Evangélikusok lapja, 1922 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1922-01-01 / 1. szám

1922 HVAfíGÉQIKUSOK UflPüA 3 Egyházi zene. Az orgona helyes diszponálása. Irta: Haberehrn Gusztáv Adolf aszódi főgimn. tanár. Abban az időben, midőn nemzetünk hősiesen küzdött létéért s szövetségeseivel három fronton is védte az országot az ádáz ellenség ellen, az egyház is kivette osztályrészét e küzdelemből. Odaadta mindazt, ami neki legdrágább és legbecsesebb volt, legnemesebb áldozatkészséggel helyezte a haza oltárára legféltettebb kincseit: a harangokat és az orgonasipokat. Talán nem is volt soha olyan szép és lélekemelő látvány, mint amikor a hívek búcsút vettek régi kedves harangjuktól, amelynek hangját annyira meg­szokták, ismerték és megszerették, amidőn reggel, délben és este megszólalt, hogy azokat a haza hivó szózatának parancsszavára átadják a katonai hatóságnak. Képzelhető az a fájdalom és lemondás, amely végigvonult minden gyülekezet orgonistájának lelkében, midőn látta, hogy kénytelen búcsút mondani kedvelt hangszere jobbik részének, úgy, hogy a megmaradt rész hangja már nem tudta magával ragadni az embert, mivel meg volt csonkítva s igy nem is csoda, ha minden orgonista még nagyobb fájdalmat érzett, midőn hű barátaitól, a kedvelt orgona- sipoktól búcsúzott el, mint a tömeg, amely a harangok után sirt. De mindenki szivesen adta oda, azon hitben, hogy igazságos ügyünket minél hamarább diadalra tudja juttatni. Azóta lepergett néhány esztendő a végtelenség homokóráján s hogy mi történt, azt nem szükséges rész­leteznem. A hivő lelkekben az idő meghozta azt a vágyat, hogy ismét hallhassák kedvelt harangjaik ércszavát s igy mozgalom indult meg a legtöbb egyházban azon célból, hogy elvesztett kincsüket pótolhassák. Valamivel mostoháb­ban bánt a sors az orgonával. Ennek hangja nem forrt annyiszor össze a tömeggel, ennek hiányát nem érzik annyira, mint a harangokéit s a templombajárók 95°Va azon a véleményen van, hogy az orgona igy is szól, ahogy megmaradt, minek az a sok sip benne, ha nem kell! Fájdalom, hogy ez a gondolatmenet még a magát általá­nosan műveltnek tartó középosztály legnagyobb részénél is megvan. Minthogy' az egyházak zöme a harangok pótlásával máris foglalkozik és néhol már-már ráeszmélnek arra, hogy a hiányzó orgonasipokat is pótolni kell, nem lesz érdek­telen és hiábavaló egyet-mástaz orgonáról elmondanom, különösen azon szempontból, hogy miképen lehetne a javításra és kiegészítésre szoruló orgonákat olyan állapotba hozni, hogy azokon nemcsak choráldallamokat, hanem művészi kompozíciókat is elő lehessen adni. Minden orgonát diszpozíciója jellemzi, értve rajta a változatok, regiszterek, sipsorozatok illetőleg játékok és segédváltozatok számát és elrendezését A diszpozíció helyes megválasztásától függ tulajdonképen az orgona hanghatása. Minden diszpozíciót a templom, illetőleg terem stílusához és térfogatához mérten kell megválasztani. Orgonadiszpozició tervszerű elkészítésére csakis az vállal­kozzék, aki ért is hozzá! Ezt rendkívül fontosnak és meg­szívlelendőnek tartom, mert nem minden orgonista vagy kántor rendelkezik ama képességgel, hogy képes volna helyes orgonadiszpoziciót tervezni. A helyes diszpozició- terv elkészítéséhez nem elegendő az, ha az illető orgonista chorálokat és praeludiumokat tud az orgonán előadni. Itt feltétlenül szükséges az orgonatanban való jártasság s azonkívül a praktikus tapasztalatok leszűrt eredményének a felhasználása. Igen gyakori eset, hogy minden elméleti tudást nélkülöző orgonista által tervezett helytelen disz­pozíció a legjobb hangszert is tönkretette. Az orgona disz­pozíciója legyen művészi s csak ott térjünk el attól, ahol kisebb művek felállításáról van szó. Ezen eltérésen a kombinált