Evangélikusok lapja, 1925 (11. évfolyam, 1-51. szám)

1925-01-11 / 1-2. szám

EVANGÉLIKUSOK LAPJA 1W4 Püspökavatás Az evangélium egyházainak legfontosabb eseleik- vényei az avatási cseíekvények. Ezek által az isten szolgálatára szánt dolgok vagy személyek a közön­séges élet körülményei és viszonyai közül kivétetnek és magasabb élethivatás szolgálatába állíttatnak. Innét van, hogy a szertartások dolgában különben szándékosan szepényes evangéliumi egyházuk a/, avatási szertartások végzésében bizonyos mérsékelt ünnepélyességre törekszenek. Ha nem dolgokat, ha­nem személyeket átütünk az Ister, szolgálatába, ez az ünnepélyesség természetszerűleg fokozódik. Ez az oka, hogy a lelkészek avatásánál általában, a maga sabb egyházi hatóság gyakorlására rendelt személyek hivatali méltósággal való felruházása alkalmával pedig különösen nagy gonddal készítjük elő az ava- / tás ünnepélyes szertartását, Soltész Elemér protestáns tábori püspök avatá­sánál ennek a gondos előkészítésnek a hiányát ta­pasztaltuk. S ha mégis az ünnepélyesség benyomásál keltette az uj püspök avatása, az csak annak tulaj­donítható, hogy minden egyes funkcionárius komo­lyan és méltósággal végezte teendőjét A püspökavatás december 17-én történt d. e. 10 órakor a református konvent székházáhan. Miért nem a templomban, annak komoly magvnrázatát abban látszott maga az uj püspök megadni, hogy parochus nem lévén, a székház nagy tanácskozó terme lesz az ő hivatalos helyisége. A nem is füthető nagv terem azonban csak nyári tanácskozásra készült s így ilyen ünnepélyes aktusra, melynél a külső és belső melegségnek találkoznia kell. merőben alkalmatlan. Az aktus maga száraz és színtelen volt. Ravasz püspök iktató beszéde a próféták hivatásáról szólt s egyike volt e kiváló szónok legszebb alkotásainak. Utána azonban minden átmenet nélkül, majdnem meglepetésszerüleg nyomban jött az eskütétel. Mi evangélikusok még a lelkészek avatásánál sem mu­lasztjuk el az urracsorázást, mert aki esküt készül tenni, az előbb Istennel iJliön le számadásra. Az úr­vacsora elmaradása nekünk, akik -azt szeretjük, ke- délytelenné és hiányossá tette a szent aktust. Az esküformát is Ravasz püspök olvasta fel, s nekünk egészen érthetetlen módon tisztán és egye­dül a református konventnek való engedelmességre köt°lezte az uj püspököt. Pedig az evangélikus egy­házzal szemben is lesznek kötelezettségei. Tudako­zódásunkra azt a felvilágosítást kaptuk, hogv sem az eskü szövegének, sem a beiktatás lefolyásának megállapításába a református atyafiak az arra ille­tékes evangélikus vezetőket bele nem vonták. Meg­ismétlődött tehát az a hiba. melyet a református egy­ház vezetői a ..közös" protestáns tábori püspök ki­jelölésénél is elkövettek, mikor a történelmi «orrend- szerü elsőbbségünkről udvariasságból lemondva, a többségi elv tekintetbevételével átengedtük az első protestáns tábori püspök választásának a jogát a re­formátus egyháznak s ők be sem vontak a további teendőknek még csak a megbeszélésébe sem. Hogy ezzel magukat is megfosztották a iövendöre nézve egy igen fontos jogtól, arról, ugv látszik, megfeled­keztek. Most is jogról mondottak le, mikor bennünket még az előzetes megbeszélésekbe sem vontak be s a kész meghivóbéd láttuk csak, hogy egyházunknak az avatásnál semmiféle szerepet sem szántak. Pedig csak természetes lett volna, hogy elnöklő püspökünk legalább néhány szóban