Evangéliumi Hírnök, 1976 (68. évfolyam, 1-24. szám)

1976-01-01 / 1. szám

VOL. 68, No. 1, JANUARY 1, 1976 68. ÉVF., 1. SZÁM, JANUÁR 1, 1976 Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja "Az Evangélium Istennek hatalma" (Róma 1:16) Ha Krisztus nem jött volna... János 15:22. Az alábbi cikk John Henry Jowett prédikációjának kivo­natos, szabad fordítása. Kará­csony után időszerű gondola­tokat vet fel a beszéd szerzője s ha vele együtt elmélkedünk, jobban értékeljük az Úr Jézus földr ej övét elének jelentőségét és ünnepi örömünk érzése maradandóan elmélyül szí­vünkben. Prédikációk, cikkek a karácsonyi ünnepek alkalmával bőségesen rá­mutatnak Krisztus földrejövetelé­­nek jelentőségére. Jól ismert tény az, hogy egy esemény pozitív olda­lának a szemlélése nem vési be gondolatvilágunkba az esemény je­lentőségét úgy, mint a negatív oldal­ról való elmélkedés. Köznyelven szólva, míg az értékek birtokunkban vannak, megszokottá válnak s fi­gyelmünket nem kötik le különös­képpen. De ha a sokrabecsült tárgy elvész, akkor értékeljük igazán. Az Ür Jézus megjegyzése: "Ha nem jöttem volna," komoly gondol­kozásra késztet. A felvetett kérdésre maga válaszol beszédeiben és tettei­ben. Amikor arra a lehetőségre gon­dolunk, hogy mi lett volna, ha nem jött volna, szívünk megremeg a sö­tét kép láttára és a reménytelenség érzése nyomán, Ugyanakkor a beth­lehemi csillag fényesen ragyog s megnyugszunk: Krisztus eljött. Hallgassátok meg, mit mondott Krisztus arról, hogy mi lett volna, ha nem jött volna. 1. "Azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett." (Lukács 19:10.) Is­ten keres. Az elveszett ember hiány­zik és Isten nem akarja, hogy az elveszett állapot végleges legyen. Példabeszédekkel világítja meg az Írás Isten gondos, kereső munkáját. Emlékezzünk az elveszett bárány, az elveszett drachma példájára. Az ember eltévelyedett Istentől. Ezt az Ür Jézus állapította meg az említett példákban. A Fiút Isten küldte, hogy keresse azokat, akik messze kerültek az Úrtól. A kará­csonyi üzenet dicső oldala az, hogy Isten szeret; a szomorú oldala az, hogy az ember elveszett. Az elveszett állapot szellemi-lelki Az élet könyve Az Élet Könyve három részből áll: A Tegnap, Ma és a Holnap. Őstörvény, hogy e könyvnek lapjait Tettek írják, jók, vagy rosszak. Minden tegnap már lezárt fejezet, Teleírt, beszédes lapok; Nagy boldogság, vagy könnyes sérelem. Áldó-ártó folyamatok. És a jelen percei, órái, Melynek lapjait most írjuk, Vigyázzunk, hogy vélt bajok könnyével Azokat tele ne sírjuk. De lám, a holnap tiszta lapjai Meg szűzen, fehéren izzanak S fénybetűkkel írnak majd azokra, Akik remélnek és bíznak. Hornik György elidegenülés. A legtöbb embert nem érdekli Isten, de nem érdekli saját lelki jövője sem. A legszomorúbb jelenség ebben az állapotban az, hogy az emberek sokasága nem tud­ja, hogy elveszett. Nem jön rá ve­szedelmes állapotára, amíg a Jó Pásztor meg nem találja. "Ha nem jöttem volna?” Ki ke­reste volna Saulust, (Pált) Ágostont és Bunyant? Milyen ékes, drága kö­vek lettek ezek a megtalált bárá­nyok Krisztus koronájában., Meny­nyivel gazdagabb lett e világ szelle­mi kincsekben, ezekkel a drága ér­tékekkel! Rossz rá gondolni, mi ment volna veszendőbe, ha Krisztus nem jött volna, nem kereste és nem találta volna meg ezeket az elveszett lelkeket. De mi lett volna velünk és sok millió "megtalált”, megmentett em­berrel Krisztus kereső munkája nél­kül? 2. Hallgassuk meg mit mondott az Ür magáról: “Én vagyok a világ világossága.” (János 8:12) "Ha nem jöttem volna,” — most sötétség lenne! Egy javakorbeli földműves a kora reggeli ködben ment ki a szántóföld­jére. "Kissé ködös és homályos kö­rülöttem minden” — mondta, — "de amint a nap felemelkedik a köd is felszáll.” Karácsonykor sok szó esik a fény­ről s az emberek a zene mellett ki­világítással ünnepelnek. Higgyük, jóakaratúlag, hogy a kivilágítás a lelki világosság földrejövetelét jel­képezi. Ez a mennyből jött világosság rá­világított az igazságra és a köteles­ségekre. Krisztus világosságánál nem azt kérdezzük, hogy melyik az

Next

/
Thumbnails
Contents