Evangéliumi Hírnök, 1977 (69. évfolyam, 1-24. szám)

1977-01-01 / 1. szám

VOL. 69. No. 1., JANUARY 1. 1977 69. ÉVF. 1. SZÁM, 1977. JANUÁR 1. Vitéz Ferenc jj Reformátusok Lapja 493 Amboy Avenue, Perth Amboy, NJ. 08861 s':| Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja “Az Evangélium Istennek hatalma Üj esztendő Uj esztendő első napján óriási kérdőjel áll az emberek milliói előtt. Mit hoz az újév? Sokan jövendőmon­dókhoz fordulnak ilyenkor, mert tudni szeretnék: mi lesz? A keresztyén ember viszont nyu­godtan néz a jövő elé, mert Isten kezében biztonságban érzi magát. Nem fél a jövőtől. A Szentírás leg­első könyvében, de a legutolsó köny­vében is ott találjuk e két szót: “Ne féljT Isten igen sok esetben bátorít Az idő rostájában Kezében óriási rostával All az idő és rostál egyre, Világokat szed és rostál ki Vidáman és nem keseregve, S búsul csak az, akit kihullat. S aki kihull megérdemelte, Az ocsut az Idő nem szánja, Aszott, nemzetek, hűlt világok, Tört életek miazmás vágya Halálra-valók s nem kár értük. Szóljak próféták új szavával: Nem kik mertek tagadni múltat, De kik nem magvak a Jövőnek Mindig azok, akik kihullanak: Világok, népek, girhes eszmék. Fonnyadtak, összezsugorodtak, (így szól az új próféta ének) Az Úr, az Idő áll örökké, De elmúlnak a renyhe népek S velük együtt a tiszta Lothok. O, aszottak, be nem teltek S ó, magam is faj-sorsom osztván, Be igazságszerint hullunk ki A kegyetlen óriási rostán, Kedvét nem töltvén az időnek. Ady Endre egyeseket, többeket, sőt egész soka­ságot e szavakkal: “Ne félj7”; “Ne féljetekr Az ember igen hajlamos a féle­lemre. Fél a gondoktól, bajoktól, betegségtől, elhagyatottságtól, öreg­ségtől. A keresztyén ember tudja, hogy “. . . azoknak, akik Istent szere­tik, Isten mindent javukra mun­kál ...” (Róma 8:28, eredeti fordí­tásból); ezért nem fél az említett dolgoktól, sőt — amitől milliók és milliók rettegnek — a haláltól sem fél, mert amikor a halál árnyékának völgyén kell átmennie, Isten ott is vele van. (23. Zsolt. 4.) Az új esztendő elérkeztével mögöt­tünk hagytunk egy letűnt esztendőt, tehát az új esztendő a múlandóság hirdetője is. E földön minden mú­landó, kivéve az ember lelkét. De e földttől távol vannak örökös dolgok is. Örökös dolgok és változhatatla­­nok! “. . . a láthatók ideigvalók, a láthatatlanok pedig örökkévalók...” ■ (II. Kor. 4:18.) Isten örökkévaló. (És. 40:28.) Sok bibliai vers bizonyítja Isten örökkévalóságát. Isten előtt ezer esz­tendő annyi, mint egy nap. (II. Pét. 3:8.) Isten gyermeke nem fél, mert Atyja a mennyekből vigyáz reá, gondját viseli. Bármi érné is földi életében, tudja, hogy Atyja el nem hagyja, sőt nem is hagyja feljebb megpróbálni, mint elhordozni tud­ná. És ha Isten velünk, kicsoda el­lenünk? Az Úr Jézus örökkévaló. (Zsid. 13:8.) A mi Urunk ott volt a teremtés kezdetén. Mindenek őreá vonatkoz­tatva lettek és nála nélkül semmi sem lett. “Kezdetben vala az Ige.” Hát félhet az, akit az Úr Jézus annyi­(Róma 1:16) ra szeret, hogy érte, a bűnös embe­rért, életét áldozta? Az Úr Jézus megváltott gyermeke nem félhet semmitől és senkitől, mert ígérete van, hogy Megváltója vele van min­den napon (Máté 28:20.) és mikor a megváltott gyermek élete a földön véget ér, biztosítva van részére “... a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetele ...”; aki örök dicső­ségre hivatott el a Jézus Krisztus­ban .. . (II. Pét. 5:10.) A Szentlélek örökkévaló. (Zsid. 9:14.) Hát lehet szomorkodni annak, akit a Szentlélek vigasztal? (Ján. 14:16.); Vagy lehet lelki tudatlan­ságban az, akit a Szentlélek tanít? (Ján. 14:26.) Vagy amikor az Úr gyermeke hite miatt az üldözők előtt áll és a Szentlélek tanítja meg, hogy saját védelmére mit feleljen (Luk. 12:11 —12.), hát kell félnie? — Isten gyermeke a legsúlyosabb próbái kö­zepette is a Szentlélek ereje által bő­­völködhet a reménységben (Róma 15:13.). Az Ige örök. (I. Pét. 1:25.) Nem félünk nekimenni az új esz­tendőnek, mert az Ige fényénél já­runk földi útainkban. (Zsolt. 119: 105.) Sokan akarták a Bibliát meg­semmisíteni, de Isten őket semmisí­tette meg. Egy író egy előadásában kijelentette, hogy 100 év múlva nem lesz Biblia. Régen tette e kijelentést,

Next

/
Thumbnails
Contents