Evangéliumi Hírnök, 1972 (64. évfolyam, 1-24. szám)

1972-01-01 / 1. szám

VOL. (>4. No. <>., MARCH Li. 11172 04. KVF. fi. SZÁM. 11172. MARCH'S 17,. ! i Vitéz Ferenc, Reformátusok 493 Amboy P Perth Amboy, MESS ENGER Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapis “Az Evangélium Istennek hatalma” (Róma 1:16) FELTÁMADOTT! így hirdette ki a sírt őriző angyal a nagy eseményt. Igv köszöntötték egymást Oroszországban Krisztus gyermekei: “Krisztus feltámadott!", hangzott az üdvözlés. “Valóban feltá­madott!" — szólt a válasz. A feltámadás története és a feltá­madás igazsága felett érzett örö­münk eszünkbe juttatja azt a nagyon sok igazságot tartalmazó mondást: "A keresztyénség ott kezdődik, ahol a vallás végződik.". Az eltemethetetlen Temették ólom-csüggedésbe hitetlenség rongyába rakva a félelem sivatagába. Harmadnapon feltámadott! Temették tornyos templomokba szertartások gyolcsai közé, imákból készült szemfedője. Harmadnapon feltámadott! Temették ideológiákba, tagadás útszéli árkába, tudomány sziklái alá. Harmadnapon feltámadott! Temették gyilkos hitvitákba, szentháborúk szennyes vizébe, sötét élet-cáfolatokba. Harmadnapon feltámadott! Temetg^tik ma is — hiába. Nem rejti el se föld, se ég már, szív bűne, vagy ész érve, semmi, mert Ő maga aiz ÉLET! F. L. A keresztyénség az Úr Jézus feltá­madásával kezdődött! A feltámadá­sig volt vallás, erkölcsi oktatás, Is­tenfélelemre való törekvés. A feltá­madás után jött az örökélet-bizonvos­­ság. I. A feltámadás nem törölte el a val­lást s nem vette értéktelennek mind­azt, amit a “vallás” gyűjtő név alatt az emberek végeztek. A feltámadás nyilvánvalóvá tette, hogy a vallás nem ad életet. Az ember pedig az élet után vágyakozik. A feltámadás hatalmas erővel bizo­nyította, hogy Isten mire képes. A vallás-alapítók erkölcsi rendszereket állítottak fel, formákba öntötték a lé­lek életjelenségeit és vágyait és ész­szerű magyarázatokat nyújtottak az általuk kigondolt “vallás” lényegéről és céljáról. Krisztus feltámadása is­teni üzenet és kinyilatkoztatás volt: Isten az élet forrása, Isten az élet adója és Isten az élet örök megtar­tója. Ilyen hatalmas isteni tett mö­gött messze elmarad a vallás, min­den elméletével és rendszerével együtt. A vallás ideig-óráig való, — az élet örök. A vallás felszín, — az élet lényeg. A vallás az én tettem, — az élet Isten munkája. Feleslegessé vált a vallás? Szük­ségtelenné a gyülekezeti szervezet? Hiábavalóvá lett a jó egyházi rend és szabály? Elvetendő a teológia? A lényeges különbség a vallás és keresztyénség (amely az Úr feltáma­dásával kezdődik) az, hogy az előbbi az utóbbi nélkül az élet szempontjá­ból mit sem ér. Az utóbbi, a feltáma­dás ad értelmet és jelentőséget az előbbinek. A feltámadás ténye, ereje és haszna az előbbi nélkül is megáll. A vallás lehet emberi erőlködés, de a feltámadás tényén alapuló keresz­tyénség a Teremtő erejének minden­napos igazolása. A vallásos ember ön­magán akar segíteni, őszinte szívvel, míg a feltámadás erejében részesülő krisztusi a Mindenható védő szár­nyai alá kerül. II. A feltámadás dicsőségében része­sült ember az igazi keresztyén. Az írás szerint a valódi keresztyén fő­jellegzetessége nem a gyülekezeti tag­ság, nem a hangoztatott hitvallomás, hanem az, hogy átment a halálból az életbe. (János I. 3:14.) Az ilyen ke resztvén nem vallást gyakorol, ha­nem Krisztus szerinti életet él! A keresztyénség nem vallás, hanem más élet. Ez az élet az újjászületés­sel kezdődik. Az újjászületés pedig Krisztus életetadó hatalmának a gyü­mölcse. Krisztus erős, mert a halál­nak nem volt uralma rajta. Az újjászületett ember élete "ter­mészetes" élet, lelki élet, Jézussal va­ló járás, és az Úr végtelenül bölcs célkitűzései felé való törekvés. A ke­resztyén ember már e földön a Menny tornácaiban lakik és a mennyei élet szokásaiban gyakorolja magát. Szok­tatja magát már e földön a mennyei törvényekhez. Ezek a törvények kü­lönböznek a földi törvényektől. Mennyei rend szerint alázat útján lesz az ember naggyá, ellenség szere­­tetével nemesül szíve a mennyei gya­korlathoz, imaélettel erősíti kapcso­latát a mennyei Atyával, akivel az

Next

/
Thumbnails
Contents