Evangéliumi Hirnök, 1930 (22. évfolyam, 21. szám)

1930-11-01 / 21. szám

NO. 21. SZÁM VOL. XXI. ÉVFOLYAM, NEW YORK, N. Y. Mutatványszám Rev. Béla Tóth 21 Lexington Ave. So. Norwalk. Conn. 1930. NOVEMBER i. • • \/ANCELIUM HIRNfl y * The Gospel Messenger ^ “Elmúlt az aratás, elvcgződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg!” — jer. 8 : 20. “Felele nékik Jézus: "Biwny mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek” — János ev. 8 :34 PUBLISHED SEMI-MONTHLY BY THE LJh KIADJA AZ AMERIKAI MAGYAR BAP­­HIING. BAPTIST UNION OF AMERICA TISTA SZÖV. HAVONTA KÉTSZER J\. világbéke ügxje... A “Commission on International Justice and Goodwill of the Federal Council of the Churches of Christ in America alkalmi pamflétájában na­gyon érdekes adatokat találunk az idén. Röviden közöljük az alábbia­kat. Dolgok, amikért hibásak lehetünk 1. Ütvenhét nemzet hivatalos fo­gadást tett egymásnak, hogy soha nem veszik igénybe a háborús mód­szert, hanem keresik a békés elinté­zést, ha differenciák adják elő ma­gukat köztük. Ez nem minden, de jó alap ahhoz, hogy uj gondolkozás alakuljon ki az illető nemzetek közt. 2. A londoni tengerügyi konferen­cia idáig a legértékesebb lépés a Vi­­lábgéke-egyezmény mellett. Megál­lapodás történt, hogy hat évig hadi­hajót nem építenek a résztvett felek és kilencet megsemmisítenek a meg­levőkből. 3. A Londoni Tengeri Békepak­tum ratifikáltatott az Egyesült Álla­mok és Nagybritánnia által, dacára annak, hogy mindkét országban erős pártolói vannak a tengeri fegy­verkezésnek. 4. Az az eszme, hogy tartassanak nemzetközi konferenciák a fenyegető veszélyek megbeszélésére, megerősí­tést nyert. 5. Az Egyesült Államok aláírta a protokolt, melynek értelmében nyit­va van az ut ahhoz, hogy ez az or­szág is képviselve legyen a Világ­­biróságon, bár ezt a lépést a szená­tusnak meg kell erősíteni. 6. Az érdekelt európai nemzetek elfogadták az úgynevezett “Young Plan ’-t, amely előírja Németország reparációs és adósságfizetési teendő­it. Egy nemzetközi bank kezeli a fi­zetéseket és igy ez a kényes ügy ki­vétetett a politikai arénából. A fran­cia csapatok teljesen elvonultak Né­metország területéről. 7. A Krisztus egyházai úgy Ame­rikában, mint más országokban fo­kozatosan odahatnak, hogy a hábo­rús módszernek vége legyen. Persze vannak olyan körülmé­nyek is, melyek aggodalomra szol­gálhatnak okot. Egyik az, hogy a Londoni Tengerügyi Konferencián a Világbéke Paktumot (egyezményt) nem részesítették olyan méltánylás­ban, mint kellett volna. A tárgyalá­sokból kitűnt, hogy még mindig sok a lehetőség a háborúskodásra. Álta­lában a nemzetek többet költenek há­borús jellegű célokra, mint a világ­háború előtt, beleértve Amerikát is, amelyről az a vélemény, hogy leg­BÉKEM0NDÁS0K "A valódi jellem egyik legfeltűnőbb is­­mertetöjele, hogy a maga érdekeit a má­soké alá tudja rendelni . (Kemény Fe­renc). Ami igaz az egyénről, miért nem lehetne igaz a nemzetről is? ★ A háború gonosz s buta szelleme: Ba­rátom, te a vizen túl lakói? Nos hát ak­kor megöllek és ez igazságos” (Pascal). ★ “Aki a háborúra izgat, azt dicsőnek, hősnek nevezik; aki a békét hirdeti, an­nak a neve legjobb esetben "bolond '. — rosszabb esetben "hazaáruló". (Jókai) ★ "Minden háború kárhoztatandó. A há­ború mindig ugyanaz: gyilkolás és erő­szak (Tolsztoj, 1909). kevésbé bocsátkozna háborúba. Az­tán az a jelenség, hogy megtagadják a polgárosodási lehetőséget attól, aki lelkiismereti okból nem hajlandó fegyvert fogni. Rosszul hat az is a béke ügyére, hogy a tanulók ezrei­től megkövetelik, hogy iratkozzanak be egy sajátságos katonai szellemű szervezetbe (R. O. T. C.). Nagy feladataink közé tartozik, hogy a nemzetek lefegyvereztesse­­nek gondolatban, szellemben. Min­dent meg kell tenni, hogy értsék meg a nációk, hogy minden dolgaikban a legjobb lesz szem előtt tartani a nem­zetközi igazságosságot és jóakaratot. Ez vonatkozik úgy a vámok megsza­bására, mint a fegyveres fellépésre úgynevezett “elmaradt" népek kö­zött. Továbbá a nemzeteknek arra kell törekedni, hogy kiépítsék ma­guk között a békeintéményeket. A mai világ egy egyetemes szomszéd­ság és csak úgy exisztáhlat, ha a bé­ke szelleme uralja. A fent jelzett keresztyén organi­záció felkéri az összes egyházak tag­jait és másokat, hogy kövessenek el mindent a világbéke érdekében úgy Amerikában, mint máshol. Biztosra vesszük (Szerk.), hogy ha az a 150 ezer keresztyén gyülekezet, mely fo­gadott hazánkban működik és tagja a cikk elején említett szervezetnek, hozzálátna komolyan a világbéke programjához legalább olyan mér­tékben, mint hozzájárult a világhá­borúhoz: csodák történnének az Isten országának megvalósítása kö­rül. "Boldogok a békességre igyeke­­zők: mert ők az Isten fiainak mon­datnak (Máté 5:9).

Next

/
Thumbnails
Contents