Evangéliumi Hirnök, 1938 (30. évfolyam, 15-16. szám)

1938-09-15 / 15. szám

I8TEN mtÜNK. (Róma 8:31.) Irta: Petre Gábor-AZ ISKOLÁK rövidesen újból megnyílnak. Elérke­­kezett az 1938—39 tanév kezdete. A tudomány és művelődés szent csarno­kainak széles kapui ismét kitárulnak az ifjúság számára. Hivő szülők, bocsássátok jó remény­séggel iskolába drága magzataitokat, de ne bízzátok nevelésüket egy napra sem teljesen az iskolára! Az iskola jó és szükséges, de sohasem elégséges ah­hoz, hogy derék, jellemes. istenfélő és hasznos polgárokat nyerjen a Haza és Isten Országa. Aki kényelemszeretet­ből, vagy vétkes könnyelműségből tel­jesen másokra bizza gyermekének okta­tását, nevelését, az ne csodálkozzék azon, ha gyermeke aggasztó irányban fejlődik, szüleitől elidegenedik, sőt szü­leinek szégyenére válik. Amilyen lényeges az, hogy a szülő törődjék azzal, miszerint gyermeke az iskolában rendszeresen megjelenjék, éppen olyan fontos az is, hogy időkö­zönként érdeklődjék gyermeke magavi­seleté felől s gyermekét naponkénti ko­moly. de szeretetteljes szóval figyel­meztesse iskolai munkájával járó köte­lességeinek pontos és hűséges elvégzé­sére- Feltétlenül buzdító hatást gyako­rol a gyermekre az, ha az anya és apa vele együtt tanul és állandó érdeklő­déssel kiséri dolgait-Az iskolai évad nagyon jó alkalom arra, hogy a gyermekekkel együtt rö­vid reggeli áhítatot tartsunk s úgy bo­csássuk útra őket — kiabálás, kapko­dás és veszekedés helyett- Csupán 10 perccel előbb kell megfuni az ébredőt — és nem bizonytalan hangon! Haza­téréskor is fontos a gyermeket rövid hálaadó imára buzdítani. Az otthon ke-Amit Pál—a nagy apostol—feltételes módban jelentett ki a római gyülekezet­nek irt levelében, azt ma már az Ame­rikai Magyar Baptista Szövetséghez tar­tozó gyülekezetek, s azok tagjai boldo­gan, határozottan, személys meggyőző­désükből állíthatják: — Igen, velünk van az Isten! Nagyon sok társadalmi csoport hir­deti fennhangon Isten velük létét anél­kül, hogy bármilyen mértékben is ta­pasztalta volna azt. Sőt ha közelebbről a Biblia mikroszkópján keresztül vizsgál­juk, szomorúan állapítjuk meg tévedésü­ket. Isten jelenlétének nincsen semmi köze hozzájuk, legalább is olyan értelem­ben, hogy abból valami áldás fakadna- Hol a könyelmü, önző élet, istenkáromlás az erkölcstelenségnek különböző nemei védve és dédelgetve vannak, ott nem lehet az ö biztató jelenléte. Tágasabb értelmében Isten minde­nütt jelen van. ő mindent lát.—Mindent hall. Senki nem rejtheti el magát előle. resztyénks tanítását sem nem pótol­hatja, sem pedig soha le nem rombol­hatja az iskola! — ezt jól jegyezzük meg. Baj, nagy baj, hogy a gyermeke­ket nem tanitják több hitre és istenté­­lelemre az iskolákban, de a legnagyobb baj mégis az, hogy a hivő, jámbor, is­tenfélő szülők restültek meg és szuny­­nyadtak el, mig az »llenség annál ébe­rebben dolgozik. Szülők ébredjetek fel, mielőtt késő lenne!... Gyermekek, ti pedig tiszteljétek szü­léiteket és tanítóitokat egyaránt, mert csakis úgy nyerhettek áldást és jó elő-Azonban álláspontja nem egyforma mindenkivel szemben Dávid — a ko­ronás költő — azt évezredekkel ezelőtt megénekelte Isten Lelke által: ’'Az Ur­nák szemei az igazakon és az ö fülei azoknak kiáltásokon". — "Az Urnák tekinteti pedig azok ellen vagyon, kik gonoszságot cselekszenek: hogy ki­gyomlálja a földről azoknak emlékeze­teket" (Zzolt- 34:16-17.) ISTEN VELÜNK VOLT A MÚLTBAN Szövetségi életünket Isten Szeat Lelke táplálta, miként a teremtésnél a vizeket- (I. Móz. 1:2.) ö győzött meg minket: Isten létezéséről, a bűnről, kegyelméről, munkájáról e földön, halhatatlanságáról stb. — Ugyancsak ő segített felemelkedni az erkölcsnek azon dicsőséges magaslatára, melyen folyto­nosan érezhetjük jelenlétét. Ez a jó Lélek indított el 35 évve' ezelőtt kb. 30 testvért ebben az ország­ban Isten földi országának felépítésére menetelt Istentől. Hadd adjunk néktek is valami jó tanácsot: Mikor az iskolában vagytok, ne fe­ledkezzetek meg otthonotokról — jósa gos szüléitek tanácsáról, mikor pedi'7 otthon vagytek, ne feledkezzetek el is­kolai feladataitokról! Szerezzetek m: nél több tudományt, de ugyanakkor ne tékozoljátok el a hitet és ne tapossátok láb alá sohasem azt, ami szent és hasz­nos. Gsak oktalan embereket távolit el a tudomány Istentől és csak haszontalan gyermekeket fordít az iskola szüleik eSen G. K. H_1_L JJLii_L

Next

/
Thumbnails
Contents