Evangéliumi Hírnök, 1987 (79. évfolyam, 1-24. szám)

1987-01-01 / 1. szám

Postmaster: Send address change to Hungarian Baptist Union of America, 280ft Fordham Rd., N.E. Palm Bay, Fla. 32905. — (USPS 716300) VOL. 79., NO. 1. JANUARY 1. 1987. 79. ÉVF., 1. SZÁM, 1987. JANUÁR 1. Újév napján figyelmünket az időre fordítjuk. Eszünkbe jut a zsoltáros és Péter apostol állítása: „Mert az Úrnál egy nap olyan, mint ezer esztendő és ezer esztendő mint egy nap” (Zsolt. 90:4; II. Péter 3:8). A két bibliai író nem mondja meg, mi az idő. Csupán arra mutat, hogy az Úrnál nincs idő. Ő az idő felett áll. Az ember részére van idő, mert az 1 — Jövőbenézés I Mint ködbejáró, aki mit se láthat, • f Csak néz, és itt-ott imbolygó nagy árnyak ] • Jelzik felé, hogy jár ott valaki, ( ! Vagy mint a vak, ki látó szem hiányán í I Tapogatózva jár e földi pályán, ( Ügy nézek én előre, s hallani, Amint az új év eltakart alakja t Előbbre jő és győzelmet aratva A legyőzött ó év felett megáll, És átveszi világunk birodalmát, ] És elkezdi gyakorolni hatalmát, j És nem tudjuk, hogy mit hoz, mit kínál, j És nem tudjuk, hogy mily titkot melenget, Mily örömök, gyászok, bajok teremnek jöttén, ha majd ő is csak eltűnik, Mint minden itt, e nagy múlandó élet, A komoly gondok, a kis semmiségek. Az ó év is, az új is, megszűnik. \ Jövőbenéző szemeim sugára \ Mégis fényt lát, reményt az éjszakába’, t Szilveszterek búcsúzó éjjelén. | Van Istenünk, Ő jó hozzánk, vigyáz ránk, ) Könnyű Vele győzelmes, földi pályánk, i Nincs ködös út, vakság, de van: remény! ; A múlandóság örök életté lesz, I Elérkezünk az Isten hű szívéhez. ( S míg itt járunk, Ő békét nyújt, hitet, j ...Köszöntsük hát örömmel ezt az évet! ^ Zengjen a nagy üdvözlő, csengő ének: : Új évet, jót, mindenkinek szépet! : Kárász Izabella Űj év! ember képes észlelni a változást, a nappalt, az éjjelt; a tavaszt és az őszt; a növekedést, a korosodást és az elmú­lást. Ezzel a tudatos észleléssel az ember azonban nem tudja megmagya­rázni az idő természetét és lényegét. Az idő leírására van elég találgatás, elmélet és kísérlet. Egyik sem határoz­za meg az időt. Az „idő gyorsan fut”, „az idő a negyedik dimenzió”, (Ein­stein) „az idő viszonylagos” „az idő olyan, mint a tér, végtelen”, — így ol­vassuk és halljuk. Úgy tűnik, hogy az „idő fut”, de az is lehet, hogy az idő, mint a tér áll és mi futunk. Hogy az időt tudatosan észlelő ember valaha is képes lesz meghatározni, hogy mi az idő, azt nem tudjuk. Részünkre ez talán nem is fontos. A fontos a válto­zás, az alkotás, a lehetőség, ami az „időben” végbemegy. Az előbbi mondatot úgy is értelmez­hetjük, hogy a kérdés nem az, hogy mi az idő, hanem az, hogy mit teszünk, mivel foglalkozunk, milyen hasznos te­vékenységgel töltjük ki időnket. Ahogy a térben egy helyben állás mozdulat­lanság, úgy az időben a tétlenség egy helyben topogás, előhaladás nélküli lét. Az idő alkalom emberiségünk kitere­­bélyesítésére. A belénk oltott isteni szel­lem, a „tehetségünk” képesít arra, hogy alkossunk. Alkossunk valamit, ami az emberiség életét gazdagabbá, nemesebbé, megelégedettebbé és bol­dogabbá teszi. Alkossunk olyant, amit az idő vasfoga nem rág el. Ahogy egy mozdulatlan tárgynak a tér gyakorlatilag nem sokat jelent, úgy a tétlenségnek az idő létezése jelentő­ség nélküli. Az időt lehet mérni tevé­kenységgel és nemcsak órával és nap­tárral. II. Ezek a megállapítások helyzetünk és munkásságunk komoly átvizsgálá­sára késztetnek. Állunk az idővel együtt, vagy haladunk az időben? Moz­dulatlan anyag vagyunk, vagy élettel­jes, mozgó teremtések? Működésünkkel egyrészt magunk­nak használunk, másrészt, mint Isten munkatársai, dicsőséges kötelességet teljesítünk. A testileg nem mozgó em­ber elgyengül, és nehezebb feladat vég­zésére képtelen lesz. A lelkileg tétlen ember a lelki épség és egészség dolgá­ban elmarad. Aki a legtöbbet dolgozik, a legnagyobb terhet viseli, a társada­lom és a gyülekezetek rendszerint arra bízzák az újabb feladatok végzését. Ez a tünet azért van, mivel a tétlen ember tényleg gyenge és még ha szeretne is megfelelni a beléje vetett bizalomnak, ehhez nincs elég ereje és gyakorlata. Aki sokat tesz, attól többet várnak az emberek. Akik nem tevékenyek, arra nem mernek munkát bízni. A munka nemcsak nemesít, hanem erősít is. A testileg gyenge ember panaszko­dik. A lelkileg tétlenek és tehetetlenek is panaszkodnak, hibát keresnek és vá­daskodásban élik alig pislogó lelki éle­tüket. A lelkileg eleven, életerős hivő nem az emberektől várja a megbízatást. A megbízatást akkor kapta, amikor meg­tért és Krisztus tanítványa lett. A mun­ka, amire Krisztus elhívta a bizonyság­tevés. A bizonyságtevéshez nem kell

Next

/
Thumbnails
Contents