Evangéliumi Hirnök, 1961 (53. évfolyam, 1-25. szám)

1961-01-01 / 1. szám

VOLUME 53. ÉVFOLYAM. NO. 1. SZÁM.1961. január 1. JÉZUS mondá:“ De előbb hirdettetnie kell az evangé- Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America, liumnak minden pogány népek között.“ (Márk 13:10) Az Amerikai Magyar Baptista Ssövetség hivatalos lapja. ÚJÉVI ÜDVÖZLET Életszabály az Újévben Egy kiváló prédikátor a következő 10 pontból álló szabályt állította fel saját részére, mely nagyon ajánlatos minden hivőnek: 1. Soha nem mulasztom el reggel, mi­dőn felkelek hálát adni Istennek. 2. Semmi olyat nem fogok gondolni, vagy cselekedni, amit nem tennék Jézus jelenlétében. 3. Naponta fogok rendesen Bibliámból, különösen az Uj Testamentomból olvasni és egy gondolat felett komolyan elmélked­ni. 4. Szükségben lévő embertársaimat te­hetségemhez mérten jótanáccsal és egyéb­bel segítem. 5. Minden időben szemem előtt tartom Jézus ezen szavait: “Amit akartok azéi't, hogy az emberek cselekedjenek ti veletek, ti azt cselekedjétek velük;” — amit pedig nem akartok, hogy ők cselekedjenek, ti se cselekedjétek.” 6. Az én mindennapi imámban meg­emlékezem lelkitestvéreimről, a gyüleke­zet tevékenységeiről, szülőimről, testvé­reimről és barátaimról. 7. Lelkitestvéreimet, barátaimat min­den időben szivből fogom szeretni és tö­rekszem az ő intéseiket, tanácsaikat öröm­mel elfogadni; s őket úgy becsülöm és szeretem, mint saját magamat. Ellensé­geimet is törekszem szeretni és értük na­ponta imádkozni 8. Testi kívánságaimat komolyan pró­bálóm legyőzni, tudva azt, hogy azok el­lenségeim, az én örök boldogságom ellen törnek. 9. Időmmel, tehetségemmel, pénzemmel törekszem helyesen sáfárkodni, mert azért egy napon Uramnak számadással tartozom. Az nem az enyém. 10. Soha nem fekszem le anélkül, hogy hálát ne adjak az Urnák és magam meg ne vizsgálnám. Egy nagyon kedves kötelességnek teszek eleget akkor, amidőn szerény soraim által lapunk olvasóit szere­tettel köszöntőm és Isten által gaz­dagon megáldott ujesztendőt kívá­nok e világon szétszórtan élő lelki testvéreimnek és barátaimnak. Amióta felelős szerkesztője vagyok lapunknak minden esztendő kezdetén eszembe jut az, hogy milyen drága és elfelejthetetlen alkalom lenne az, ha egyszer lapunk olvasó táborát egy csoportban láthatnám s szemé­lyesen adhatnám át a legjobb újévi kívánságaimat s mondhatnám együtt mindenkinek: Boldog Újévet kívá­nok. Ez lenne életemnek egyik leg­boldogabb időszaka. Ha ez lehetsé­ges volna, akkor magamelőtt lát­hatnék egy hatalmas hivő sereget, melyet az Ur Jézus Krisztusnak vég­telen nagy kegyelme megmentett és ujjászült az örökéletre. Ha egy i­­lyen alkalmat adhatna az Ur gyer­mekeinek, akkor az egyik tengertől a másik tengerig lakozó lelki test­véreinket ebben az országban és Ka­nadában láthatnám egy csoportban. Láthatnám a délamerikai testvérein­ket, Molnár A. és Nagy István test­véreinkkel az élén, láthatnám a né­metországi testvéreinket Király Fe­­rencz testvérünk vezetése mellett és e nagy csoportban volnának a ma­gyarországi testvéreink és a külön­böző gyüjtőtáborokban lévő testvé­reink, akik lapunkat olvassák. Mi­csoda boldog együttlét lenne ez, ha lehetséges volna. Lapunkat nemcsak az Egyesült Ál_ lantokban és Kanadában olvassák, hanem a délamerikai országokban s több európai országokban is. Szer­kesztőnk most kapott egy levelet Hollandiából, melyben azt Írják, hogy ott sok menekült magyar test­vérünk van és kérnek arra, hogy lapunkat küldjük ebbe az országba is. Véleményem szerint legalább 10 számot kellene azonnal útnak indí­tani, hogy ott is terjesszük az öröm­hírt népünk között. Mi amerikai ma. gyár baptisták nagy privilégiumnak tarthatjuk azt, hogy Isten kegyel­méből kezünkben van az Evangéliu­mi Hírnök, mely által hirdethetjük a Krisztus Evangéliumát e nagy vi­lágon szétszórt magyar népünk kö­zött. Ezt a lapot támogassuk. Te­gyük szebbé, jobbá, alkalmasabb eszközévé Istennek, hogy az Ő ked­ves üzenetét vihesse az embereknek s ezáltal egy pótolhatatlan szolgála­tot végezzünk Isten dicsőségére. Mi egy komoly korszakban élünk. A bűn besötétitette az egész világot. Az emberek lázadoznak, sokan szen­vednek és elpusztulnak. A kommu­nizmus hatalomra, a világ meghó­dítására törekszik az élő Istent ta­gadó ideológiájával. Mi, a mai kor­ban Krisztusnak tanúi vagyunk és nekünk elhallgatni nem szabad. Az emberiség békételenül lelki bizony­talanságban él. Még a keresztyén csoportok közül is sokan elveszítet­ték a Krisztusban való hitet és hit nélkül élnek vallásos életet, mely nem elég az üdvösséghez. Nekünk, Isten népének minden eszközt és minden alkalmat meg kell ragad­nunk az isteni igazságok hirdetésé­

Next

/
Thumbnails
Contents