Hegyen épített város, 1929 (6. évfolyam, 1-21. szám)

Hegyen épített város II 1929 január 5 TARTALOM ll-iki lapszámunk oldalszámait (a) betűvel jeleztük Nevelés : Oldal Schmidt János: Magyar nő a magyar jövőért 4, 13 Raffay Sándor dr. Luther-Szövetségi munka­terve ...................................................................... 18 K lebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter munkája 53 Szlávik Mátyás dr.: Diákjaink lelkipásztori gon­dozása ........................ 116 — Női világunk erkölcsi gondozása........................149 Schuckert Ferenc: Az ifjúság vallástétele.. .. 150 Sass János: Gyermeknevelés....................................156 T egnap és ma : Sponsor : Mikler Károly....................................... 38 S zelényi Ödön dr.: Ibsen Henrik.......................... 50 S zlávik Mátyás dr.: Keresztyénségünk története 54 Hlavács Kornél: Március 15................................. 58 Schindler Gyula dr.: Petőfi Sándor..................... 66 — Értékeink .. .................................................... 74 — Dürer Albert ................................................... 75 j Marik Ernő: Sztehló András................................. 82 S zlávik Mátyás dr.: Kilyényi Ferenc József dr unit. püspök.........................................................(a) 82 S ztehlo Kornél: Sztehlo András........................... 84 Hlavács Kornél: Ripka Ferenc..............................124 B öhm Dezső: Raffay Sándor dr................................134 Schneller István dr., Geduly Henrik, Hegedűs Lóránt: Masznyik Endre dr...................................142 Balthazár Dezső, Józan Miklós, Ripka Ferenc dr., Duszik Lajos Csathó Kálmán, Vészi József : Masznyik Endre dr............................................143 E ndreffy János, Taubinger Rezső: Masznyik Endre dr......................................................................144 Bartholyi Edit: Veress Pálné.................. 148 K üzdelmeink : — rs —: Common Prayer Book ..................... 11 iglói Szontagh Antal dr.: Alberti-Irsa ................. 22 H lavács Kornél: Serédi Jusztinián hercegprímás 30 — Serédi Jusztinián székfoglalója ....................... 39 K öröspataki Kiss Károly: Hogyan állunk Al­berti-Irsán ............................................................ 46 Szlávik Mátyás dr.: Katholikus igazság .... 71 — Katholikus gondolat ....................................... 82 T óth-Pál István : A várszínház ősi jogon .... 90 Hackenberger László : Nyíregyházi beszéd .... 95 Schindler Gyula dr. : Ébresztő jegyzetek .. .. 103 Sztehlo Kornél: Kié a budai várszínház .. .. 103 Szlávik Mátyás dr.: Luther vagy Loyola .. .. 108 Frenulum Linguae: Mortalium animos.. .. .. 117 Szántó Róbert: Evangélikusok Jugoszláviában.. 127 Lie. Fizely Ödön : Evangélikusok Szlovenszkó­ban ..................................................... 128 Schindler Gyula dr.: Evangélikusok Stiriában.. 159. 164 Különféle : Masznyik Márton dr.: Imádkozás és imádság.. 26 Tirtsch Gergely dr.: Ismeretszerzésünk határai.. 34 Özv. Stefezius Istvánné: Rádióima és előimádko­zás............................................................................ 38 Masznyik Márton dr.: Rádióima és előimádkozás 42 Sztehlo Aladár dr.: Egyházközségünk háztartása 51 — Rádióistentisztelet .............................................. 59 Ö zv. Stefezius Istvánné: Rádióima ..................... 59 Marik Ernő: Rádióvita zárószava..................... 60 Horti Ele: Újszövetségi próféták ........................118 Pap Ferenc: Tisztaország kátéja ........................151 Szántó Róbert: Enyészet..........................................164 Pap Ferenc: Jézus kinai könyvben ..................173 Dévény Jenő: Orgonánk 82 133 154 160 176 Cikkek Irásmagyarázat : 01daI Hlavács Kornél: Újév ....................................... 1 — Képmutatás nélkül ....................................... 9 G audy László: Szociális misszió........................... 17 S ólyom Jenő: Élet a csendben ........................... 25 Guoth Emil: Segítsük az anyát.......................... 33 R uzsicska László : Jézusnál az élet..................... 41 Hlavács Kornél: Magatok kenyerét egyétek .. 49 Szlávik Mátyás dr. : Pál apostol intései .... 57 Pap Ferenc : Örök irgalom ................................. 58 H orváth Károly dr. : Nagypéntek ..................... 65 Glatz József: Dicsőség útja................................. 65 H lavács Kornél: Feltámadunk ........................... 73 S ólyom Jenő: Péter szeretete................................. 81 K rivoss Árpád dr. : Kossuth...........................(a) 81 Horváth Károly dr. : A szellem ereje............... 89 Krivoss Árpád dr.: Válság................................. 99 H lavács Kornél: Horthy Miklós..............................107 K ovács Andor: Kapunyitáskor..............................123 P ap Ferenc : A nagy parancsolat .....................131 — Reformáció........................................... 139 — Az adósság.............................................................147 — Feltámadunk .................................................... 155 — Knsztusvárás .......................................................163 — Karácsony ..........................................................171 Vers : Szabó Gábor: Isten........................................... — Hamvas József: Egy akol....................................... 18 Nagy Orbán dr. : Chantecler................................. 78 P etrovics Pál: Múmiák ....................................... 83 S . Pohánka Margit: Kis dal a Mindenhatóhoz. 108 Petrovics Pál: Tengerben..........................................135 K iss Arnold dr. : Masznyik Endrének..................143 K ozma Andor: Masznyik Endre..............................143 G ajdács Pál: Masznyik Endre ..............................168 S zilágyi Sándor: Masznyik Endre........................169 M arencin Zoltán : Isten nagyjai.............................168 Petrovics Pál: A munka kiváltság.................... 169 — Karácsonyi gyász.................................................178 Petrássy P. Pál: Karácsonyi kívánság..................175 M ayer Pál: Hü pásztor..........................................175 M arencin Zoltán: Karácsonyi ének........................176 E lbeszélés : Schindler Gyula dr. : Elmúlt már az óesztendő 4 Hlavács Kornél: Máté 22:19 .. ..................... 68 — Az őszi barack................................................... 76 — A terror.....................>........................................ 84 Ö zv. Farkas Mihály né : A pestis.....................(a) 86 — A jó pásztor......................................................... 93 — A mártírok útja ................................................102 P ap Ferenc: Krisnamurti..........................................134 D évény Márta: Karácsonyi prédikáció (Kappel Böcker) ...................................................................174 Protestáns feladatok : Molitorisz János: Uj feladatok előtt ............... 10 Szlávik Mátyás dr.: Eucken élet- és világfelfo­gása ...................................................................... 45 Sass János: Visszaforduljunk ........................... 52 H ackenberger László: Visszaforduljunk .... 62 Sass János : Utóhang............................................. 86 Z ólyomi Pál és Magócs Károly: Alberti-Irsa (a) 83 Kőröspataki Kiss Károly : Biblia a magyar nép életében ................................................................ 109 Hlavács Kornél: Egyházi egyesületek..................115 Szelényi Ödön dr.: A keresztyénség mai helyzete 125 Sass János: Reformáció..........................................140 B áró Radvánszky Albert egyházunk szeretet­ni unkájáról .......................................... 166

Next

/
Thumbnails
Contents