Jászay Károly: Magyar luteránus megmozdulások Cluj–Kolozsváron : 1798–1861. Kolozsvár 1937.

AZ ERDÉLYI MÚZEUM az E. Múzeum-Egyesület kiadásában jelenik meg évenként 4 füzetben, negyedévenként átlag 6 ív terjedelemben. A folyóirat az E. M. E. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi, Természettudományi-, Jog­és társadalomtudományi Szakosztályának hivatalos közlönye. AZ ERDÉLYI MÚZEUM az Egyesület alapító, igazgatósági és rendes tagjainak évi 300 lejes kedvezményes áron jár. Előfizetési ára nem tagoknak és könyvkeres ­kedó'knek 400 lej. Előfizetések és a lap szétküldésére vonatkozó kívánságok címe: ERDÉLYI MÚZEUM kiadóhivatala, Cluj, Str. Baron L. Pop 5. Magyarországi főbizományos: STUDIUM R.-T. Budapest, IV. Kecskeméti-u. 8. Előfizetési ára 12 P. Kéziratok, ismertetésre szánt könyvek és a folyóirat szellemi részét illető tudakozódások a szerkesztőt illetik: DR. GYÖRGY LAJOS, Cluj, Str. 1. G. Duca 10. A szerkesztőség közli az igen t. munkatársakkal: 1. Géppel írott kéziratokat kér. 2. A közlésre szánt dolgozatok átlagos terjedelme 1 ív. 3. Minden munkatárs a folyóiratnak egyszersmind előfizetője is. A tiszteletdíjat 300 illetőleg 400 lejig a kiadóhivatal az előfizetés javára írja. 4. Külön-nyomat a szerző kívánságára és költségére készül. 5. A kéziratokat a szerkesztőség csak a szerző külön kifejezett óhajára küldi vissza.

Next

/
Thumbnails
Contents