a mi egyházunk érdekeinek > ' ' a képviseletét is reá ruházta volna a hivatalába lépő uj püspöknek, aki a mi egyházunk püspöke is. Vár­tuk, hogy legalább az uj püspök fog erre hivatkozni a székfoglaló beszédében, de ezt az igen fontos dol­got ő is kifelejtette. Pedig ennek a közösségnek hangsúlyozása annál szükségesebb lett volna, mert Magyarország kormányzójának és katonai legfőbb hatóságainak jelenlétében történt a közös protestáns püspök beiktatása. Történelmi esemény volt ez, a történelem számára ünnepélyesen kellett volna meg­állapítani. hogy ennek a püspöknek a háta mögött az egész magyar protestantizmus áll. Ennek a tény­nek a megállapítására és kikiáltására a mai klerikális világban rém csak a prote.-táns egyházaknak, hanem az uj püspöknek is szüksége lelt volna. A közösé­nek csak egyetlen jelenet adott kifejezést, mikor "a három protestáns egyház legfőbb papi méltóságai egyenként bibliai mondásokkal kézfeltétollel megál­dották az uj püspököt. Megtörtént. A mulasztásokat pótolni, a hibákat helyrehozni ma már nem lehet. De mi evangélikusok tanultunk belőlük. JrlenvóU •••••• •••••■ ••«••• •••••• •••••• ••••«• •>•••••••••• Kapi Béla evangélikus püspök előadása a középosztály anyagi és erkölcsi válságáról Magas színvonalú előadást rendezett a regi kép­viselőház üléstermében szerdán este, dec. hó 17-én. hat órakor az Egyesült Keresztény Nemzeti Ligu. amelynek előadássorozatát állandóan nagyszámú és intelligens közönség látogatója. A szerdai estén is tel­jesen megtelt közönséggel a régi parlament terme. Wolff Károly elnöki megnyitó szavai után Kapi Béla evangélikus püspök tartotta meg előadását Az er­kölcsi v/ffsrírj és a középosztály címmel. A középosztály kérdését olymódon tárgyalta, hogy mindenekelőtt a középosztály nemzeti hivatását és jelentőségét állapította meg. Szerinte c közép- osztály jelenti a nemzet gerincét és hivatása a nem­zet életében elsőrangú. Életével, gondolkodásával, jellemével kifejezője a nemzet egyéniségének. Kifelé reprezentálja a nemzetet. Befelé a nemzet társadal­mának legmunkásabb és legáldozatosabb rétege. Az összes kulturális, szociális, humanitárius munka a középosztály vállán pihen. Rendkívül érdekesen vi­lágította meg Kapi püspök, hogyan tölt he a közép- osztály társadalmi és történelmi kiegyenlítő hivatást. Az arisztokratákkal Fzcmben a középosztály a köte- Icsségteljesités arisztokratizmusát képviseli. Az arisztokratizmus konzervativizmusa helyett törté­nelmi hagyományok konzervativizmusában mognvi- latkozó arisztokratizmust erősiti. A középosztály nemzetért való munkára neveli azt az arisztokrata társadalmi osztályt, mely nem lehet családi sírboltok cimertartóia. hanem a magyar jövendő munkás héro­szának kell lennie. Lefelé a középosztály a szellemi munka demokratizmusát képviseli. Kiegyenlíti a két ellentétes történelmi erőt: általa megenyhül a kon­zervativizmus merevsége s lassúbb ütemet kap az evolucionáli* fejlődés. Éppen ezért az egészséges kö­zéposztály biztositia a nemzet harmónikus fejlődését, a társadalmi osztályok békéjét.. A püspök előadása további részében megálla­pítja. hogy a középosztály csődje részben anyagi, részben erkölcsi csődnek tekinthető. Az anyagi csőd a háború következménye, az erkölcsi csőd pedig a világnézet és életmód megváltozásának eredménye­ként jelentkezik. Éles világításba helyezi a közép­3

Next

/
Thumbnails
Contents