Evangéliumi Hírnök, 1980 (72. évfolyam, 1-24. szám)

1980-01-01 / 1. szám

VOL. 72., No. 1. JANUARY 1, 1980 (USPS 716300) 72. ÉVF., 1. SZÁM, 1980. JANUÁR 1. ser rm Tummi» Vitéz Ferenc Reformátusok Lapja 493 Amboy Avenue, Perth Amboy, N.J. 08861 Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America _______________ m Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja “AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK H A T A L M A ” (Róma 1:16) ßt7D IJjRA pLETED [{rISZTUSRA Új év napján ország-világszerte so­kan sokszor, a világ minden nyelvén elmondják ezt a köszöntést: Boldog új évet kívánok! Távoli családtagok­nak, barátoknak, ismerősöknek üd­vözlő leveleinkben már hetekkel előtte számtalanszor leírtuk. Sokszor csak a szavak kezdőbetűivel írjuk, mert ezt a rövidítést minden magyar megérti: B.U.É.K. — Boldog Új Evet Kívánok! De hivő körökben van ennek a jól ismert rövidítésnek egy más újévi je­lentése is: Bízd Újra Életed Krisz­tusra! 1980-ra, ez új esztendőre tegyük meg ezt a jelmondatot újévi prog­­ramunká! Ezzel köszöntsük ma egy­mást és ez legyen újévi jókívánsá­gunk: Bízd Újra Életed Krisztusra! Vizsgáljuk meg mit is jelentenek ezek a szavak? * BÍZD A bizalom a hitnek egy alkotó ré­sze, a hit egyik megnyilatkozása. Korunkat a félelem korszakának is szokták nevezni, és nem ok nélkül. Félünk a holnapról, mert nem tud­juk mit hoz reánk. Félünk egy soha nem látott világkatasztrófától. A harmadik és minden eddiginél na­gyobb, borzalmasabb világháború­tól. Félünk a kísértésektől, amelyek körül vesznek. Félünk egymástól, mert a másik bűne, bukása ránk is hatással lehet. Sokan félnek egy éj­szakai telefontól, egy nem várt táv­irat érkezésétől. Végső fokon félünk és félhetünk önmagunktól is. A ma­gunk gyengeségeitől. Még sorolhat­nám a félelemnek valóságos és kép­zelt okait sokáig. De Urunk Jézus azt mondja: “Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!” (Mrk 6:50.) Dávid igen nyomorúságos körül­mények között írta az 56. zsoltárt. Mégis azt írja a 4. versében: ‘‘Mikor félnem kellene is, én bízom teben­­ned. ” Tegyük ezt mi is az új eszten­dőben. Még ha félnem kellene is, ha ezer és egy okom lenne a félelemre, még akkor is, én bízom tebenned Uram! ÚJRA Akik még soha nem helyezték bi­zalmukat az Úr Jézus Krisztusba, te­gyék meg ezt ma, az új esztendő első napján, de tegyék meg örökre és visszavonhatatlanul. Ez a felszólítás elsősorban hívők­nek szól. Ha már tapasztalatból is tudod az énekíró szavait: ‘‘Jézus, mily jó benned bíznia . ./’’Tedd meg ezt újra. Akik Őbenne bíztak még soha nem csalatkoztak. Mint aho­gyan a házassági fogadalmat csak egyszer teszi meg az ember, a me­nyegzője napján, de a hitvesi hűség­nek és a bizalomnak napról-napra a tanújelét adja; így kell ezt a lelki éle­ben is. Szívünket egyszer adjuk át Jé­zusnak, de a beléje vetett bizalmun­kat egy életen át gyakoroljuk. * ÉLETED Mit jelent ez a szó? Azt jelenti, hogy az Úr Jézus nemcsak a már szá­modra is kellemetlenné vált bűnei­det kéri, hanem az egész életed min­denestől. Sokan jönnének Jézushoz bűneikkel, terheikkel, de csak azért, hogy azután bűnös életüket tovább folytassák. Ez így nem megy. Urunk Jézus egy egész életet adott érettünk, cserébe ő is egész életet kér. Éppen ezért Bízd Életed Újra Krisztusra! Hadd tegyem most a hangsúlyt erre az utolsó szóra: * KRISZTUSRA Tehát nem emberekre, nem a lelkipásztorra, nem az egyházra, ha­nem egyenesen és közvetlenül az élő Jézus Krisztusra, akiben van a mi váltságunk az Ő vére által és bű­neinknek bocsánata. Aki azt ígérte övéinek: ‘‘Én örök életet adok nékik', és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én ke­zemből” (Jn 10:28). A zsoltárossal mondom: ‘‘Dicsérem az Urat az ő ígéretéért. Istenben bízom, nem ÉNEK AZ ÜJ ÉVBEN Fölszállok hozzád, magas sziklaszálam, Te változatlan minden változásban. — Én Istenem! Csak Tégedet ölelve Száll nyugalom, száll bizalom szívemre, Látván idődnek örvénylő folyását, Esztendeimnek sebes elfutását. Fövényszem én, e zúgó habba vetve, Honnan vegyek szót hála-énekembe? Kegyelmedet, Uram, mikép dicsérjem? A múlt évvel, hogy nem fogyott el éltem . . . Hogy napról-napra, habról-habra átvisz, S elértem ím ez új év hajnalát is. Búban, veszélyben őrizőm Te voltál, Szívem ha vérzett: föllbém hajoltál. Adtál sebet, de azt be is kötözted, Be azt is, amit emberek ütöttek, S bár vágyaimból vágyak még maradtak Legyen úgy minden, ahogy Te akartad! Ez esztendőt is leteszem kezedbe, Én lábaimnak ösvényt Te mutass, Te. Vezess, Uram s amit Te rám bocsátasz, Nem félek én, legyen bár száz halál az: — Óh, engem a sír bízvást eltakarhat, Megnyugtat ott is az, hogy Te akartad! Hadd ölellek hát, erős sziklaszálam: Te változatlan minden változásban. S neved a nyert diadalom szavával Az elzúgó időben hadd kiáltsam! Mert mit szívemnek — ha Te vagy vezére — Évek hatása, évek szülése! SZABOLCSRA MIHÁLY

Next

/
Thumbnails
Contents