Payr Sándor: A Perlakiak négyszázados ároni háza. Budapest 1905. (A Luther-Társaság LII. kiadványa)

A Luther-Társaság kiadásában megjelent olcsó, szép olvasmányok a nép számára. — Nagyobb kiadványok: ===== 1. Gyurátz Ferencz : „Hit oltára" czímíí imakönyv. 3. kiadás. Egy­szerű vászonkötésben 1 korona 60 fik, bőrkötésben 6 kor., borjú­bőrkötésben 8 korona. 2. Sánlha Károly : „Buzgóság könyve" czímü imakönyv. Fekete bőrkötésben 6 kor. 3. Szeb erényi Lajos: Luther Márton életrajza. II. kiadás. Ára 40 fill. 6. Zathureczky Adolf: „Evanjelicky rozpravnik",tojest:Nábozenstwo wprikladoch zo ziwota. Swazok. I. Ára 40 fillér. 7. Dr. MasznyikE.: „Bahil Mátyás". Életkép a magyarh. ev. prot. egy­ház üldöztetésének idejéből. 50fill. 8. Famler G. A.: «Christian Trau­gott, Leidens- und Lebensge­schichte eines ev. Predigers in Ungarn». 60 fill. 9. Reviczky László: «Elbeszelesek a magyar reformáczió történeté­bob. Ára 24 fill. 10. Pálmay Lajos: „Az Isten meg­segít". Ára 20 fill. 11. Famler Gusztáv Adolf. „Gott verlässt dieSeinen nicht". 60fill. 12. Hörk ^József: A nagysárosi vár ura. Ára 20 fill. 13. Famler G Adolf: „Hochmuth kommt vor dem Fall". 60 fill. 14. Payr S.: Fábri Gergely. 60 fill. 15. Sartorius Csepregi: Virágok a szentírás kertjéből. 60 fill. 16. Bierbrunner G.: Matthäi am Letzten. 40 fill. 17. Böngérfi János: Az árva. 40 fill. 18. Paulik János: Az ágostai hit­vallás. II. kiadás, 6 képpel. 50 fill. 19. Keresztyén házi áldás. Szép nagy színnyomatú díszkép. Ára csomagolással 2 kor. 60 fill. 20. Hörk József: Farkasok a juhok között. 60 fill. 21. Krizko Pál: Melanchton Fülöp levele. 20 fill. (Ugyanaz megjelent német és tót nyelven is.) 22. Pethes János: Melanchton Fü­löp élete. 80 fill. 23. Schrödl József: A magyarhoni protestantizmus hatása a ma­gyar nemzeti szellem fejlődé­sére. 12 ív. Ára 1 kor. 24. Moravcsik Gyuláné: Gróf Teleki Józsefné, Róth Johanna. 4 kép­pel. Ára 30 fill. 25. Paulik János: Luther 95 tétele. II. kiad. Magyarázatokkal és6 kép­pel. Ára 20"fill. 26. Emlékezés a konfirmáczió ün­nepére. Szép színnyomatú kép (42 cm. magas és 32 cm. széles.) Ára 30 fill. 27. Konfirmácziói áldások. (Versek és Szentírási idézetek.) A verse­ket írta Sántha Károly. 30 fill. 28. Zsilinszky Mihály: Kerman Dá­niel püspök élete. Élet- és kor­rajz. Ára 80 fill. 29. Paulik János: Az ál próféták, vagy miért nem lesz az evan­gélikus ember baptistává ? 60 fillér. 31. Sántha Károly: Zsivora György, a nagy emberbarát. Ára 20 fill. 32. Bierbrunner Gusztáv: Christli­cher Hausaltar. Német imádsá­gos könyv. Ára kötve 1.60 fill., fűzve 1 kor. 20 fül. v 33. Bachát Dániel: Cim jest a co­chce Lutheruv spolek? Ára 10 fillér. 34. May er: Melanchton apológiája. Ára 3 korona. 35. Dr. Zsilinszky 1 Mihály: Áchim Ádám élete. Ára 30 fillér. 36. Sántha Károly: Olajfalevelek. Ára 30 fillér. 37. Mayer Endre: Pál apostol élete. Ára 20 fillér. 38. Sass János: Az evangéliumi egyház feladata az új század­ban. Ára 25 fillér. 39. Béri Gyula: Hit, remény, sze­retet. Ára 40 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents