Evangéliumi Hirnök, 1960 (52. évfolyam, 2-23. szám)

1960-01-15 / 2. szám

VOLUME 52. ÉVFOLYAM NO. 2. SZÁM.1960. január 15. Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America. JÉZUS mondá: “De előbb hirdettetnie kell az evangé- Az Amerikai Magyar Bantista Szövetség hivatalos lapja. Iáimnak minden pogány népek között.”(Márk 13:10) U J É V - U J ÉLET Irta: Némethy László Aggmenházi jelentés Legutóbbi levelében Attila testvér az Otthonunk igazgatója azt irta, hogy “mi mostantól kezdve nagyon el leszünk foglalva az építkezéssel s igy ne várjanak tőlünk gyakori leve­lezést. Azonban a napokban tele­fonon beszélhettünk Attila testvér­rel s azt mondta, hogy “minden na­gyon szépen halad előre- Megkapták az összes engedélyeket, jóvá van hagyva az uj tervrajz, levan rakva a fundamentum s most rakják a fa­lakat. Küldjön azonnal sürgönyileg $800.-t, mert a ház muffoló vállal­kozó karácsonyra kiakarja fizetni a munkásait,“ stb. A pénzt azonnal átsürgönyöztük s reméljük, hogy mindenkinek szép ka­rácsonya volt. Attila testvér azt is megemlítette, hogy az építkezés mi­att most már igazán nagy a felfordu­lás mindenfelé. De ez csak természe­tes is, hiszen valami 8-10 egyénnek ideiglenes lakásról kellett gondos­kodni, mig a 2-ik számú házat az uj helyére elhuzatták s amig az össze­­kötési munkák is folyamatban voltak. Elképzelhetjük, hogy Attila test­véréknek mostanában mennyi a gondjuk, a tennivalójuk. Tudjuk, hogy nagy szükségük van a mi ki­tartó imáinkra, hogy az Ur adjon ne­kik sok testi és lelki erőt, kitartást, értelmet és bölcsességet, hogy min­deneket “ékesen és jórendben“ vég­­gezhessenek. Aztán szüksége van a mi imáinkra Vér testvérnek is, aki ebben a nagy vállalkozásban engedve a mi kérelmünknek s hisszük, hogy az Ur vezetésének is, elvállalta az uj Otthon felépítését. Tehát imádkoz­zunk sokat azokért akik ebben a Jó az idők útvesztőjéből megtalál­ni azt a keskeny utat, mely szép és egyenes. A hátunk mögé került év­nek bucsuintése úgy tesz, mint mi­kor Németországban láttuk a búcsú­zok kézmozdulatát. Ők úgy integet­nek, mint mi, mikor valakit magunk­hoz hívunk. Tehát amikor egy ked­vesünk tőlünk eltávozik, akkor ke­zünkkel kifejezzük, óh csak mihama­rabb gyere vissza. így vesz' tőlünk az 1959. év is bú­csút. Mi visszavárjuk uj életben. Az idő végtelen mint maga az Isten! Ne­künk csak igen nyúlfarknyi jut be­lőle és erre ráfogjuk egy emberi é­­let. Az életünk tulajdonképpen az é­nagy munkában tevékenykednek. Az imádkozás mellett dolgozzunk is. Beszéljünk sokat az Otthonról. Ne szalasszunk el egy alkalmat sem anélkül, hogy valakinek ne szóljunk az Otthon szükségeiről. $100.000-t összehozni nem kis dolog. Ezt csakis az Ur segítségéve] és a testvériség jó­akaratával tudjuk előteremteni. Ja­nuár 20.-án egy angol gyűlés ese­dékes, ahonnan majd kölcsönt re­mélünk kapni $50.000 összegben. A- zonban ez sok időt vesz még majd i­­génybe s pénzre pedig máris nagy szükségünk van. Az első $25.000-os fizetnivaló a napokban esedékes les.z. Imádkozzunk, hogy ez az összeg a kellő időre együtt legyen. Kérjük a lot-vásárlókat is, ha tehetik fizessék ki a teljes összeget, mert azzal is segitnének. Testvéri üdvözlettel. Bállá György Campaign Manager veknek fordulóin nem ujul meg, sőt még annyira sem, mint minden év­nek tavasza, mikor uj köntöst ölt a természet, Istennek csodás templo­ma. Egy emberi életnek a megújhodá­sa nem külsőségekben megy végbe, habár eme megújhodásnak jele kül­sőben megmutatkozik. Ez a titokza­tos valami befelé hat és külsőben mutatkozik meg. Pl., az iszákos uj­­élete a józan élet. A szerencsekereső­ké a megindult munkás élet- A fel­hőkben járkálóké a reálisabb, embe­ribb felfogás. A külsőség látványos hamis gyöngye lepereg és helyt ad olyan valaminek, aminek igaz érté­ke van. Sok ember próbált már a maga e­­sze szerint — miután volt annyi ké­pessége, hogy a múltját elitélte, — uj életet úgy kezdeni, hogy tervet ké­szített példának a jövendőre. De nem mindig sikerült. Ideák és emberi cé­lok mindig hagytak valami űrt, ami nem töltötte be egészen az emberi é­­letnek teljes értelmét. Mégha akad­tak szellemi vagy lelki vonatkozásu­nk is, éppen emberi gyarlóságok mi­att nem tartalmazták a sokáig való tartandóságukat. Az uj életnek komoly alapjai vol­tak és vannak. Még eddig jobbat az emberi bajok és hiányosságok meg­szüntetésére senki nem adott, mint Isten a testté vált Igében, az Ur Jé­zus Krisztusban! Ha van emberi i­­gazság és azt az istenihez akarnánk viszonyítani, akkor erre nem talál­nánk mérésül eszközt. Mert ez is

Next

/
Thumbnails
Contents