Evangéliumi Hírnök, 1985 (77. évfolyam, 1-24. szám)

1985-01-01 / 1. szám

Postmaster: Send address change to Hungarian Baptist Union of America, 2800 Fordham Rd., N.E. Palm Bay, Fla. 32905. (USPS 716300) VOL. 77., NÓ. 1., JANUAR 1. 1985 77. ÉVF., 1. SZÁM, 1985. JANUÁR 1. Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America Since 1908 Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja "AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA" (R6mal:16) AZ ÉLET ÉS HALÁL ÚTJA — Mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem meg­foghatatlan számodra és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod: Ki megy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük? Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mon­danod: Kicsoda kel át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük? Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt! Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Urat, jáij az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezé­seit és döntéseit, és akkor élni és szapo­rodni fogsz, mert megáld téged Is­tened, az Úr azon a földön, amelyrebe­­mégy, hogy birtokba vedd. De ha elfor­dul a szíved és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelen­tem nektek már most, hogy menthetet­lenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahová most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Tanúként hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy elétekbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is! (V Mózes 30:11 — 19) Negyven éven keresztül vezérelte Mózes az izraelitákat. Egyiptomból, a rabszolgaság földjéről a Sinai pusztán keresztül az ígéret földjéhez vezette őket. A jövő ígéretekkel terhes, de vi­harfelhők takaiják az eget. Újévi gondolatok Mózes, életének végefelé közeledik. Az idős pátriárka összehívja az Izráel fiait és egy felejthetetlen sorozatban bi­zonyságot tesz az Isten akaratából való életről, és a fenntartás nélküli biza­lom titkos erejéről. A nagy vezér hattyúdala az élet és halál útjával záródik be. Az Isten jelen­léte életet jelent. Ha az ő ereje nem árnyékozza be a napjainkat, halál vár reánk. A nagy sokaság lenyűgözve hallgat­ja Mózes tanítását a családról, az Isten imádásáról és a törvény betöltéséről. Lassan kétség és félelem vette a népet körül. Senki sem tud ezeknek a köve­telményeknek eleget tenni! A bizony­talanság mint egy felhő tükröződött a szemükben. Mózes igyekszik megnyugtatni a né­pet. Hát figyeljetek ide, az Isten szerinti vallásos élet nem megfoghatatlan és elérhetetlen számotokra! Kenyeret szelt édesanyám Sokszor el-elnéztem napbarnított kezét, Midőn az asztalnál friss kenyeret szelte. Balkeze tartotta az Isten áldását, Jobbkezébe pedig az éles kést vette: Felnézett az égre fénylő két szemével, Csak egy pillanatra. Keze meg-megreszket... Aztán csendesen éles kés hegyével Ráírt a kenyérre látatlan keresztet. Kereszt a kenyéren. Áldás a kenyérben. Mi elvettük tőle azon melegében. A kenyértől felnőtt jó anyám családja; S a kereszttel lettem Krisztusban megváltva! Békefi Pál JSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Az igazi vallás nem mennyben van. Hányszor szeretnénk az Istent a menny­be száműzni. “Úgy élek ezen a földön, ahogyan tetszik. Majd törődök az Istennel a halál után.” Vigyázzunk azokra a prédikátorokra, akik annyira teletömik a fejünket a mennyei arany utcákkal, hogy elfelejtjük követni az Urat ezen a földön. A hivő életet nem a tengeren túl lehet megtalálni. Évekkel ezelőtt egy missziós konfe­rencián vettem részt. Sokan felszólal­tak a misszió érdekében. “A világban annyi a pogány. Küldjünk misszioná­riusokat az Űr igéjét hirdetni. Semmi sem olyan fontos, mint a missziót támo­gatni.” A délutáni programban szó jött arról, hogy az egyik helyi városban a vasműveket leállították. Sok a munka­­nélküli. Egy otthont kellene felállítani, ahol a gyülekezetek segítenék a mun­­kátlanokat és nélkülözőket. Mikor sza­vazásra került a sor, ezt az indítványt nem fogadták el a gyülekezetek. Sokszor a családunkban, a szom­szédságunkban szükség lenne a mi bi­zonyságtételünkre és szeretetünkre. De mi csak a gyülekezeten belül, a szószéken, a bizottságokban mutatjuk meg a hitünket. Akik legközelebb van­nak hozzánk, legkevésbé érzik az Isten jelenlétét az életünkben. “Sőt, inkább nagyon közel van hoz­zád az ige.” Te ismered a bibliát. “A szádban van.” Olvastad és tanultad a bibliát. Tudod, mit mond az Isten. “És a szívedben van.” Érezd, hogy ez az igazság. A hivő élet szép és jó. Most cselekedetekkel bizonyítsd be,

Next

/
Thumbnails
Contents