Evangéliumi Hírnök, 1986 (78. évfolyam, 3-24. szám)

1986-02-01 / 3. szám

Postmaster: Send address change to Hungarian Baptist Union of America, 2800 Fordham Rd., N.E. Palm Bay, Fla. 32905. — (USPS 716300) VOL. 78., NO. 3. FEBRUARY 1. 1986. __________78. ÉVF., 3. SZÁM, 1986, FEBRUÁR L Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America Since 1908 Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA" (Róma 1:16) “En és az én házam az Úrnak ” (Józsué 24:15) Józsué, Mózes utóda Kánaán földjé­nek az elfoglalása után mintegy vég­rendeletül, válaszút elé állította Izrael népét. A föld meghódítása nem volt könnyű. Súlyos veszteségek árán sike­rült az elfoglalás. A győztes harcokkal azonban nem hárítottak el minden ve­szélyt. A földdel együtt Izrael népe bir­tokába került a leigázott nép szokása, vallása és társadalmi életmódja. Meg­ismétlődött az, amit a történelem tudó­sok rég megállapítottak, hogy egy győz­tes, alacsonyabb civilizációjú nép áldo­zatul esik a legyőzött magasabb művelt­ségnek. A pusztai vándor zsidó nép átvette a városi nép szokásait és erköl­cseit, köztük a bálványok tiszteletét. Józsué emlékeztette az összegyűlt zsidó vezetőket az Úr munkájára és segítségére s kérte őket, hogy maradja­nak hűek a Mindenhatóhoz. Ekkor tette a nagy nyilatkozatot: Ti. zolgál­­hattok idegen isteneknek, “én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.” I. Mutatja ez a kijelentés Józsué erős meggyőződését. A társadalmi szoká­sok nagy hatással vannak viselkedé­sünkre. Ugyanolyan erős a tömeg, a mennyiség befolyása. Ha “mindenki azt teszi”, akkor azt mi is helyesnek ítéljük és a legtöbb ember nyugodt lelki­ismerettel követi a tömeget. Erre a “mindenkire” célzott Józsué a beszédé­ben, s ezzel azt mondta: Nem az a fontos és irányadó, hogy a hitetlen többség mit tesz, hanem az, hogy mit kíván tőlünk az Úr. Nehéz a társadalmi szokások hatása ellen küzdeni s nem könnyű “másnak”, “egyedülállónak” lenni. Hogy társas lé­nyek vagyunk, ez azt jelenti, hogy be akarunk illeszkedni a körülöttünk lévő egyének, szomszédok szokásaiba. Irtó­zunk attól a gondolattól, hogy ember­társaink “különcködőnek” tartsanak. A kérdés, amelyre minden hívőnek válaszolnia kell ez: Ki szabja meg élet­módja törvényét, a társadalom, vagy az Isten Igéje? Ha Isten beszéde ellen­kezik a világiasság törvényével, a hivő tudja, melyiket kell választania élete zsinórmértékéül. Ha Isten törvényét JÉZUS KEZEI A Bruxelles-i csonkakarú Jézus-szobornál Ti vagytok az én kezeim, hogy élhessek és cselekedhessek örökké... Ti vagytok az én kezeim, akikben elérek a messziségek távoláig. Ti vagytok az én kezeim, akikben újra átszögeztetem, hogy gonoszt ne cselekedjetek, Ti vagytok az én kezeim, akikkel átölelek ezredéveket, akikkel újra összegyűjtők kínt, mosolyt, júdásos árulást és péteri önfeláldozást. Ti vagytok az én kezeim és tibennetek újra megtestesülök, hogy legyetek ti is messiások, fájdalmak útján járók, terhekbe görnyedők, világ alakítók és magukat áldozok. Ti vagytok az én kezeim, mert folyondárrá lettek a kezek, bűnöknek, bánatoknak zavarosfolyamaivá s csak a krisztusi kéz segít. Ti vagytok az én kezeim, akikkel újra egybeépítem az eget a Földdel. Horváth Loránd választjuk, akkor nem csupán a ma­gunk, hanem a világ helyzetén is javít­hatunk. Erős meggyőződésű és jellemű Jó­zsuákra van szüksége ma is a világnak, akik ki merik mondani: más tehet, amit akar, de mi az Úrnak szolgálunk. II. Ne hagyjuk figyelmen kívül az idé­zett mondásban azt a részt: “az én há­zam”. Ez a kifejezés Józsué házanépét jelzi. Az én családom, feleségem, gyer­mekeim, szolgáim, az Urat tiszteljük és imádjuk. Benne van ebben a néhány szóban az is, hogy Józsué ura volt há­­zanépének és otthonának. A család az első hely, ahol a férj megmutathatja jellemét. Gondosko­dik, a kenyérkeresettel biztonságba he­lyezi feleségét és gyermekeit. Ilyen mó­don megszerzi az erkölcsi alapot arra, hogy házanépe szószólója és vezetője legyen. Pál apostol megírta, hogy a gyülekezeti vezetésre, társadalmi mun­kára az alkalmas, aki tulajdon házát jól kezeli (I. Tim. 3:12). Józsué a “háznép” említésével a csa­lád elsőbbségét emelte ki a nemzeti élet­ben. A család az a “sejt”, amelyből az egészséges társadalom és az erős nem­zet épül. Példaként áll előttünk a ha­talmas kínai nemzet több, mint ezer­milliós lakosával. Kínában a család és az ősök tisztelete nemzeti hagyomány és kötelesség. Ez a nemzet nemcsak a legnépesebb, hanem a legrégibb ország is, közel 4000 éves történelmével. Az erős családi egység erős nemzetet te­remtett. Nem gondoljuk, hogy Józsué diktá­­tori módszerrel vezette családját. Is-

Next

/
Thumbnails
Contents