regiszterek, ikermanuálok, illetőleg transzmissziók diszponálását értem. Minden orgonán, ha még oly kicsiny is, legyen két manuál és egy pedál. Ez szükséges, de egyszersmind elengedhetetlen feltétele és főkövetelménye a jó orgonának. Azon hangszer, amely csak egy manuálból esetleg pedál­ból is áll, nem érdemli meg az orgona elnevezést sem, mert nem képes azon hanghatásokra, amelyekkel az orgoná­nak rendelkeznie kell. A felső manuált állítsuk mindig redőnyszekrénybe és ne sajnáljuk a költségtöbbletet, mert ezáltal az orgona hangszinben rendkívül gazdagodik, mivel egy jó redőnyszerkezet minden regiszterből jóformán kettőt csinál. A legkisebb, tökéletes hanghatásokra képes orgona következő diszpozicióju legyen: I. manuál vagy főmű: Principal 8' Salicional 8' Fuvola 8' Oktava 4' II. manuál vagy redónymű: Bourdon Itv vagy Gamba 8' Vox coelestis 8' Bourdon 8' Fuvola 4' Mixtura 4-szcres 2*/,' Trompette harmonique 8' Pedál: Subbass 16' Cello 8' Ez volna ama legkisebb követelmény, amit minden egyháznak kötelessége lenne beszerezni. Azon esetben, ha az egyház nem lenne abban a helyzetben, hogy azt pénz­ügyileg fedezni tudná, inkább álljon el az orgona felállításá­tól, mert rossz hangszer sohasem pótolhatja a helyes, zeneileg tökéletes orgonát. Jobb, ha ideiglenesen, beszerez egy jó mesterharmoniumot, amilyen pl. a Mutin-féle, amivel — a dolgot zenei szempontból tekintve — sokkal többet használhat az ügynek. Ahol a pénz nem játszik fontos szerepet, vagy aho az egyház eléggé jó anyagi viszonyok között van, ezt a minimumot, amit legkisebb követelménynek neveztem, minden esetre ki kell bővitenic, de ügyeljen arra, hogy a kibővítés arányos legyen. Az első manuálnak adjunk erő­teljes alapregisztereket, a redönymúbe pedig állítsunk olyan regisztereket, amelyek a crescendot lehetővé teszik, mert csak ez a redőnymü fog tökéletesen és művészi szempontból is hibátlanul működni, amelyben van hang­anyag, amelyben van megfelelő számú regiszter, hogy azok hangját hol erősíteni, hol meg gyengíteni lehessen. Azon esetbeh, ha a manuálokat regiszterekltel szaporítjuk, meg ne feledkezzünk a pedálról sem. A pedált mindenesetre gazdagabban kell diszponálni, amint ez a gyakorlatban szokásos, igy pl. Violonbass 16', Fuvolabass 8' esetleg Oktávbass 8' lenne a minimálkövetelménynél nagyobb leg­közelebbi kiegészítés. Érdekes, de meg nem indokolt az a jelenség, hogy az orgonákat legtöbbnyire nyelvsipok nélkül diszponálják. A nyelvsipok diszponálására több gondot kell fordítani, ínint eddig és alapkövetelmény, hogy egyetlen egy orgoná­ból se hiányozzanak. Téves felfogás az, amit elég gyakran képzett orgonisták is vallanak, hogy a nyelvsip nélkülöz­hető. A legjobb orgonát eltévesztettnek kell mondani akkor, ha nyelvsip nincsen benne. Az ne aggasszon senkit, hogy a nyelvsipok elhangolódnak, mert ezeket legrosszabb eset­ben egv nyomógombbal ki lehet kapcsolni a teljes műből; ha azonban az orgonista csak egy kis gyakorlati érzékkel rendelkezik, akkor ez nagyon ritkán vagy talán sohasem fog előfordulni. Az ajaksip hangja ezüstös színben sugá­rozza be a zenei horizontot, a nyelvsip hangja pedig aranyos kerettel vonja be azt. Az a felfogás, hogy a mixtúrák képesek a nyelv­regisztereket pótolni, téves, mert ezek teljesen ellentétes jellegűek és igy lehetetlen, hogy egymás pótlására lenné­nek utalva. Hiszen a francia és német klasszikus orgona- .tipusokat éppen a nyelvsipok vagy mixtúrák túlsúlya jellemzi. Vonós regiszterek, amelyek nyelvszerü hang­hatással bírnak, szintén néni pótolják a nyelvregiszterel*et. A nyelvsipokat és mixtúrákat egyformán kell tekintetbe venni a helyes orgona diszponálásánál, mert mindkettő elengedhetetlen követelménye annak, hogy a hang nemes, telitett és orgonaszerü legyen.

Next

/
Thumbnails
Contents