Evangéliumi Hírnök, 1973 (65. évfolyam, 2-24. szám)

1973-01-15 / 2. szám

2. oldal EVANGÉLIUMI HÍRNÖK 1973. január 15. EVANGÉLIUMI HÍRNÖK GOSPEL MESSENGER Published semi-monthly by the Hungarian Baptist Union of America 748 Fordham Rd., Palm Bay, Fla., 32905 Editor — Szerkesztő: DR. BELA UDVARNOKI 609 Woodridge Drive, Murfreesboro, North Carolina 27855 Telefon: (919) 398-4646 Second Class Postage Paid at Melbourne, Pla. and additional mailing office. Subscription fee: $5.00 per year Előfizetés és címváltozás erre a címre küldendő: Mrs. Jack Steg 321 Wilbur Court, Palm Bay, Fla. 32905 Tel. 305-723-1397 FONTOS: Címváltozást, kérjük, jelentsék Mrs. Jack Steg lapkezelőnek. Lapzárás ideje minden hónap negye­diké és húszadika. A negyedikén pos­tázott kézirat a következő hónap else­jén, a húszadikán postázott kézirat a következő hónap tizenötödikén jelenik meg. Sürgős liirek a lap megjelenése előtt 10 nappal beküldhetők. Printed by Classic Printing Corporation 9527 Madison Ave., Cleveland, Oh. 44102 mint "jó hívők” Isten jóváhagyását kérjük. Addig kutatjuk a szentírást, míg olyan biblia versre nem talá­lunk, amely a mi tervünkbe bele­illeszkedik. (Akháb és Josafát — Ki­rályok I. 22.) Isten útja lehet nehéz, mégis ne térjünk le róla, ne fogjuk rövidre azt az utat, melyet Isten je­lölt ki számunkra. 4. A Biblia jóbarát a szükségben. Egy jó barát az, aki nem hagy magunk­ra, ha szükséj en vagyunk. A legna­gyobb szükségben vagyunk a halá­los ágyon. Jóllehet, hogy kedveseink ott vannak a haldokló ember szobá­jában. Az ő szavuk nem tud sokat segíteni, de Isten szavai igazi vi­gasztalást jelentenek. "Még ha a ha­lál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonsztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vi­gasztalnak engem.” (Zsoltár 23:4) A Biblia társaságában jó társaság­ban vagyunk. "És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét el­jövök és magamhoz viszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legye­tek.” (János 14:3.) Találunk-e még egy könyvet az egész irodalomban e világon, mely szebbet és jobbat tudna mondani részünkre? "Ha nem a te törvényed lett volna az én gyö­nyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban." (Zsoltár 119:92.) 5. A Biblia, mint ismertető jel. A közmondás azt mondja: "Ahol virá­gok vannak az ablakban, ahol éne­kelnek a házban, ott rossz ember nem lakhat." A Bibliát mint könyvet különleges kötésben állítják elő. Kül­ső formája feltűnést kelt, könnyen felismerhető és jelenléte elárul vala­mit a tulajdonosáról. A Biblia az asz­talon, az orvos várószobájában sej­teti velünk, hogy aki kitette, keresz­tyén lehet. Egyszer vonaton utaztam és az Új Testamentumot olvastam. Kis idő múlva a velem szemben ülő utas is elővette Bibliáját és olvasta. A következmény az lett, hogy kelle­mes társalgásba jöttünk, míg egyi­künk ki nem szállt. A Biblia egy ismertető jel, de vigyázzunk, hogy képmutatók ne legyünk. Ha a Bib­liát csak kiállítjuk, de nem olvassuk, képmutatók vagyunk. Ennél még rosszabb, ha olvassuk, de nem élünk szerinte. Az emberek erre is gyor­san rájönnek és csúffá válunk az emberek szájában — joggal. Ez nem válik Krisztus Urunk dicsőségére. Ne használjuk a Bibliát varázs­szernek. Ez nem egy csodát mívelő könyv. Jelenléte az automobilunk­ban, vagy zsebünkben nem véd meg baleset ellen. Még gyermek voltam, mikor tanúja voltam annak, hogy nagynéném egy Űj Testamentumot dugott a szoknyája zsebébe és azt mondta: "Ezt magammal viszem az útra. Budapesten a vonat átmegy a vasúti hídon, hátha a híd leszakad.” Tudomásom szerint nagynéném nem járt a templomba és nem olvasta a Bibliát. Ne büntessük gyermekeinket az­zal, hogy kiszabunk rájuk néhány oldal bibliaolvasást. — Ne tegyük a Bibliát a koporsóba; ott nem hasz­nál senkinek. 6. A Biblia mint imakönyv és éne­keskönyv. Krisztus Urunk idézte a Szentírás máiban. A Zsoltárok na­gyon alkalmasak erre. "Beszéljetek egymással zsoltárokban, dicséretek­ben és lelki énekekben; énekeljetek és dicséreteket mondjatok szívetek­ben az Úrnak.” Efézus 5:19. “Szen­­ved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Dicséretet énekeljen.” Testvérem! Van-e Bibliád? Olvas­suk, használjuk a Bibliát helyesen. Galambos Pál Csalánköntös II. Kor. 12:7. Róm. 7:22—23. Tegnap úgy elmerengtem, Szomorún elmerengtem Egy sarjadó szép szál emberpalántán. A test s a lélek Oly egy-ütemre lépett Ragyogón, katonásan, — Fénylett a szem S a homlokról sugárzott Valami új, szinte antik Arány. Talán ... Igen, talán majd ez a nemzedék------­Néha hittem, hogy összebékülünk Én meg a testem. Nem barátom volt, Nyomorgatóm volt, Túlszűkre szabott csalánköntösöm, Zsarnokom, kivel egy verembe estem. Mi nem békülünk össze már soha: Én meg a testem. Az egyenlőtlen harc állni fog Idegenül és irgalmatlanul — S ahogy eddig: többször lesz ő felül És én alul. Hogy elfog néha Valami örült vetkezési vágy: Lehántani, leszaggatni magamról E szennyes, véres, unt, nyűtt rogy-ruhát, Mely fojtogat, — Hányszor fojtotta meg Vörös selyemzsinórral A legfehérebb gondolatomat. — Költészetem, ha volt Csak szabadságharc volt, S minden jó költemény Ujjongva lengő győzelmi zászló A harc után, mit vele vívtam én. Nem barátom volt, Nyomorgatóm volt, Túlszűkre szabott csalánköntösöm, Zsarnokom, kivel egy verembe estem: A testem. Hol vagy antik Arány? Talán, Igen, talán majd az új nemzedék ... — Reményik Sándor A képmutatók: szentek a házon kívül, sátánok a házon belül. Bunyan János Az alázatosokat nem lehet meg­alázni. (Joseph Roux)

Next

/
Thumbnails
Contents