Evangéliumi Hírnök, 1973 (65. évfolyam, 2-24. szám)

1973-01-15 / 2. szám

Vitéz Ferenc, Reformátusok Lapja 493 Amboy Avenue, Perth Amboy, NJ. 08861 VOL. 65. No. 2. JANUARY 15, 1973 65. ÉVF., 2. SZÁM, 1973. JANUÁR 15. Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja “Az Evangélium Istennek hatalma" (Róma 1:16) A BIBLIA HELYES HASZNÁLATA Zsoltárok 119:89—112. “Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben. Nemzedékről nem­zedékre van a te igazságod, te erősí­tetted meg a földet és áll az. A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, ami van, tenéked szol­gál. Ha nem a te törvényed lett vol­na az én gyönyörűségem, akkor el­vesztem volna az én nyomorúságom­ban." (Zsoltár 119:89—92.) A bibliatársaságok jelentései sze­rint a Biblia a legelterjedtebb könyv a világon. Több nyelvre van lefordít­va és több ember birtokában van a Biblia, mint akármelyik más könyv. Ez örvendetes hír. De sajnos az is igftz, hogy nagyon sok ember, bár birtokolja a Bibliát, nagyon ritkán, vagy sohasem olvassa. Ez egy szomo­rú hír. Akik magukat "keresztyén­nek” ("hivőnek”?) tartják és nem olvassák a Bibliát, azzal védekeznek, hogy úgy is tudják, mi áll benne, nem szükséges, hogy olvassák. A Biblia nem egy könyv, amit egyszer elolvasunk, és azután félre tesszük. A Bibliát olvasni, tanulmányozni, használni kell. Sohasem tudjuk ki­tanulni, mindig találunk benne vala­mi újat és a régi igazságokat tisztáb­ban látjuk. — A következőkben sze­retnék rámutatni, hogy hogyan hasz­náljuk helyesen a Bibliát. 1. A Biblia (Szentírás, Isten Igéje) az egyedüli illetékes, a legfelsőbb és végleges tekintély hitéletünk és er­kölcsi életünk dolgában. A Biblia rá­mutat arra, és megismerteti velünk azt, akiben hinnünk kell, ha az örök életet el akarjuk nyerni. Ez nem más, mint Isten: a mennyei Atya, a Jézus Krisztus és a Szentlélek. Két esetben is történt lelkipásztori be­szélgetések alkalmával, hogy egyete­mi hallgatók arra a kérdésemre, hogy hisznek-e Istenben, azt válaszol­ták: "Hiszek egy istenben, de nem a bibliai Istenben.” Az én meggyőző­désem az, hogy ha üdvözülni aka­runk, akkor a Bibliában kijelentett Istenben kell hinnünk — mert nin­csen más Isten! Olvassuk, használ­juk a Bibliát szorgalmasan, hogy ezt az Istent minél jobban megismerjük. "Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bi­zonyságot tesznek rólam;” (János 5:39). A lelki dolgok után való kutatás célja nem csak az, hogy az igazi Is­tenben higyjünk, hanem az is, hogy helyesen cselekedjünk, erkölcsi éle­tünkben a helyes úton járjunk. Ki tudja nekem megmondani, hogy mi a helyes, hogyan kell cselekednem, vagy mit szabad és mit nem szabad megtennem? Akik nem hisznek a Biblia Istenében, azok a Biblia er­kölcsi törvényeit is kétségbe vonják. Az utolsó években sokat hallunk az "Új erkölcsről.” Ez az "új erkölcs" azt állítja, hogy az adott, különleges helyzet, amiben találjuk magunkat dönti el, hogy mit cselekedjek, és hogy egyedül a szeretet dönti el ha­tározásomat. Ez egy igen síkos talaj, egy igen tekervényes tanítás. Igaz, hogy tetteinket tiszta szeretetben kell végeznünk, de döntésünk nem ellenkezhetik a Biblia erkölcsi taní­tásával. 2. A Biblia mindennapi kenyér lel­ki életünk fenntartására. "Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nem­csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szá­jából származik.” (Máté 4:4.) A Bib­lia naponkénti olvasása olyan fontos lelkünk részére, mint a reggeli, ebéd és vacsora testünk részére. Nem vi­gasztalhatjuk éhes gyomrunkat az­zal, hogy "amikor nagyapám disznót vágott, de jóllaktam”, ahogy azt apám szokta mondani a disznótoros vacsorán. Amit testünknek nem te­hetünk meg, sajnos nagyon sokszor megtesszük azt lelkűnknek. Ne cso­dálkozzunk, ha lelki életünk elsor­vad, ha azt nem tápláljuk minden­napi biblia-olvasással. A frissen sü­tött cipó nem használ nekünk sem­mit, ha azt üvegszekrénybe tesszük és gyönyörködünk benne. A cipót meg kell szegni és enni kell belőle. A biblia.-olvasásra lelkűnknek van szüksége, ha életben akarjuk tartani. 3. A Biblia egy megbízható vezető vándorutunkon. “Az én lábomnak szövétnéke a te igéd, és ösvényem­nek világossága.” (Zsoltár 119:105.) E földön csak vándorok vagyunk. A hivő ember a mennyei otthonba vá­gyik; ez a végcélunk. Hogy mikor jön a végünk, azt nem tudjuk. A be­hívás bármikor jöhet — és célba jö­vünk. Addig is vándorutunkon veze­tőre van szükségünk. Sokszor veszé­lyes úton kell járnunk, az út sötét előttünk. A Biblia a megbízható ve­zető. Ezt a vezetőt követnünk kell. Benne találjuk Isten akaratát. A he­lyes út ki van jelölve mindegyikünk részére és ezt az irányt hűségesen követni kell. Sokszor előfordul, hogy mi magunk tervezzük az utat és

Next

/
Thumbnails
Contents