom a kapcsolatot fenntartani. Ne tudják meg a gyerekek, hogy az apjuk egy börtöntöltelék. Ha találko­zol egy férfivel, aki szeret, házasodj meg.’ Ez sok évvel ezelőtt volt, fogal­mam sincs, hogy mi történt a csalá­dommal. Én sohasem próbáltam kita­lálni. írtam egy levelet, mielőtt a bör­tönből kikerültem. Az öreg címet hasz­náltam, ami Jacksonville külkerületé­­ben van. Azt írtam, hogy én azon az autóbuszon leszek, amely keresztül megy a városon. Megkértem a felesé­gemet, hogyha még mindig szeret, és a családba való visszafogadásra van le­hetőség, akasszon ki egy fehér ruha­darabot az öreg tölgyfára az udvar­ban.” Az ebédszünetnek vége volt. Min­denki visszament helyére. Mikor Jack­sonville közelébe értek, ott volt a nagy tölgyfa. A fiatalok nevetni és kiabálni kezdtek. Izgatottan ölelgették az újon­nan szerzett barátjukat. Nem egy fehér ruha lebegett a tölgy­fán, hanem fehér lepedők, egy menyasz­­szonyi ruha, egy férfi ir.g, és fehér pár­nahuzatok táncoltak a szélben. Az egész fa fehéren csillogott. Ez az igaz történet a háttere az Or­lando Tony híres énekének: „Köss egy sárga szalagot az öreg tölgyfa kö­ré.” Boldogok az irgalmasok. így bánik velünk a jó Isten. Ézsaiás próféta sokszor beszél Izrael népének az Isten irgalmáról. „Egy rövid szem­­pillantásra elhagytalak, de nagy irga­lommal összegyűjtelek. Túláradó hara­gomban egy pillanatra elrejtettem elő­led arcomat, de örök hűséggel irgalma­­zok neked — mondja megváltó Urad” (54:7, 8). Pál apostol hálásan kiált fel: „De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket sze­retett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisz­tussal együtt — kegyelemből van üd­vösségetek” (Eféz. 4:5). Ebben az új évben el kell ismernünk gyöngeségünket és tehetetlenségünket az élet kegyetlenségével szemben. Egy reményünk van. „Ments meg” — kéri a zsoltáros — „a te kegyelmed szerint”. Az irgalmasok mindig tudatában vannak a körülöttük élő embereknek és velük éreznek. Ezt Jézustól tanul­ták. „Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa fek­szik és lázas.” Látta! Ez jellemző volt rá. Bárhol is volt, éber szemei mindent láttak. Érezte az emberek gondolatát, megesett a nyomorukon, könnyezett az elhagyottságukon. Mi sokszor szem­ellenzőt viselünk, ahogy az emberek közt élünk. Sok éven keresztül együtt vagyunk vasárnap reggel és alig tud­juk a nevüket, még kevésbé a történe­tüket vagy problémájukat. Nem hall­juk a néma panaszt, a szótlan szén-

Next

/
Thumbnails
Contents