Evangéliumi Hírnök, 1979 (71. évfolyam, 1-22. szám)

1979-01-01 / 1. szám

VOL. 71., No. 1, JANUARY 1, 1979 71. ÉVF., 1. SZÄM, 1979. JANUÁR 1. “Az Evangélium Istennek hatalma " (Róma 1:16) ŐRSÉGVÁLTÁS “ÉS TE, EMBERNEK FIA ŐRÁLLÓUL ADTALAK” (Ezékiel 33:7.) DR. UDVARNOKI BÉLA HUNTER-VADÁSZ JÁNOS a nyugalomba vonult szerkesztő az új szerkesztő Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség 70. jubileumi közgyűlésén Torontóban, dr. Udvarnoki Béla tv., az Evangéliumi Hírnök szerkesz­tője magas korára való tekintettel lemondott a lap szerkesztéséről. Dr. Udvarnoki Béla testvért gyer­mekkorom óta ismerem. Különös ünnepnap volt mikor gyülekezetün­ket meglátogatta és szolgált az Igé­vel. Magyarországon, eljövetele előtt, a Budapesti Baptista Teoló­giai Szeminárium igazgatója és a kispesti gyülekezet lelkipásztora volt. Távozása nagy veszteség volt a ma­gyarországi baptista misszió szá­mára. Dr. Udvarnoki Béla testvérünk 1947 óta él az Amerikai Egyesült Államokban. Szövetségünk munká­jába nyugdíjba vonulása után 1963- ban kapcsolódik be, 1968-tól kezdve pedig éveken át Szövetségünk elnöke volt. Testvérünket 1978 szeptember havában meglátogattam otthoná­ban a North Carolina-i Murfrees­boro városkában, ahonnan testvé­rünk igen hasznos tanácsokkal indí­tott el a szerkesztés munkájába — én kérdeztem, ő bölcsen felelt, tanított. “Az Evangéliumi Hírnök szerkesz­tését 1967 október havában kezd­tem, Molnár Antal lelkipásztor hir­telen elhunyta után. A szerkesztésnél sok szempontot kellett figyelembe vennem: pl. olva­sóink igényeit (a legtöbb olvasó idő­sebb magyar testvérünk), akik nem kívántak egy teológiai lapot, hanem közleményeket és híreket. Figye­lembe kellett venni azt a tényt, hogy az amerikai és kanadai magyar bap­tista ifjúság már nem nagyon olvassa a magyart. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a lapot főképpen baptista, bibliás hívők olvassák. Sok olvasó nem kívánt filozófiai elmélkedé­seket. Arra törekedtem, hogy magyarság szempontjából, különösen ami a helyesírást illeti, a lap jó legyen. A szerkesztés munkája nem ment mindig símán. Akadtak kifogásolók.

Next

/
Thumbnails
Contents