Evangéliumi Hírnök, 1984 (76. évfolyam, 1-24. szám)

1984-01-01 / 1. szám

VOL. 76., NO. 1. JAN. 1. 1984. 76. EVF., 1. SZÁM, 1984. JAN. 1. Postmaster: Send address change to Hungarian Baptist Union of America, 748 Fordham Rd., Palm Bay, Fla. 32905. — (USPS 716300) Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America Since 1908 Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK H A T A L M A ” (Róma 1:16) TANULSÁGOS ÚJÉVI ESEMÉNYEK Boldog újévet mindenkinek tu­dunk kívánni, de adni nem bírunk senkinek. Az igazi boldogság forrása egye­dül Isten és Ö adja azt minekünk az Úr Jézus Krisztusban való hitünkön keresztül. De van, amit nekünk kell tenni, hogy életünk alkalmas legyen arra, hogy Isten betölthesse igazi boldogsággal. Figyeljünk meg egy néhány újévi eseményt, amely meg­van említve a Bibliában a mi tanul­ságunkra. Újév lehet: I. Az Újonnan Kezdés Ideje. “És lön ... az első hónak első napján fel­­száradának a vizek a földről ...” (I. Mózes 8:13.) Tizenegy hónapig volt Nóé és családja bezárva a bárkába az állatokkal. Igénk szerint újév napján nyitotta ki először a bárka fedelét. Kijönni a bárkából csak a következő hónap 27-én lehetett. El lehet képzelni, hogyan érezték magukat. Sehol nem volt egy ház, egy szomszéd, egy üzlet, egy út. Raj­tuk kívül nem láttak egy másik élő egyént. De láthattak sok romlásnak indult hullát. Mindent, ami szüksé­ges a mindennapi élethez, újonnan kellett kezdeni. De Isten ott volt. Nóé ezt tudta és azonnal oltárt épí­tett és áldozott Istennek. Mivel Is­tennel történt az újonnan kezdés, jók lettek a következmények. Kedves testvéreim, lehet, hogy az elmúlt esztendő mint özönvíz volt életetekben. Betegség, munkanél­küliség, adósság, a megélhetés gondja, haláleset, stb. majdnem el­borított. Napokig a veszély vize ál­landóan növekedett. A reménytelen helyzet talán még a hiteteket is meg­rendítette. Lehet, hogy még a mai kilátás sem az, amit szeretnétek látni. Az esztendő első napján nyisd ki elzárkózásod födelét és nézz körül. Ne csak a bajaidat lásd meg, hanem lásd meg Istent, Aki meg­ígérte, hogy soha nem hagyja el az övéit. “Megemlékezék pedig Isten Noéról.” Rólad sem feledkezett el. ALFRED TENNYSON RING IN THE NEW . . . Ring out, wild bells, to the wild sky, The flying cloud, the frosty light: The year is dying in the night; Ring out, wild bells, and let him die. Ring out the old, ring in the new, Ring happy bells, across the snow: The year is going, let him go: Ring out the false, ring in the true. Ring out the grief that saps the mind, For those that here we see no more; Ring out the feud of rich and poor. Ring in redress to all mankind. Ring out a slowly dying cause, And ancient forms of party strife; Ring in the nobler modes of life, With sweeter manners, purer laws. Ring out the want, the care, the sin, The faithless coldness of the times; Ring out, ring out my mournful rhymes, But ring the fuller minstrel in. Ring out false pride in place and blood, The civic slander and the spite; Ring in the love of truth and right, Ring in the common love of good. Ring out old shapes of foul disease; Ring out the narrowing lust of gold; Ring out the thousand wars of old, Ring in the thousand years of peace. Ring in the valiant man and free, The larger heart, the kindlier hand; Ring out the darkness of the land, Ring in the Christ that is to be. A fenti verset olvassák el az angol nyelvben nem nagyon jártas olvasóink is, ha kell szótár segítségével, hogy a szavak szépségét és a gon­dolatok gazdagságát élvezhessék. Kezdjük az újévet Istennel, áldoz­zunk neki szívünk hálájával, enge­delmeskedjünk neki és Ö megáld minket. Az újév lehet minden egyén részé­re: II. A Felszabadulás Ideje. “Az el­ső hónap első napján határozá el a Babilóniából való feljövetelt.” (Ezsdrás 7:9.) Az Ezsdrás veze­tésével és elhatározásával alakult meg a fundamentom, amelyre épült az Izraelitáknak a fogságból való felszabadulása. Az elhatározás újév napján történt. Ma is történnek újévi elhatározások, de sajnos, sokaknál csak napokig tartanak. Ezsdrás véghez vitte elhatározását azért, “mert erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Űr törvé­nyét.” Mivel “az ő Istenének rajta nyugovó jó kegyelme szerint” csele­kedett, nemcsak kivezette a népet a fogságból, hanem nagy szerepet töltött be az ország újraépítésében. Jézus Krisztus azt mondta: “Mindaz, aki bűnt cselekszik, szol­gája a bűnnek.” (János 8:34.) Péter apostol így mondta: “Mert akit va­laki legyőzött, az annak szolgája lett.” (II. P. 2:19.) Nézzük meg sa­ját érzelmeinket, gondolatainkat, vágyainkat. Mi uralkodunk azokon, vagy azok uralkodnak rajtunk? A mi cselekedeteink bizonyítják, hogy kinek, vagy minek engedelmeske­dünk. Pál apostol ezt mondta: “Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben úgy, hogy engedelmes­kedtek kívánságának.” (Róma 6:12) “A lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne teljesítsétek.” (Gál. 5:16.) A testnek cselekedetei felvan­nak sorolva Gal. 5:19-21-ben. A 22. versben pedig megtaláljuk a Lélek-

Next

/
Thumbnails
Contents