Zsilinszky Mihály: Kermann Dániel evangélikus püspök élete és művei. 1663–1740. Budapest 1899. (A Luther-Társaság XXXV. kiadványa)

KÓkai Lajos könyvkereskedésében Budapesten kapható Luther Társaság kiadványainak jegyzéke: 1. Gyurátz Ferencz: „Hit oltára" czimíi imakönyv II. kiadás. Ára egyszerű fekete kötésben 80 kr. (Kapható bőrkötésben és chágrin díszkötésben is: 1 írt 50 krtól 4 írtig.) 2. Sántha Károly: „Buzgóság könyve" ezimü imakönyv fekete bőrkötésben 3 frt, chágrinbőrkötés 4 írt. 3. 1890-iki naptár. (Elfogyott.) 4. Török József: „Luther Márton" életrajza. Ára 40 kr. 5. 1890-iki naptár. (Elfogyott.) 6. Hörk József: „Hős Kcczer András ev. vértanú családja" cz. népiratka. Ára 15 kr. 7. 1891-iki naptár. (Elfogyott.) 8. Bereczky Sándor: „Bibliai történetek prot. népiskolák szá­mára, képekkel." Ára kötve 40 kr. (Bevezetés czéljából szivesen szolgálunk ingyen mutatvány-példánynyal). 0. Zathureczky Adolf: „Evánjelicky rozpravnik tojek; Nábo­zenstwo w prikladoch zo zwota Swázok I. Ára 20 kr. 10. Dr. Másznyik Endre: „Baliil Mátyás." Életkép a magyar: honi evangyéliomi prot. egyház üldöztetésének idejéből. Ára 25 kr. 11. Famler G. A. : „Christian Traugott Leidens- und Lebens­geschichte eines ev. Predigers in Ungarn." Preis 30 kr. 12. Gyurátz Ferencz: „Gusztáv Adolf svéd király élete." Ára 2 frt 80 kr. (Elfogott.) 13. Keviczky László: „Elbeszélések a magyar reformáczió tör­ténetéből." Ára 12 kr. <• 14. Pálmay Lajos: „Az Isten megsegít." Ára 10 kr. 15. Famler Gusztáv Adolf: „Gott verlässt die Seinen nicht." Ára 25 kr. 1.6. Hörk József: „A nagysárosi vár ura." Ára 10 kr. IS. Famler Gusztáv Adolf: „Hochmuth kommt vor den Fall." Ára 30 kr. 19. Payer Sándor: „Fábry Gergely." Ára 30 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents